Til Arbeids- og administrasjons- departementet

Konkurranselovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. november 2000. Etter mandatet skal utvalget foreta en gjennomgang av norsk konkurranselovgivning og fremme forslag om nytt lovverk på området. Utvalget avga NOU 2001: 28 Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen 6. juli 2001. Med dette legger utvalget frem sin endelige innstilling. Utvalget foreslår en ny norsk konkurranselov som inneholder forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling etter mønster av EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Utvalget foreslår også endringer i reglene om foretakssammenslutninger. Utvalget foreslår helt nye regler om organisering av konkurransemyndighetene for å sikre større grad av uavhengighet i behandlingen av enkeltsaker og nye regler om sanksjoner for brudd på loven. Det er noen dissenser særlig i de spørsmål som knytter seg til organisasjon og saksbehandling.

Oslo, 1. april 2003

Hans Petter Graver leder

Jan Bjørland

Magne Eek

Morten Eriksen

Arnhild Dordi Gjønnes

Eva Hildrum

Stein Reegård

Elisabeth Roscher

Margrethe Slinde

Helge Stemshaug

Siri Teigum

Steinar Undrum

Randi Wilhelmsen

Thea S. Skaug

Berit Ottesen

Sigrid Steine-Eriksen

Til dokumentets forside