Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

Til innholdsfortegnelse

Verdi gjennom ord og handling

Kjerneverdiene skal være en rettesnor for våre handlinger. De skal bidra til at vi løser oppgavene og tar vare på kollegene våre på en god måte. Verdiene skal også bidra til å styrke sektorens legitimitet og omdømme i befolkningen.

Som ansatt eller tjenestegjørende i forsvarssektoren gir du verdiene mening ved å omsette dem i praksis. Det gjør du hver dag i ditt arbeid og i møte med andre. Gjennom dine vurderinger og valg, ord og handlinger påvirker du kulturen og arbeidsmiljøet du er en del av.

Det er viktig at du utviser integritet og tar eierskap i verdiene. Ledere har et særlig ansvar for å gjøre verdiene levende gjennom refleksjon og bevisstgjøring blant sine ansatte. De har også et spesielt ansvar for at kjerneverdiene reflekteres og etterleves i virksomhetens styrende dokumenter, beslutningsprosesser, organisering og arbeidsmåter.

Soldater i Heimevernet og Politiet samarbeider under øvelsen Bifrost i 2019.

Soldater i Heimevernet og Politiet samarbeider under øvelsen Bifrost i 2019. Foto: Kristian Berg / Forsvaret

Til forsiden