Historisk arkiv

Nord-Trøndelag består av 4 prosent jordbrukeareal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Nord-Trøndelag 2014

I Nord-Trøndelag er det grovfôr som er den dominerende produksjonen. På 56 prosent av jordbruksarealet i drift er det grovfôr, mens 36 prosent blir brukt til kornproduksjon.

I Nord-Trøndelag er det grovfôr som er den dominerende produksjonen. På 56 prosent av jordbruksarealet i drift er det grovfôr, mens 36 prosent blir brukt til kornproduksjon. 

Høylandet i Nord-Trøndelag
Høylandet i Nord-Trøndelag. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det har vært liten nedgang i gras- og kornarealet. Antall foretak på begge disse produksjonene har imidlertid gått ned de siste 10 årene. I samme periode har det vært en liten økning i grønnsakproduksjonen, mens potetarealet er halvert.

Det aller meste av jordbruksarealet i Nord-Trøndelag er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Produksjonsøkningen baseres på importert kraftfôr

De siste årene har landbruket i Nord-Trøndelag økt produksjonen betydelig innenfor fjørfeproduksjon, mens svineholdet har gått tilbake. Produksjonsomfanget innen planteproduksjon og grasbasert husdyrhold er stabilt, men med en liten nedgang i areal. 

På 10 år er antall aktivt drevne landbruksforetak redusert med 20 prosent. I samme periode er antall foretak med melkeproduksjon og smågris halvert. For grønnsaker, potet og bær er antall foretak redusert med nesten 60 prosent. 

Kraftfôrandelen øker i melkeproduksjonen i fylket. 

Kulturlandskapet

Relativt store jordstykker og en del trerekker langs veier, er typisk for kulturlandskapet i Nord-Trøndelag. Forekomster av både veier, stier, grøfter, bekker, steinrøyser og åkerholmer ligger langt under landsgjennomsnittet. Dette bidrar til at jordbrukslandskapet i Nord-Trøndelag er relativt lite oppstykket.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.