NOU 2023: 12

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023

Til innholdsfortegnelse

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2013–2023

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

a. Trygdeavgift pst.

Lønnsinntekt, pst.

7,8

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,0

7,9

Primærnæringsinntekt1, pst.

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,2

11,1

Annen næringsinntekt, pst.

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,2

11,1

Pensjonsinntekt

4,7

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

b. Trinnskatt (toppskatt t.o.m. 2015)

Trinn 1

Sats, pst.

0,44

0,93

1,4

1,9

1,9

1,7

1,7

1,7

Innslagspunkt

159 800

164 100

169 000

174 500

180 800

184 800

190 350

198 350

Trinn 2

Sats, pst.

1,7

2,41

3,3

4,2

4,2

4,0

4,0

4,0

Innslagspunkt

224 900

230 950

237 900

245 650

254 500

260 100

267 900

279 150

Trinn 3 (tidl. trinn 1 i toppskatten)

Sats2, pst.

9,0

9,0

9,0

10,7

11,52

12,4

13,2

13,2

13,2

13,4

13,5

Innslagspunkt

509 600

527 400

550 550

565 400

580 650

598 050

617 500

639 750

651 250

643 800

642 950

Trinn 4 (tidl. trinn 2 i toppskatten)

Sats, pst.

12,0

12,0

12,0

13,7

14,52

15,4

16,2

16,2

16,2

16,4

16,5

Innslagspunkt

828 300

857 300

885 600

909 500

934 050

962 050

964 800

999 550

1 021 550

969 200

926 800

Trinn 5

Sats, pst.

17,4

17,5

Innslagspunkt

2 000 000

1 500 000

Skatter på alminnelig inntekt

c. Kommune, fylkes- og fellesskatt

Finnmark og Nord-Troms, pst.

24,5

23,5

23,5

21,5

20,5

19,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

Landet ellers, pst.

28,0

27,0

27,0

25,0

24,0

23,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

d. Maksimale marginale skattesatser

Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst.

47,8

47,2

47,2

46,9

46,7

46,6

46,4

46,4

46,4

47,4

47,4

Primærnæringsinntekt1, pst.

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

49,8

49,6

49,6

49,6

50,6

50,6

Annen næringsinntekt, pst.

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

49,8

49,6

49,6

49,6

50,6

50,6

Standardfradrag mv.

e. Personfradrag

Klasse 1, kr

47 150

48 800

50 400

51 750

53 150

54 750

56 550

51 300

52 450

58 250

79 600

Klasse 2, kr3

94 300

72 000

74 250

76 250

78 300

f. Minstefradrag for lønnsinntekt

Sats, pst.

40,0

43,0

43,0

43,0

44,0

45,0

45,0

45,0

46,0

46,0

46,0

Øvre grense, kr

81 300

84 150

89 050

91 450

94 750

97 610

100 800

104 450

106 750

109 950

104 450

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

31 800

Utgår

g. Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats, pst.

26,0

27,0

29,0

29,0

31,0

31,0

31,0

31,0

37,0

40,0

40,0

Øvre grense, kr

68 050

70 400

72 200

73 600

81 200

83 000

85 050

87 450

88 700

90 800

86 250

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Utgår

h. Særskilt fradrag i arbeidsinntekt4, kr

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

i. Særfradrag for uførhet, kr

32 000

32 000

j. Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp, kr

30 300

30 000

30 800

29 880

29 940

29 950

30 000

32 330

32 620

33 400

32 825

Innslagspunkt trinn 1, kr

170 750

175 900

180 800

184 800

188 700

193 250

198 200

204 150

206 050

210 950

219 950

Nedtrappingssats trinn 1, pst.

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

16,7

16,7

16,7

16,7

Innslagspunkt trinn 2, kr

259 800

266 900

273 650

278 950

284 350

290 700

297 900

306 300

310 700

318 600

331 750

Nedtrappingssats trinn 2, pst.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

j.Skattebegrensningsregelen5

Avtrappingssats, pst.

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Skattefri nettoinntekt

Enslige, kr

127 000

131 400

135 700

139 400

143 150

147 450

147 450

147 450

147 450

147 450

147 450

Gifte6, kr

116 700

120 800

124 800

128 150

131 600

135 550

135 550

135 550

135 550

135 550

135 550

l. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)

Øvre grense, ett barn, kr

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Tillegg per barn utover det første, kr

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

n. Barnetrygd7

Sats per barn 6–17 år, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

12 480

12 648

12 648

12 648

12 648

Sats per barn 0–5 år, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

12 480

13 848

17 448

20 112

20 112

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms, kr8

3 840

1 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,0 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,0 prosent og 11,2 prosent trygdeavgift.

2 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 11,2 prosent i 2020.

3 Skatteklasse 2 er avviklet fra 2018. Gjaldt tidligere for skattytere med forsørgeransvar for ektefelle.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og særskilt fradrag i arbeidsinntekt (lønnsfradrag).

5 Fra 2015 gjelder skattebegrensningsregelen kun pensjon eller overgangsstønad til en tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle.

6 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 271 100 kroner i 2020.

7 Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn det de har (utvidet barnetrygd). Enslige forsørgere med full overgangsstønad og utvidet barnetrygd får dessuten 7 920 kroner ekstra dersom de har barn fra 0–3 år.

