Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 73-80 av 25571 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2018

  20.12.2017 Forskrift Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å

 • Rundskriv I-1/2018 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

  20.12.2017 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Med bakgrunn i Prop. 1 S (2017-2018) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349)

 • NOU 2017: 16 - På liv og død

  Palliasjon til alvorlig syke og døende

  20.12.2017 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget ble bedt om å vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre

 • Veileder om gaver i tjenesten

  20.12.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos ansatte i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer som man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle

 • Høring - endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard – opphevelse av særkvote for kjøp av øl som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol

  20.12.2017 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard. I høringsnotatet foreslås at særkvoten for kjøp av sterkøl på Svalbard oppheves.

  Høringsfrist: 31.01.2018 Status: På høring

 • Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie

  20.12.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.

 • Samiske tall forteller 10

  - kommentert samisk statistikk 2016

  20.12.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2018

  20.12.2017 Brev Statsministerens kontor

  Statsbudsjettet 2018 - Regjeringsadvokaten - tildelingsbrev