Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

Til innholdsfortegnelse

Forsvarssektoren og samfunnet

Forsvarssektoren løser et viktig oppdrag på vegne av staten, i samspill med samfunnet forøvrig. Vi skal verne om norsk suverenitet, territorielle integritet, vårt demokratiske styresett og vår handlefrihet, og kunne stå imot ytre politisk, militært og annet press. Dette innebærer blant annet å bidra til befolkningens trygghet og velferd, samt å fremme internasjonal fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden. Forsvaret av Norge skal skje langs tre hovedlinjer: Styrking av den nasjonale forsvarsevnen, det kollektive forsvaret i NATO og bilateral støtte og forsterkning fra nære allierte.

Forsvaret skal understøttes av et moderne og forberedt totalforsvar. Totalforsvaret omfatter den gjensidige støtten og samarbeidet med andre sektorer, frivillige organisasjoner og private virksomheter som har ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur. Sektorens kjerneverdier skal ivaretas i samhandling med interne og eksterne aktører, og i myndighetsutøvelse nasjonalt og internasjonalt. På vegne av den norske befolkning forvalter Forsvarssektoren store menneskelige, materielle og økonomiske ressurser. Disse skal forvaltes i tråd med gjeldende regelverk, verdigrunnlaget og de etiske retningslinjene som gjelder for sektoren. Det påligger oss et særlig ansvar å sikre at de militære maktmidlene benyttes i tråd med folkeretten, tildelte mandater og nasjonal lovgivning.

Til forsiden