NOU 2010: 3

Drap i Norge i perioden 2004 – 2009

Til innholdsfortegnelse

7 Kartlegging av politidistriktene og særorganers aktivitet vedr. «psykiatri»

Brev av 27. januar 2010 til landets politidistrikt, utvalgte særorgan og Sysselmannen på Svalbard fra Oslo politidistrikt

Det vises til vedlagte bekreftelsesbrev fra Olsenutvalget hvor jeg har fått i oppdrag å utarbeide en delrapport om samarbeid mellom politi og helsetjenesten om personer med kjent psykisk lidelse, herunder personer med gjentatte rusutløste psykoser.

Olsenutvalget er et Regjeringsoppnevnt utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv.

Jeg tenker å bruke PO- systemets registrerte hendelser/oppdrag under forholdets art: Råd og bistand (nivå 1), Sykdom/psykiatri (nivå 2) i denne kartleggingen. I tillegg ønskes det innspill fra hvert enkelt politidistrikt og særorgan, for å få en best mulig oversikt over aktivitetsnivået på dette området (psykiatri) og hvordan samarbeidet mellom politi og psykisk helsetjeneste faktisk foregår formelt og uformelt, lokalt.

Jeg ber derfor om en tilbakemelding på følgende spørsmål innen mandag 15.2.2010, gjerne pr e-post til undertegnede:

  • 1 Gir PO-systemet en fullstendig oversikt over distriktets/særorganets aktiviteter knyttet til psykiatri (hendelser/oppdrag) som behandles i politidistriktet?

  • 1b Hvis nei, redegjør kort for aktiviteter antall/type som ikke fremkommer i PO-systemet, hvor dette alternativt registreres og hvorfor PO da ikke kan benyttes.

  • 1c Gi en kort oppsummering av karateristiske kjennetegn ved psykiatrioppdragene i distriktet/særorganet.

  • 1d Dersom det er mulig, kan dere angi hvor mye ressurser som brukes til denne typen aktiviteter i distriktet/særorganet (dagsverk, månedsverk, årsverk) pr år?

  • 2 Er det etablert formelle samarbeidsfora mellom politidistriktet/særorganet og psykisk helsetjeneste?

  • 2b Hvis ja, beskriv kort formålet med hvert enkelt forum og på hvilke nivå i organisasjonen det ligger på (PM nivå, mellomledernivå eller utførende nivå)

  • 2c Beskriv kort eventuelle uformelle samarbeidsfora og hvordan disse fungerer.

  • 3 Beskriv kort politidistriktets/særorganets utfordringer og erfaringer ved håndtering av personer i psykisk ubalanse og/eller kombinert med rus.

  • 4 Beskriv kort politidistriktets/særorganets erfaringer med samarbeidet med psykisk helsetjeneste

  • 5 Angi til slutt forhold (inntil 3) på dette området med størst forbedringspotensiale, evnt. hvordan forbedringene kan/bør implementeres i politiet

Mange politidistrikter har gitt uttrykk for at de bruker unødvendig mye ressurser på håndtering av psykisk syke. Rammevilkårene som denne gruppen underlegges har stor betydning for politiets arbeid i forbindelse med ordenshåndheving og kriminalitetsbekjempelse. Olsenutvalgets mandat og arbeid vil dermed kunne være en viktig anledning for politiet til å beskrive situasjonen og fremme forslag til forbedringer der vi ser muligheter. Jeg håper ved dette på gode innspill å bringe videre.

Vennligst oppgi en kontaktperson for distriktet/særorganet i sakens anledning.

Jeg takker på forhånd for velvilje og bistand.

Med vennlig hilsen

Arne Erik Hennum

rådgiver

Til forsiden