§ 3 - Fortolkning av angrefristloven § 3 annet ledd - endring av angrefristskjema

Saksnr.: 1996/12374 E EB/AR
Dato: 10.12.1996

 

Fortolkning av angrefristloven § 3 annet ledd - endring av angrefristskjema


Vi viser til brev 24 oktober 1996 angående spørsmålet om den foreslåtte endring av angrefristsformularene punkt A 1) vil være i strid med angrefristloven § 3 annet ledd.

Loven setter som vilkår for at angrefristen skal begynne å løpe at tingen er "mottatt". Justisdepartementet har tidligere lagt til grunn at uttrykket "mottatt" gir anledning til å beregne fristen med utgangspunkt i mottak av hentemelding, jf någjeldende formularer og blant annet vårt brev til Barne- og familiedepartementet 5 november 1991 (jnr 1774/91 E). Man synes i den forbindelse å ha lagt vekt på at det i enkelte tilfeller kan virke urimelig at fristen ikke løper mens tingen ligger uavhentet.

Med forslaget vil mottak av hentemelding ikke lenger i seg selv medføre at fristen begynner å løpe, slik at det avgjørende blir om selve tingen er avhentet. Etter en nærmere vurdering er vi kommet til at dette vil bringe formularene bedre i samsvar med en naturlig forståelse av loven.

Det kan i den forbindelse bl a vises til bestemmelsene i kjøpsloven § 7 fjerde ledd og § 13 andre og tredje ledd, som klart bygger på at tingen først er "mottatt" ved fysisk overlevering. Angrefristloven inneholder, i motsetning til de nevnte bestemmelsene i kjøpsloven, ikke særlige regler om utløsning av rettsvirkninger på et annet tidspunkt enn mottakelsen.

Vi legger derfor til grunn at forslaget ikke vil stride mot angrefristloven. Med dette har vi imidlertid ikke tatt stilling til om forslaget vil gi den rettspolitisk beste løsning på problemstillingen.