8 Avviklet fra 1. april 2014.

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet (G), minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonen til enslige uføre1. Kroner og målt i antall G

Grunnbeløpet

Årlig minstepensjon for enslig

Årlig minstepensjon for ektepar

Årlig minsteytelse i uføretrygden for enslige2

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

01.05.09–30.04.103

72 881

143 568

1,97

265 272

3,64

143 568

1,97

01.05.10–30.04.114

75 641

151 272

2,00

279 864

3,70

151 272

2,00

01.05.11–30.04.125

79 216

157 639

1,99

291 644

3,68

158 424

2,00

01.05.12–30.04.13

82 122

162 615

1,98

300 850

3,66

164 256

2,00

01.05.13–30.04.14

85 245

167 963

1,97

310 744

3,65

170 496

2,00

01.05.14–31.12.14

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

176 736

2,00

01.01.15–30.04.15

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

219 1586

2,48

01.05.15–30.04.16

90 068

175 739

1,95

325 132

3,61

223 369

2,48

01.05.16–31.08.16

92 576

179 748

1,94

332 548

3,59

229 588

2,48

01.09.16–30.04.177

92 576

183 748

1,98

341 530

3,69

229 588

2,48

01.05.17–31.08.17

93 634

184 766

1,97

343 422

3,67

232 212

2,48

01.09.17–30.04.188

93 634

188 766

2,02

345 422

3,69

232 212

2,48

01.05.18–30.04.19

96 883

194 192

2,00

355 350

3,67

240 270

2,48

01.05.19–31.08.19

99 858

198 818

1,99

363 816

3,64

247 648

2,48

01.09.19–30.04.209

99 858

202 818

2,03

363 816

3,64

247 648

2,48

01.05.20–30.04.21

101 351

208 690

2,06

367 174

3,62

251 350

2,48

01.05.21–30.06.21

106 399

219 878

2,07

386 858

3,64

263 870

2,48

01.07.21–30.04.22

106 399

224 878

2,11

386 858

3,64

263 870

2,48

01.05.22–30.04.23

111 477

232 816

2,09

400 514

3,59

276 463

2,48

1 For tidligere år se NOU 2017: 10 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017.

2 Fra 2015 er minsteytelsen per år i uføretrygden 2,48 G for enslige og 2,28 G for gifte og samboende. Fra 1.9.2016 er minsteytelsen per år 2,33 G for gifte og samboende uføretrygdede som mottar en omregnet uførepensjon. Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år er garantert en minsteytelse på 2,66 G (samboende) eller 2,91 G (enslige).

3 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2009. Ordinær sats utgjør 97 prosent av grunnbeløpet.

4 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2010. Ordinær sats utgjør 100 prosent av grunnbeløpet.

5 Fra og med 1.5.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

6 Fra 1.1.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å føre videre nivået etter skatt, er minstesatsene økt.

7 Fra 1.9.2016 økte grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 0,85 G til 0,90 G. Minste pensjonsnivå for gifte alderspensjonister økte, og minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister ble økt med 4 000 kr per år.

8 Fra 1.9.2017 ble minste pensjonsnivå for enslige økt med 4 000 kr per år, og minste pensjonsnivå for gifte/samboere ble økt med 1 000 kr per år.

9 Fra 1.9.2019 ble minste pensjonsnivå for enslige økt med 4 000 kr per år.

Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta.1 Prosentvis vekst fra året før

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Sverige

1,4

2,6

2,9

3,3

1,1

3,1

3,6

-0,8

2,9

2,9

Tyskland

2,1

2,2

2,0

2,2

2,7

2,3

2,5

1,3

0,6

4,5

Danmark

1,7

2,0

1,7

2,8

1,5

2,5

3,2

2,1

3,4

2,7

Nederland

1,3

3,4

0,2

1,5

2,4

2,4

2,2

2,1

2,1

6,4

Storbritannia

Kina

Polen

3,4

4,5

3,6

4,6

6,4

7,9

6,9

5,6

8,1

11,1

USA

Frankrike

0,6

1,0

1,2

1,2

1,6

2,5

1,9

2,8

0,2

3,5

Canada

Belgia

1,8

1,1

0,2

0,1

1,3

1,6

2,1

1,7

1,3

6,9

Italia

1,6

1,0

-0,5

-0,5

0,5

1,3

3,4

2,8

-2,3

3,1

Finland

1,0

1,9

2,1

0,7

-1,8

1,0

0,6

-0,4

4,3

3,3

Spania

1,2

0,5

-0,5

0,4

0,9

0,8

2,0

4,1

-0,9

2,1

Sør-Korea

Russland

Japan

Litauen

6,2

3,9

7,4

9,2

9,9

8,8

5,9

5,2

12,7

13,3

Brasil

Tsjekkia

1,7

3,0

4,3

4,3

8,4

8,7

7,9

4,9

3,9

6,5

Tyrkia

Sveits

Østerrike

2,8

2,9

2,1

2,0

1,8

3,4

3,1

2,7

1,4

5,8

Taiwan

Romania

0,6

2,8

5,2

4,8

Norges handelspartnere2

1,8

2,5

2,0

2,5

2,1

3,1

3,3

1,4

2,5

4,5

Memo:

Norge

5,1

3,1

2,9

1,6

2,3

2,5

3,6

0,5

3,2

3,8

1 Tallene for handelspartnerne er arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat. For Nederland foreligger det bare tall tom. 3. kvartal 2022. Anslaget på årsveksten i Nederland i 2022 er beregnet ved å ta veksten fra 1–3. kvartal 2021 til 1–3. kvartal 2022.

