Høring — rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høringsfrist: 15. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006Høringsuttalelser vil bli publisert etter hvert som de kommer inn til departementet.Mottatte høringsuttalelser i alfabetisk ordning:

ABM Utvikling

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Buskerud fylkeskommune

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for Elektrofag

Faglig råd for helse- og sosialfag

Faglig råd for service og samferdsel

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold (felles høringsuttalelse fra fylkesmannsembetenes utdanningsavdelinger)

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hjeltnes gartnarskule

Hordaland fylkeskommune

Innvandrernes Landsorganisasjon

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

KS

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen

Maskinentreprenørenes Forbund

Meldal videregående skole

Møre og Romsdal fylke

NAVO

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Norsk Gartnerforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samordna opptak

Skolenes landsforbund

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Unio

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Vestfold fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund