Historisk arkiv

Fragmentert og bynært jordbruksareal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Aust-Agder 2014

To prosent av landarealet i Aust-Agder er jordbruksareal. Grovfôr er den dominerende produksjonen. På drøyt 75 prosent av jordbruksarealet i drift er det grovfôr, mens drøyt 12 prosent brukes til innmarksbeite og 8 prosent til korn. Arealet til grovfôrproduksjon og innmarksbeite har økt noe de siste 10 årene. De andre produksjonene har hatt en nedgang i samme periode.

Rygnestad, Setesdal i Valle kommune, Aust-Agder.
Rygnestad, Setesdal i Valle kommune, Aust-Agder. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Aust-Agder er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Små, men verdifulle jordbruksarealer

Andelen leiejord er blant de høyeste i landet, på om lag 60 prosent. Jordbruket i fylket har arronderingsmessige utfordringer som skyldes både teigstørrelse og inndeling. 

De siste 10 årene har areal per foretak økt med over en tredjedel. Gjennomsnittlig bruksstørrelse i Aust-Agder er nå på ca. 170 dekar, bortimot 60 dekar mindre enn gjennomsnittet for landet. Kystnære strøk av Aust-Agder har gode klimatiske forhold og verdifulle arealer som er godt egnet til tidligproduksjon av potet, grønnsaker og bær. En del av disse arealene ligger i bynære strøk og er viktig å verne mot nedbygging.

Kulturlandskapet

Små tun med få hus og mange åkerholmer er typisk for kulturlandskapet i Agderfylkene. I snitt er jordstykkene svært små. Steinrøyser og steingjerder er vanlig i begge fylkene. Steingjerder er først og fremst knyttet til kysten, men finnes også lenger inn i landet.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.