2 Ved beregning av tall for Norges handelspartnere benyttes utvalgets konkurransevekter, jf. tabell 8.1.

Kilder: Eurostat og Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i hele økonomien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta. Prosentvis vekst fra året før1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Sverige

2,3

2,7

2,5

2,1

3,9

2,9

2,5

4,4

3,8

4,7

Tyskland

2,9

2,8

2,3

2,6

2,9

3,4

0,4

3,1

4,2

6,1

Danmark

1,5

1,7

1,3

1,7

1,6

1,9

2,6

2,9

3,6

5,9

Nederland

1,7

-0,3

1,6

1,0

1,9

2,8

4,8

2,2

2,9

4,8

Storbritannia

0,9

1,4

2,9

2,8

3,0

4,0

0,1

4,8

5,8

4,5

Kina

Polen

2,3

2,4

4,8

5,6

7,6

8,6

5,3

3,6

13,8

12,4

USA

2,7

2,7

0,9

3,0

3,5

3,1

7,5

5,3

4,4

4,6

Frankrike

1,2

1,1

1,2

2,0

1,7

0,0

-2,7

4,7

5,4

5,1

Canada

3,1

2,1

-0,6

2,0

3,8

1,8

4,5

2,5

4,7

3,5

Belgia

1,0

0,1

0,6

1,9

1,9

2,0

-1,6

4,1

7,8

9,3

Italia

0,2

0,9

0,4

0,5

1,9

1,3

-4,2

6,2

5,7

4,1

Finland

0,9

1,4

0,9

-1,1

1,3

1,2

0,4

2,9

2,6

4,2

Spania

0,1

1,0

-0,1

0,7

1,6

3,0

0,5

2,7

2,9

5,0

Sør-Korea

2,4

4,4

3,4

3,5

4,5

3,4

3,0

3,9

2,4

4,2

Russland

Japan

0,8

0,3

1,0

0,5

1,2

0,7

-0,7

1,5

1,3

2,4

Litauen

4,6

5,8

6,4

9,4

8,0

10,6

6,7

11,8

11,3

7,5

Brasil

Tsjekkia

2,8

3,1

4,0

7,2

8,1

7,2

3,1

5,0

7,0

7,0

Tyrkia

Sveits

-0,3

-0,4

-0,5

0,5

1,0

1,5

-0,8

4,4

3,0

1,8

Østerrike

1,9

1,9

2,4

1,6

3,0

2,7

1,9

2,6

4,4

7,0

Taiwan

Romania

Norges handelspartnere2

1,9

2,1

2,1

2,3

3,2

3,1

2,0

3,9

4,6

5,4

Memo:

Norge

3,0

2,6

1,3

2,0

3,2

4,0

1,6

4,9

4,3

4,5

1 Tallene for 2022 og 2023 er anslag.

2 Ved beregning av tall for Norges handelspartnere benyttes konkurransevektene som presenteres i tabell 8.1.

Kilde: OECD Economic Outlook 112 (Publisert 22. november 2022)

Tabell 4.5 Netto lønnskostnadsandel for industrien i Norge og utvalgte land. Prosent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norge

83,3

84,5

83,1

82,1

84,2

80,7

83,0

85,5

82,7

83,3

78,2

Sverige

72,7

75,0

74,5

65,9

68,0

68,7

69,5

69,1

70,8

Tyskland

77,2

79,3

77,2

76,3

74,0

74,1

76,5

78,8

81,4

77,4

Finland

85,1

79,7

76,7

72,9

70,7

62,6

65,0

65,5

64,7

62,6

Danmark

74,9

70,8

70,0

66,6

63,3

62,3

61,8

61,9

61,5

67,2

Nederland

66,6

69,6

69,9

64,1

63,5

60,9

60,3

61,9

63,9

60,7

Frankrike

87,1

86,6

86,1

82,2

82,9

83,5

84,5

81,9

95,6

95,8

Polen

52,2

57,7

53,2

50,8

53,2

58,6

60,4

61,3

61,2

59,1

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Eurostat

Tabell 4.6 Lønnsomhetsmål i industrien. Prosent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Driftsmargin

Norge

4,6

4,3

5,0

4,4

4,8

4,7

4,1

3,0

3,3

5,3

Belgia

3,3

3,3

3,8

5,2

5,3

5,3

5,3

5,2

6,3

5,0

Frankrike

2,6

2,8

2,6

4,0

4,4

4,7

3,7

3,7

2,7

4,7

Italia

2,1

2,7

3,2

4,1

4,6

4,7

4,5

4,3

3,7

Spania

2,0

2,2

2,8

4,4

5,0

5,1

4,6

4,1

2,5

4,0

Tsjekkia

9,2

8,8

9,7

10,1

7,4

7,2

7,4

7,0

7,8

7,8

Tyskland

4,1

3,6

4,2

2,8

3,9

4,3

3,2

3,3

1,7

Østerrike

5,0

4,7

4,9

5,0

5,8

6,2

5,7

5,5

5,1

Totalrentabilitet

Norge

5,7

5,5

6,7

6,7

7,3

7,9

7,8

6,1

6,5

9,2

Belgia

6,7

5,0

5,3

6,1

5,8

5,6

9,9

7,1

7,0

7,7

Frankrike

5,3

5,0

6,1

7,0

6,9

7,0

5,7

5,7

3,9

7,0

Italia

3,1

3,5

4,8

4,8

5,4

5,6

5,7

5,5

3,5

Spania

3,0

3,3

6,9

4,8

6,7

7,1

6,6

6,0

4,4

5,8

Tsjekkia

16,5

16,2

16,5

17,9

12,1

11,6

13,3

12,8

13,7

12,9

Tyskland

6,6

6,0

6,5

5,7

6,2

6,5

5,8

5,2

3,4

Østerrike

8,7

7,8

7,7

8,2

8,7

9,0

8,4

7,9

7,1

Egenkapitalandel

Norge

42,3

44,1

44,6

47,0

50,9

49,8

51,6

52,6

51,4

48,4

Belgia

47,9

48,0

48,1

46,2

44,8

45,1

45,5

48,0

56,6

57,4

Frankrike

37,9

37,7

36,7

36,7

37,2

38,9

37,8

38,0

38,6

39,0

Italia

32,9

34,2

35,6

37,5

39,6

39,4

40,3

42,4

43,6

Spania

41,8

41,7

41,9

42,8

43,2

44,2

45,9

46,1

45,8

44,4

Tsjekkia

57,1

55,1

52,5

55,2

53,7

55,1

55,4

57,1

58,3

55,2

Tyskland

32,6

33,1

33,9

32,4

34,1

33,6

32,7

32,9

32,0

Østerrike

37,3

38,8

38,8

39,5

39,2

38,7

38,8

39,1

40,2

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Banque de France (BACH-databasen)

