Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

Til innholdsfortegnelse

Ansvar

Alle som arbeider eller tjenestegjør i forsvarssektoren har ansvar for egne holdninger, ord og handlinger. Alle har også ansvar for å bidra til en velfungerende organisasjon og et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Som del av fellesskapet har du medansvar for kulturen som råder på arbeidsplassen. Ledere skal være gode rollemodeller og kulturbærere, og har et særlig ansvar for kulturen og holdningene vi bygger sammen.

Som ansatt eller tjenestegjørende i sektoren har du ansvar for å bidra til at sektoren når sine målsetninger. Alle har ansvar for å støtte sin organisasjon og sine ledere i oppgaveløsingen. Ledere har et særlig ansvar for å sørge for gode beslutninger, bidra til riktig bruk av kompetanse og ressurser, og til at den enkelte tar eierskap til sine oppgaver.

Mange som arbeider i forsvarssektoren må fatte beslutninger eller utføre oppgaver som medfører konsekvenser for andres liv og helse, tap av materiell eller manglende måloppnåelse. Det er viktig at du som bærer dette ansvaret er bevisst konsekvensene av valgene du tar og de etiske dilemmaene som du stilles overfor. Alle har ansvar for å si ifra om kritikkverdige eller ulovlige forhold.

Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom / Opreations room

Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom / Opreations room Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Til forsiden