Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

Til innholdsfortegnelse

Åpenhet

Som del av et fellesskap skal du vise åpenhet for mangfoldet og forskjellene i sektoren. Du skal være åpen for andres perspektiver, ideer og erfaringer. Samtidig skal du være åpen om egne forhold som kan ha betydning for ditt arbeid. Du skal også være åpen for kritikk og for å endre deg selv. Ledere har et spesielt ansvar for å bygge en nysgjerrig og lærende organisasjon som er åpen for å utvikle seg, som gir rom for kreativitet og nytenkning, og det å gjøre feil.

Forsvarssektoren skal ha åpne og inkluderende prosesser som bygger legitimitet og tillit i samfunnet, og som bidrar til demokratisk styring. Beslutninger skal kommuniseres og begrunnes overfor befolkningen på en forståelig og tilgjengelig måte. Samtidig skal det være høy bevissthet om etiske og juridiske spørsmål knyttet til informasjonshåndtering. Som forsvarer av ytringsfrihet og demokrati, må vår egen åpenhet forvaltes innenfor rammene av hva loven tillater.

Forsvarssektoren skal legge til rette for en levende debatt om sektorens virksomhet, både innad i organisasjonen og i samfunnet for øvrig. Det gjelder også etiske problemstillinger knyttet til hvordan vi bruker våre militære maktmidler. Det skal være rom for kritisk tenkning og frie ytringer. En åpen debatt, der vi er imøtekommende overfor hverandre både i ord og handling, bidrar til at flere lytter og kommer med sine perspektiver.

Foto: Adobe Stock

Til forsiden