Tabell 4.7 Husholdninger. Inntekter og utgifter. Milliarder kroner

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2022*

Inntekter:

1582,8

1644,8

1755,1

1765,5

1823,6

1889,0

1980,1

2019,6

2183,8

2315,2

Lønn

1082,6

1124,4

1159,8

1187,8

1227,2

1286,0

1352,2

1364,2

1449,9

1567,2

Blandet inntekt1/driftsresultat

107,4

112,3

124,6

124,0

125,1

118,2

113,9

91,1

88,4

83,9

Herav: Tjenester fra egen bolig

37,0

39,0

44,0

42,9

39,2

38,4

43,3

32,4

28,3

19,7

Formuesinntekter

66,5

74,3

109,8

80,5

82,5

88,5

100,3

93,4

165,7

174,3

Herav: Mottatt aksjeutbytte

38,1

45,8

89,7

67,2

68,6

73,4

81,4

77,4

156,4

156,4

Offentlige stønader, inkl. pensjon

398,2

422,2

450,1

467,6

481,6

492,6

511,3

564,1

578,1

594,5

Andre inntekter (netto)

-71,9

-88,7

-89,3

-94,5

-92,8

-96,3

-97,7

-93,2

-98,3

-104,7

Utgifter:

447,3

456,1

471,5

463,7

476,0

493,8

523,1

527,0

566,7

619,1

Skatt på inntekt og formue

331,2

336,4

361,5

360,6

367,5

383,0

400,0

415,6

468,6

493,2

Formuesutgifter

116,1

119,7

110,0

103,2

108,5

110,7

123,1

111,4

98,1

125,9

Korreksjon for indirekte målte banktjenester

63,1

62,5

61,7

61,4

68,8

68,2

68,5

78,9

73,3

76,2

Disponibel inntekt

1198,5

1250,8

1345,2

1363,2

1416,4

1463,4

1526,8

1571,4

1690,4

1772,3

1 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2022*

Nettonasjonalprodukt

2605,4

2638,9

2574,6

2546,8

2740,2

2961,4

2946,2

2760,0

3462,1

4747,6

– Netto produksjonskatter

296,2

307,7

317,0

332,0

351,9

367,8

372,9

353,3

390,3

389,2

= Faktorinntekt

2309,1

2331,1

2257,6

2214,8

2388,3

2593,6

2573,3

2406,7

3073,8

4358,4

– Lønnskostnader

1383,0

1442,2

1485,8

1510,4

1559,7

1638,8

1733,2

1737,5

1845,2

1993,5

= Driftsresultat

926,1

888,9

771,8

704,4

828,6

954,8

840,1

669,2

1228,6

2364,9

– Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

478,5

413,0

289,7

201,2

313,8

433,3

307,4

167,6

682,1

1718,2

Driftsresultat i øvrige næringer

447,6

475,9

482,0

503,3

514,7

521,5

532,6

501,6

546,5

646,7

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2022*

Alle næringer

1383,0

1442,2

1485,8

1510,4

1559,7

1638,8

1733,2

1737,5

1845,2

1993,5

Offentlig forvaltning

415,1

437,4

457,5

474,4

496,0

519,8

545,2

556,7

585,9

618,3

Ideelle organisasjoner, boligtjenester, eget bruk

34,7

36,5

39,1

40,9

43,0

45,1

47,8

48,2

52,3

56,2

Markedsrettet virksomhet1

933,2

968,3

989,3

995,1

1020,7

1074,0

1140,3

1132,6

1206,9

1319,0

Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

40,7

41,7

39,6

38,2

37,1

39,0

41,8

42,1

43,2

48,2

Markedsrettet virksomhet1 Fastlands-Norge

878,1

915,6

938,3

945,8

972,7

1023,9

1086,9

1079,7

1153,3

1259,8

Industri

144,1

149,8

148,3

144,3

143,7

148,9

158,0

155,3

162,3

172,9

Verkstedindustri og skipsbyggingsindustri mv.

77,3

82,0

78,8

72,4

69,0

71,4

77,8

75,4

77,2

82,5

Råvarebasert industri

26,7

27,1

28,0

29,3

30,6

32,0

33,2

33,0

34,6

37,1

Øvrige industrinæringer

40,1

40,7

41,5

42,6

44,2

45,5

46,9

46,9

50,4

53,3

Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge

734,0

765,8

790,0

801,5

829,0

875,0

928,9

924,4

991,0

1086,8

1 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før. Supplement til tabell 1.1 i kapittel 1

År

Arbeidere i NHO-bedrifter2:

Arbeidere i alt

Industriarbeidere

Nærings- og nytelsesmiddelindustri

Treindustri

Kjemisk prosessindustri

Verksted- og metallindustri

Bygg- og anleggsvirksomhet

Transportsektoren i alt

I alt

Byggevirksomhet

2013

4,1

3,5

3,9

2,3

2,8

4,1

3,9

3,6

3,8

2014

3,0

3,0

3,3

2,5

3,3

3,0

3,3

3,4

3,0

2015

2,6

2,5

2,9

1,8

2,4

2,9

3,0

2,5

3,2

2016

1,5

2,0

2,2

1,5

2,3

2,1

2,2

2,6

1,6

2017

2,4

2,6

2,2

3,1

1,9

2,3

2,5

2,7

2,8

2018

2,8

2,8

2,9

2,5

2,8

2,8

2,5

2,8

2,8

2019

3,1

3,1

2,9

3,2

3,1

3,3

2,6

2,7

3,1

2020

2,3

2,0

2,2

2,2

2,6

1,7

2,3

2,2

2,7

2021

3,4

2,8

2,7

3,2

3,0

2,8

2,5

2,5

2,5

2022

3,5

3,5

2,2

4,0

4,6

3,6

3,8

3,6

4,2

2012–2022

32,7

31,5

31,0

29,6

32,8

32,5

32,6

32,4

33,4

Gj. sn. per år10

2,9

2,8

2,7

2,6

2,9

2,9

2,9

298

3,0

Årslønn 2022

552 100

544 700

517 300

494 000

601 000

556 900

590 500

580 900

519 800

År

Arbeidere i NHO-bedrifter2

Funksjonærer i NHO-bedrifter

Industrien i NHO-bedrifter i alt

Finanstjenester4

Varehandel

Landtransport

Hotell og rest.3

I alt

Industrifunk.

I alt

Virkebedrifter

2013

5,1

3,3

4,3

4,3

3,9

6,1

3,4

4,0

2014

3,0

3,1

3,3

3,2

3,3

3,2

1,6

3,5

2015

2,9

2,4

2,9

2,5

2,5

4,3

3,2

3,3

2016

2,6

1,59

2,1

2,2

1,9

2,5

2,8

2,5

2017

2,6

2,79

2,7

2,7

2,4

3,8

2,8

3,1

2018

2,1

2,89

2,2

2,8

2,6

3,2

2,6

2,7

2019

3,0

3,69

3,0

3,0

3,1

3,411

3,5

3,0

2020

2,5

1,7

2,3

2,1

2,2

2,9

3,8

3,6

2021

2,8

3,415

2,8

3,1

3,1

3,7

4,7

4,713

2022

3,7

3,216

4,4

4,9

4,0

5,0

3,6

3,7

2012–2022

34,7

31,4

34,3

35,4

33,1

45,3

37,0

39,8

Gj. sn. per år10

3,0

2,8

3,0

3,1

2,9

3,8

3,2

3,4

Årslønn 2022

499 000

426 200

829 600

880 200

694 200

778 800

577 300

606 300

År

Forretningsm. tjenesteyting

Staten6

Kommunene7

Spekter-bedrifter

I alt

Undervisningsansatte

Øvrige ansatte

Helseforetakene5

Øvrige bedrifter

2013

3,6

3,5

3,7

3,2

3,9

3,8

3,6

2014

2,4

3,4

3,27

2,37

3,7

3,4

3,3

2015

2,5

2,8

3,37

3,97

3,2

2,7

2,7

2016

1,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,08

2,4

2017

2,4

2,3

2,5

2,3

2,6

3,68

2,4

2018

3,0

2,7

2,9

2,8

3,0

3,4

2,9

2019

3,8

3,812

3,5

3,0

3,7

3,4

3,3

2020

2,6

1,812

1,7

1,214

1,914

1,8

1,9

2021

4,0

2,8

2,6

2,3

2,8

3,6

2,9

2022

4,2

4,312

3,717

3,317

3,917

4,5

4,0

2012–2022

34,2

34,1

33,8

30,2

35,9

37,3

33,6

Gj.sn. per år10

3,0

3,0

3,0

2,7

3,1

3,2

2,9

Årslønn 2022

537 000

669 000

578 900

624 700

565 800

683 500

620 000

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er veksttallene for heltidsansatte med unntak av varehandel i alt og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

4 Heltidsansatte i medlemsvirksomheter (arbeidsgivermedlemmer) i Finans Norge utenom ledere. Endringer i bonusutbetalinger påvirker lønnsveksten i enkelte år.

5 Beregnet på Spekters tallmateriale for 2009 og fra 2010 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

6 Eksklusiv de statlig eide helseforetakene. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen.

7 For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten påvirket.

8 For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 med 0,4 prosentpoeng og trakk opp anslaget i 2017 med 0,4 prosentpoeng. Deler av lønnsoppgjøret i 2016 ble også først utbetalt i 2017, noe som ytterligere trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 og ytterligere trakk opp anslaget i 2017. Strukturendringer trakk i samme retning.

9 For identiske personer var lønnsveksten om lag 3 prosent i 2016, 4,3 prosent i 2017, 4,2 prosent i 2018 og 4,8 prosent i 2019.

10 Geometrisk gjennomsnitt.

11 Beregnet ut fra korrigert lønnsnivå for 2019 på grunn av endringer i innrapportering av yrkeskoder fra noen medlemmer av Finans Norge.

12 Vekst i faste og variable tillegg bidro til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng i 2019, se boks 1.1 i kapittel 1. Årslønnsveksten i det statlige tariffområde ekskl. forsvaret er 1,5 prosent i 2020. Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,3 prosentpoeng i 2020. Ser man bort fra endringen i faste og variable tillegg reduseres lønnsveksten med 0,5 prosentpoeng i 2022.

13 Bonusutbetalinger trakk årslønnsveksten i varehandel opp med 1,4 prosentpoeng.

14 Økt antall årsverk i stillingskode «7960 – lærer uten godkjent utdanning», trakk lønnsveksten for undervisningspersonell ned med om lag 0,3 prosentpoeng. Overføring av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene trakk lønnsveksten for øvrige opp med om lag 0,1 prosentpoeng.

15 Det har vært en kraftig nedgang i andel årsverk for avtalen, og frafall av antall ansatte er nærmere 50 prosent. De identiske ansatte har en vekst på 4,6 prosent fra 2020–2021.

16 Det har vært en økning på 7000 årsverk for avtalen fra 2021 til 2022. De identiske ansatte har en vekst på 5,9 prosent.

17 Lønnsdata for 2022 for arbeidstakere i konflikt er korrigert med kjennelsen i Rikslønnsnemnda. For ansatte i konflikt i 2022 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2022 ned med 0,2 prosentpoeng for kommunesektoren samlet, ned med 0,8 prosentpoeng for undervisningsansatte, og ned med i underkant av 0,1 prosentpoeng for øvrige ansatte. Konflikten i 2021 har trukket opp årslønnsveksten i 2022 med 0,1 prosentpoeng for kommunesektoren samlet, og opp med 0,2 prosentpoeng for undervisningsansatte.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS

Tabell 4.11 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter næring. Heltidsansatte

Månedslønn*12

Andel kvinner2

Menn

Kvinner

2013

2014

2015

20153

2016

2017

2018

2019

20197

2020

2021

2022

2022

2022

2022

Jordbruk, skogbruk og fiske

96,7

96,9

94,7

89,1

88,2

86,4

88,4

87,8

88,1

88,5

88,5

89,1

603 000

537 240

23

Bergverksdrift og utvinning

94,1

92,2

95,3

95,5

96,7

98,1

100,1

99,8

101,0

100,4

101,3

103,0

985 560

1 014 840

19

Industri

91,7

91,2

91,6

92,2

93,1

93,9

94,5

94,8

93,8

94,2

94,5

94,8

660 360

625 920

21

Elektr. forsyning mv.

95,4

95,4

95,7

93,6

93,9

93,9

93,7

93,6

94,0

94,3

94,3

95,0

873 120

829 800

25

Vann, avløp, renovasjon

106,3

107,5

106,1

106,3

107,2

106,5

107,6

109,0

109,6

108,9

109,6

108,6

588 600

639 120

18

Bygge- og anleggsvirksomhet

103,4

102,8

104,2

103,9

104,3

104,7

105,4

105,7

107,7

107,6

107,3

107,3

600 960

644 880

7

Varehandel mv.

85,3

85,3

84,7

87,7

87,6

88,1

88,3

88,5

86,2

86,8

87,5

88,3

646 680

570 720

33

Transport og lagring

89,9

91,3

91,8

90,2

91,6

92,3

93,2

93,1

93,3

95,2

94,5

94,9

643 920

611 040

18

Overnattings- og serveringsvirksomhet

92,6

93,6

90,9

93,9

94,3

95,2

95,7

95,8

93,2

93,2

92,0

93,2

471 480

439 560

48

Informasjon og kommunikasjon

85,7

85,8

86,2

85,9

86,4

87,2

87,2

87,8

87,6

88,2

88,3

88,4

870 480

769 800

29

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

71,5

71,0

71,4

69,6

70,2

70,2

70,8

72,9

73,2

74,2

74,0

74,6

1 065 360

795 120

45

Omsetning og drift av fast eiendom

87,8

83,9

84,5

83,1

83,5

83,2

82,5

85,8

84,6

85,2

84,8

85,6

858 960

735 480

33

Faglig, vit. og teknisk tjenesteyting

78,8

79,8

80,0

80,3

81,7

82,3

82,7

83,1

82,9

83,7

83,1

84,3

865 320

729 600

41

Forretningsmessig tjenesteyting

91,6

92,9

92,8

90,4

92,3

93,1

92,9

93,2

93,4

91,5

92,3

92,0

580 560

534 360

34

Offentlig adm. og forsvar mm.

91,4

91,5

88,7

87,9

88,5

88,6

89,2

89,2

89,7

90,0

90,3

90,6

725 640

657 360

51

Undervisning

94,9

95,1

94,1

93,8

94,3

94,4

94,7

94,8

94,7

94,8

95,3

95,0

639 600

607 800

64

Helse- og sosialtjenester

85,2

86,3

86,2

84,2

85,2

84,7

85,0

85,6

85,3

85,5

85,9

85,7

680 760

583 200

78

Kultur, underholdning og fritid

88,7

90,6

92,0

92,3

93,1

93,3

93,6

93,6

90,4

90,8

91,0

90,7

616 440

558 960

45

Annen tjenesteyting

76,1

76,9

78,5

82,7

83,3

84,1

84,7

85,0

83,7

85,5

86,4

87,3

661 560

577 320

60

Kommune/fylkeskommune i alt4

93,7

94,0

94,1

94,1

94,6

94,8

94,8

95,3

93,8

94,0

94,5

94,3

612 720

577 560

71

Skoleverket/undervisning4,5

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

97,7

97,9

98,1

97,0

97,3

97,6

97,4

615 360

599 640

69

Øvrige ansatte4

92,2

92,5

92,6

92,6

93,2

93,4

93,4

94,0

92,4

92,4

93,0

92,8

611 280

567 360

72

Staten (ekskl. helseforetak)

91,6

89,7

88,8

89,0

89,3

89,5

90,1

89,7

89,9

90,2

90,4

90,6

724 320

656 400

50

Helseforetak6

82,2

82,3

83,0

79,7

80,8

80,7

81,6

81,7

81,8

82,0

82,6

83,0

809 040

671 760

72

Alle næringer (heltidsansatte)

87,9

88,4

87,9

86,9

87,6

88,1

88,5

88,9

89,4

89,3

89,6

89,5

693 960

620 880

40

1 Månedslønn per september/november/desember.

2 I prosent av antall arbeidsforhold med heltid.

3 Brudd i statistikken i 2015.

4 Basert på tallmateriale fra KS t.o.m. 2019. F.o.m. nye 2019-tall er tallene fra SSB. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. nye 2019-tall.

