Meld. St. 22 (2012–2013)

Verdens fremste sjømatnasjon

Til innholdsfortegnelse

13 Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 13.1 

Figur 13.1

Foto: Trude Borch, Nofima

Meldingen presenterer regjeringens sjømatpolitikk. I hvert kapittel er det gjort rede for konkrete tiltak som regjeringen ønsker å gjennomføre. Flere tiltak innebærer å vurdere endringer i eksisterende ordninger og lovverk. Andre tiltak gjelder nedsetting av utvalg, utredninger; evalueringer og annen kunnskapsinnhenting. Slike tiltak inngår i de løpende oppgavene til forvaltningen og skal gjennomføres innenfor den til enhver tids gjeldende budsjettramme.

Til dokumentets forside