Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

Til innholdsfortegnelse

Vidsyn

Vidsyn er viljen og evnen til å søke nye perspektiver og en bredere forståelse av oss selv og verden omkring oss. Som ansatte og tjenestegjørende i forsvarssektoren er vi en del av samfunnet. Vi må derfor se oss selv og vårt arbeid i en større sammenheng.

For at forsvarssektoren skal utvikle seg, må vi lære av erfaringer og kunnskap som finnes utenfor vår egen organisasjon og utenfor sektoren. Vi må utnytte styrkene som ligger i forskjellene mellom mennesker og virksomheter. Dette mangfoldet er en forutsetning for endring, omstilling, innovasjon og nytenkning.

Som kollega og medmenneske har du en rolle i fellesskapet – og i andres liv. Vidsynet skal ivaretas i samhandlingen sektoren og resten av samfunnet. Gjennom å etterleve kjerneverdiene bidrar du til organisasjonens og sektorens troverdighet, legitimitet og tillit i befolkningen.

Styrkebeskyttelsesoldat fra NORTAD III på høyderekognosering i Bamako.

Styrkebeskyttelsesoldat fra NORTAD III på høyderekognosering i Bamako. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Til forsiden