5 Skoleverket inkluderer alle ansatte og ikke bare undervisningspersonale.

6 Fra og med 2015 (a-ordningen) er helseforetakene basert på datamateriale fra næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

7 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS og Beregningsutvalget

Tabell 4.12 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter næring. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn*12, 2022

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2019

20195

2020

2021

2022

Menn

Kvinner

Jordbruk, skogbruk og fiske

95,0

95,9

93,9

89,0

88,0

86,8

88,1

87,7

88,2

88,0

87,8

88,4

573 840

507 120

Bergverksdrift og utvinning

93,3

91,7

94,8

95,3

96,1

97,7

99,7

99,6

100,5

99,9

100,8

102,7

980 400

1 006 560

Industri

90,2

90,0

90,5

90,0

90,5

91,3

92,0

92,4

92,3

92,7

93,0

93,2

654 120

609 360

Elektrisitetsforsyning mv.

93,6

93,3

93,8

91,7

91,9

92,0

92,2

92,0

92,8

93,0

93,4

94,2

868 320

817 680

Vann, avløp, renovasjon

104,5

106,0

105,4

104,9

105,5

105,0

106,0

107,5

108,3

107,5

108,6

107,6

585 600

630 360

Bygge- og anleggsvirksomhet

101,0

100,8

102,2

101,8

102,4

102,8

103,7

104,0

104,6

104,5

104,1

104,3

598 080

624 000

Varehandel mv.

82,7

82,7

82,2

82,4

82,8

83,0

83,3

83,4

83,4

83,5

83,7

83,9

620 280

520 440

Transport og lagring

89,3

90,7

91,0

89,7

90,9

91,5

92,3

92,3

92,6

94,2

93,8

94,0

628 200

590 640

Overnattings- og serveringsvirksomhet

91,0

91,8

90,0

92,1

92,0

92,6

93,4

93,7

93,4

93,1

92,1

92,8

452 160

419 520

Informasjon og kommunikasjon

85,4

85,4

85,4

84,8

85,5

86,2

86,3

87,0

86,8

87,5

87,6

87,8

860 280

755 520

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

70,6

70,4

70,6

68,7

69,3

69,4

70,2

72,2

72,8

73,9

73,6

74,4

1 056 240

786 240

Omsetning og drift av fast eiendom

86,0

82,6

82,6

82,2

82,0

81,9

81,6

84,0

83,5

84,2

83,4

84,4

827 040

697 920

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

77,8

79,0

79,3

79,2

80,7

81,4

81,7

82,2

82,3

83,0

82,4

83,6

854 760

714 720

Forretningsmessig tjenesteyting

90,5

91,6

90,7

90,4

91,6

92,0

91,2

91,8

91,5

89,5

90,4

90,3

559 440

504 960

Offentlig administrasjon og forsvar mm.

90,0

88,3

88,1

87,0

87,6

87,9

88,7

88,6

89,1

89,4

89,8

90,2

718 800

648 120

Undervisning

93,2

93,6

92,7

92,7

93,1

93,3

93,9

94,0

94,1

94,2

94,7

94,4

620 520

586 080

Helse- og sosialtjenester

86,7

87,6

87,8

87,5

88,6

87,9

88,1

88,8

87,9

88,0

88,2

88,1

646 080

569 040

Kultur, underholdning og fritid

88,1

89,8

90,3

89,7

90,4

90,8

90,9

91,0

90,8

91,2

91,3

90,6

580 440

525 960

Annen tjenesteyting

75,5

76,2

77,1

82,2

83,0

83,5

84,0

84,3

83,8

85,1

86,1

86,9

632 640

550 080

Kommuneforvaltningen i alt3

92,5

92,7

92,9

92,9

93,3

93,6

93,6

94,1

93,9

94,1

94,5

94,4

593 040

559 680

Skoleverket/undervisning3

95,1

95,4

95,6

95,6

96,1

96,3

98,1

98,3

96,4

96,8

97,1

96,9

595 200

576 840

Øvrige ansatte3

91,8

91,9

92,1

92,1

92,5

92,7

92,9

93,4

93,2

93,2

93,6

92,8

611 280

567 360

Staten (ekskl. helseforetak)

90,9

89,2

88,6

88,5

89,0

89,3

89,9

89,6

89,8

90,1

90,4

90,6

724 320

656 400

Helseforetak4

83,0

83,6

83,6

80,6

81,7

81,4

82,1

82,3

82,1

82,5

82,9

83,4

794 160

662 040

Alle næringer (heltids- og deltidsansatte)

85,8

86,2

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

87,6

87,8

87,5

87,9

87,6

675 000

591 360

1 Månedslønn per september/november/desember.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Basert på tall fra KS t.o.m. 2019. For nye 2019-tall og 2020 er tallene fra SSB. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. nye 2019-tall.

4 På grunn av innføringen av a-ordningen er det brudd i statistikken i 2015. Fra og med 2015 baserer statistikken for helseforetakene seg på næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

5 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS

Tabell 4.13 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring5. Heltidsansatte

Månedslønn*12

Antall arbeidsforhold med heltid

Andel kvinner 2022

2013

2014

2015

20154

2016

2017

2018

2019

20196

2020

2021

2022

Menn 2022

Kvinner 2022

I alt 2019

I alt 20196

I alt 2020

I alt 2021

I alt 2022

Menn 2022

Kvinner 2022

Grunnskole

90,9

90,8

90,3

89,6

89,2

89,1

89,2

89,0

87,5

87,7

87,6

87,9

513 480

451 560

224 201

257 590

247 953

254 676

251 971

178 938

73 033

29

Industri

92,9

92,5

92,9

93,8

93,4

93,9

94,4

94,3

93,5

93,0

93,3

93,4

508 800

475 200

29 508

33 242

32 787

33 472

33 336

26 887

6 449

19

Bygge- og anleggsvirksomhet

103,8

102,1

103,9

105,4

102,6

102,7

101,1

101,7

103,5

102,3

100,0

98,8

476 520

471 000

31 796

40 062

40 733

41 795

41 978

39 381

2 597

6

Varehandel, mv.

