§ 51 b - Finansavtaleloven § 51 b

Saksnr. 201010628 EP KSI
Dato: 29.10.2010

 

Finansavtaleloven § 51 b


Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 4. oktober 2010 til Justisdepartementet med spørsmål om forståelsen av finansavtaleloven § 51 b.

I brevet reiser Kunnskapsdepartementet spørsmål om en avtale om binding av renten på en eksisterende avtale om utdanningslån, eller avtale om avslutning av en slik bindingsperiode, utløser angrerett etter finansavtaleloven § 51 b.

Finansavtaleloven § 51 b om angrerett kom inn i finansavtaleloven ved endringslov 7. mai 2010 nr. 15, som gjennomførte forbrukerkredittdirektivet i norsk rett.

Vi forstår direktivets bestemmelser om angrerett og dermed også finansavtaleloven § 51 b slik at det kun er ved inngåelse av en kredittavtale angreretten inntrer. Vi finner støtte for en slik forståelse blant annet i direktivets ordlyd, som angir at angreretten begynner ”fra den dag kredittavtalen inngås” eller fra den dag forbrukeren mottar kontraktsvilkårene og opplysninger i samsvar med artikkel 10, dersom dette tidspunktet er senere enn avtaletidspunktet. Det er etter vårt syn naturlig å anse en avtale mellom partene om å binde renten med virkning for en allerede inngått kredittavtale eller enighet om å avslutte en rentebindingsperiode som en avtale om endring av kredittvilkårene, ikke som inngåelse av en ny kredittavtale i direktivets og lovens forstand.