NOU 2023: 12

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2023. Utvalget avsluttet arbeidet med rapporten 28. mars. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2022 til 2023.

Utvalget la 20. februar fram en foreløpig utgave av rapporten, som utarbeides i forkant av besluttende møter i organisasjonene. Denne endelige rapporten inneholder oppdaterte vurderinger og nytt materiale, blant annet om lønn for kvinner og menn i forhandlingsområder, lønn for toppledere i offentlig forvaltning og utviklingen i inntekter.

Utvalget vil også legge fram en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2023.

Tallene bak figurene i rapporten finnes i Excel-format på nettsidene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet sammen med utvalgets rapporter.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 20. september 2019 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2023 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.
Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og inkluderingsdepartementet».

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Anita Heggedal, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Ranjit Kaur, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anette Bjørlin Basma, Akademikerne, Gunnar Owren, KS, Pål Skarsbak, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Mats Kristoffersen, Kommunal- og distriksdepartementet og Trond Teisberg, Virke.

Oslo, 28. mars 2023

Geir Axelsen leder

Statistisk sentralbyrå

Roger Bjørnstad

Landsorganisasjonen i Norge

Ann Lisbet Brathaug

Statistisk sentralbyrå

Ragnar Ihle Bøhn

Kommunal- og distriktsdepartementet

Øystein Dørum

Næringslivets Hovedorganisasjon

Torbjørn Eika

KS

Stein Gjerding

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ellen Horneland

Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit

Hovedorganisasjonen Virke

Grethe Lunde

Akademikerne

Torill Lødemel

Næringslivets Hovedorganisasjon

Merete Onshus

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Erik Orskaug

Unio

Sigrid Russwurm

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kristin Solberg-Watle

Finansdepartementet

Rune Aslaksen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sekretariatsleder

Achraf Bougroug, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Runar Aksnes, Finansdepartementet

Ingrid Dørum Haug, Finansdepartementet

Torgeir Johnsen, Finansdepartementet

Agnes Marie Simensen, Finansdepartementet

Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå

Martin Festøy Statistisk sentralbyrå

Knut Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå

Trond Christian Vigtel, Statistisk sentralbyrå

Til forsiden