Historisk arkiv

Strategi for folkemusikk og folkedans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Nå starter Kulturdepartementet arbeidet med en strategi for folkemusikk og folkedans. Departementet ønsker innspill til arbeidet innen 30. november 2020.

Kulturdepartementet skal starte arbeidet med en strategi for folkemusikk og folkedans  

8. januar 2020: På grunn av covid-19-pandemien er arbeidet med folkemusikk- og folkedansstrategien utsatt på ubestemt tid. Departementet vil komme tilbake til når arbeidet vil tas opp igjen. 

Formålet med strategien er å belyse problemstillinger, virkemidler og tiltak for dette feltet - i lys av overordnede kulturpolitiske mål fra Kulturmeldingen St. meld. 8 (2018-2019) Kulturens kraft.

Strategien vil tydeliggjøre statens ansvar og oppgaver på feltet, og skissere virkemidler som kan bidra til bedre måloppnåelse. Staten har et særskilt ansvar for å ivareta de tradisjonsbærende kulturuttrykkene, fordi dette er en del av vår felles kulturarv. Strategien vil ta utgangspunkt i den tradisjonelle folkemusikken og folkedansen, og samtidig berøre hvordan uttrykkene påvirkes av andre sjangre, tiden vi lever i og samfunnets demografiske utvikling. 

Departementet ønsker innspill til arbeidet og ber om at skriftlige innspill sendes til postmottak@kud.dep.no. Merk e-posten med "Innspill til strategi for folkemusikk og folkedans". Innspillene vil bli publisert her på regjeringen.no.  

Hva ønsker vi innspill om? 

Departementet ønsker særlig innspill knyttet til følgende problemstillinger:  

  • Hvordan kan politikk og forvaltning innenfor folkemusikk og folkedans best ivareta de tradisjonelle uttrykkene og samtidig stimulere mangfold og fornyelse?
  • Hvordan kan det best legges til rette for opplæring og kompetanseheving innenfor folkemusikk og folkedans? 
  • Hvordan kan det best legges til rette for mest mulig effektiv bevaring og arkivering av relevant materielt og immaterielt innhold fra folkemusikk og folkedansfeltet.
  • Hvordan kan det best legges til rette for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring av dette materialet? 
  • Hvordan kan internasjonalt samarbeid bidra til å styrke folkemusikken og folkedansens posisjon i samfunnet?

Frist for innspill var 30. november 2020.

Mottatte skriftlige innspill: