Historisk arkiv

Småskalaproduksjon preger landbruket i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Finnmark 2014

Jordbruksarealet i Finnmark utgjør 0,3 prosent av arealet i fylket. Det er en prosent av landets jordbruksareal. Landbruket i Finnmark er preget av småskalaproduksjon, men er likevel viktig.

Jordbruksarealet i Finnmark utgjør 0,3 prosent av arealet i fylket. Det er en prosent av landets jordbruksareal. Landbruket i Finnmark er preget av småskalaproduksjon, men er likevel viktig. 

Berlevåg i Finnmark.
Berlevåg i Finnmark. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Grovfôr er den dominerende produksjonen. Om lag 89 prosent av jordbruksarealet i drift blir brukt til grovfôrproduksjon, mens 11 prosent brukes til innmarksbeite.

Det aller meste av jordbruksarealet i Finnmark er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.

Finnmark har også noe innmarksbeite. Dette er arealer med sterkt kulturpreg som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt. 

Lite, men viktig

Finnmarkslandbruket er preget av småskalaproduksjon. Landbruket i Finnmark er en kulturbærer og bidrar til sysselsetting, bosetting og utvikling i distriktene. 

Kulturlandskapet

En variert tunstruktur er typisk for kulturlandskapet i Finnmark. Veier, bekker, grøfter og elver stykker opp jordbruksarealene. Jordstykkestørrelse ligger godt under landsnittet, men er litt større enn de andre fylkene i Nord-Norge.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.