Historisk arkiv

Skog og utmark dominerer i Buskerud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Buskerud 2014

Landbruket strekker seg fra fjord til fjell i Buskerud. 41 prosent av arealet i fylket er produktiv skog, mens fire prosent er jordbruksareal.

Landbruket strekker seg fra fjord til fjell i Buskerud. 41 prosent av arealet i fylket er produktiv skog, mens fire prosent er jordbruksareal.  

I Buskerud dyrkes det korn på om lag 44 prosent av jordbruksarealet som er i drift.

Kravik i Nore og Uvdal kommune, Buskerud
Kravik i Nore og Uvdal kommune, Buskerud (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Buskerud er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde. 

Bare 3,5 prosent av jordbruksarealet benyttes til hagebruk (veksthus og planteskoler, grønnsaker, frukt og bær). Allikevel står hagebruket for omlag en tredjedel av jordbrukets verdiskaping i fylket. Buskerud er også fylket med størst bærareal i hele landet. 

Viktig å bevare jordbruksarealene

I løpet av de siste ti årene er om lag 5 000 dekar jordbruksareal og dyrkbar jord nedbygd i Buskerud. Nedbygging av jordbruksarealet varierer mye fra år til år, og presset på de gode jordbruksarealene er fortsatt stort i Buskerud. 

Kulturlandskapet

Buskeruds kulturlandskap presenterer hele spekteret fra kystlandskap via noen av Norges beste jordbruksarealer i midten av fylket, til dal og fjellbygder med sine bratte dalsider og fjellandskap. Beitingen betyr veldig mye for å bevare landskapsbildet. Steinrøyser er typisk for kulturlandskapet i Øvre Buskerud.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.