Historisk arkiv

Østfold er et kornfylke med 20 prosent jordbruksareal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Østfold 2014

Østfold er ett av fylkene i Norge med høyest andel jordbruksareal. 80 prosent av arealene som er i drift brukes til kornproduksjon. Andre og større fylker har mer jordbruksareal, men det er bare Østfold og Vestfold som har så høy andel jordbruksareal av det totale landarealet.

Østfold er ett av fylkene i Norge med høyest andel jordbruksareal. 80 prosent av arealene som er i drift brukes til kornproduksjon. Andre og større fylker har mer jordbruksareal, men det er bare Østfold og Vestfold som har så høy andel jordbruksareal av det totale landarealet.  

Kvakkestad i Askim kommune, Østfold
Kvakkestad i Askim kommune, Østfold (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Østfold er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.

Jordbruksareal under press

Det er stort press på jordbruksarealet i fylket, både til boliger, næringsarealer og samferdselstiltak. 80 prosent av jordbruksarealet blir brukt til korn, og i gode år dyrkes det over 100 000 dekar med høsthvete til matkorn i fylket. 

Kulturlandskapet

Store tun med mange hus, er typisk for kulturlandskapet i Østfold. Sammen med Akershus er Østfold det fylket som i snitt har de største jordstykkene i landet.

Det er lite vann i form av grøfter, bekker og elver i jordbrukslandskapet her, sammenlignet med mange andre fylker, men gårdsdammer forkommer relativt ofte. 

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys. 

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.