Historisk arkiv

Nyheter

Hele 63 prosent av arealet i Oslo er produktiv skog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Oslo 2014

Til tross for lite jordbruksareal, er Oslo eneste fylket hvor både jordbruksareal i drift og antall jordbruksforetak har økt de siste ti årene. Oslo er Norges tettest befolkede fylke. Både jordbrukets kulturlandskap og skogen er viktige arenaer for opplevelse og aktivitet for innbyggerne.

Til tross for lite jordbruksareal, er Oslo eneste fylket hvor både jordbruksareal i drift og antall jordbruksforetak har økt de siste ti årene. Oslo er Norges tettest befolkede fylke. Både jordbrukets kulturlandskap og skogen er viktige arenaer for opplevelse og aktivitet for innbyggerne.  

Bygdøy kongsgård i Oslo.
Bygdøy kongsgård i Oslo. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Oslo er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.

I tillegg er det også noe innmarksbeite, arealer med sterkt kulturpreg, som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt.  

Den «grønne» hovedstaden 

Det er 23 aktive gårdsbruk i Oslo som holder restene av kulturlandskapet i hevd ved hovedsakelig å drive med korn, gras og husdyrhold. Hele 25 prosent av den dyrka jorda er økologisk drevet, og andelen av økologiske mjølkekyr er på 90 prosent. 

Det bor 630 000 mennesker i Oslo. Dette utgjør 12,4 prosent av Norges befolkning. Skogen er, i tillegg til å være en viktig kilde til tømmerresurser, en viktig arena for opplevelse og aktivitet for innbyggerne. Det at så mange mennesker har naturen i umiddelbar nærhet kan bli viktig for fremtidig folkehelse i et fylke med så stor befolkningstetthet.  

Skogbruket gjør større deler av skogen tilgjengelig gjennom et godt utbygd skogsbilveinett. Skogsbilveiene brukes flittig av turgåere, syklister og skiløpere.  

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys. 

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.