87,0

88,6

87,0

90,9

90,8

91,2

91,4

91,3

86,3

87,1

87,8

89,0

534 240

475 560

44 766

50 624

48 289

48 493

46 857

32 639

14 218

30

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

80,1

83,4

86,3

81,3

83,2

81,7

84,4

84,3

78,0

82,2

83,6

85,2

739 080

629 760

1 895

1 856

1 846

1 850

1 926

1 007

919

48

Staten eksklusive helseforetak

92,0

89,3

87,6

92,0

92,5

92,5

94,5

93,8

94,8

94,6

94,1

94,9

561 720

533 160

6 260

6 364

6 416

6 074

5 866

3 123

2 743

47

Helseforetak

95,9

94,8

96,0

95,3

95,1

94,7

94,9

94,7

94,1

92,8

90,1

90,4

483 720

437 280

3 518

3 426

3 493

3 581

3 516

1 110

2 406

68

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

91,6

91,9

92,4

92,4

92,9

92,4

92,2

92,5

88,5

88,5

88,1

87,9

448 920

394 440

20 617

20 552

20 433

20 340

20 237

7 838

12 502

61

– Herav skoleverket/undervisning2

97,4

97,6

96,5

96,5

98,1

98,4

97,6

98,1

98,2

100,1

99,4

99,5

369 120

367 200

2 128

2 415

2 346

2 360

2 288

907

1 453

62

Videregående skole

84,1

83,9

83,4

83,2

83,6

83,8

83,6

83,6

83,1

83,3

83,4

83,2

655 560

545 400

622 875

652 003

644 711

661 943

671 458

466 857

195 086

29

Industri

89,1

89,5

89,2

89,9

90,3

90,6

90,9

90,7

89,9

90,2

90,1

90,1

636 360

573 240

89 259

93 998

92 838

93 475

94 454

77 915

15 560

17

Bygge- og anleggsvirksomhet

95,5

94,4

93,9

94,3

94,7

94,6

94,8

94,6

94,7

95,2

95,0

94,8

633 120

600 360

92 845

102 960

105 622

109 815

112 040

104 354

5 461

5

Varehandel, mv.

84,1

83,5

82,8

84,8

85,0

85,1

84,9

84,8

83,1

83,7

84,0

84,4

640 920

540 960

101 202

104 479

102 836

104 505

104 464

73 294

31 211

30

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

78,5

78,5

79,1

78,4

77,5

78,5

78,3

79,9

79,9

80,1

79,5

80,8

870 840

703 560

11 308

11 219

10 976

10 702

10 633

5 069

5 633

53

Staten eksklusive helseforetak

89,3

86,7

85,4

85,3

85,7

85,4

86,3

85,7

85,7

86,0

86,0

86,0

670 800

576 720

32 117

32 289

32 347

31 406

31 111

18 824

12 582

40

Helseforetak

87,8

88,5

87,7

86,2

86,5

86,1

86,2

85,7

85,6

86,4

85,1

85,7

603 360

517 320

14 819

14 529

14 926

15 630

16 081

5 476

10 154

65

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

93,7

93,6

93,2

93,2

93,4

93,9

93,9

93,4

89,4

89,2

89,3

89,3

557 160

497 280

55 920

67 231

69 011

70 790

73 784

25 710

45 080

64

– Herav skoleverket/undervisning2

96,3

96,2

95,2

95,2

95,6

96,3

96,6

95,9

92,7

93,4

92,6

92,4

516 120

477 120

6 112

6 589

6 625

6 754

7 159

2 435

4 319

64

Videregående skole, herav fagutdanning

80,9

81,1

81,2

81,1

81,0

80,7

80,8

80,9

80,5

653 760

526 440

345 907

359 973

363 028

375 516

385 889

305 355

70 161

19

Industri

88,0

88,2

87,3

88,2

88,8

89,2

89,8

89,6

88,9

89,2

89,1

89,1

641 280

571 320

62 399

65 103

64 768

65 372

66 619

58 091

7 281

11

Bygge- og anleggsvirksomhet

90,6

90,0

88,4

90,0

89,8

90,1

91,3

90,0

90,5

90,9

90,5

90,4

642 360

580 560

71 811

79 262

81 106

84 553

86 493

82 460

2 093

2

Varehandel, mv.

86,6

85,2

84,2

86,0

86,1

86,2

85,9

85,5

84,6

84,9

85,1

85,0

623 400

529 920

49 429

50 221

50 573

51 909

52 834

43 249

8 660

17

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

81,4

82,1

82,5

80,7

81,7

81,0

79,2

80,1

81,3

81,2

79,6

81,6

789 840

644 880

1 572

1 533

1 581

1 626

1 779

998

628

39

Staten eksklusive helseforetak

87,1

84,9

82,8

83,0

83,1

82,6

83,5

83,6

83,1

84,0

84,5

84,9

661 680

561 720

11 006

11 135

11 206

11 242

11 472

8 347

2 895

26

Helseforetak

88,0

85,9

89,0

87,3

87,8

87,8

87,9

87,8

87,8

88,5

87,5

87,6

605 400

530 520

6 616

6 546

6 815

7 146

7 484

3 930

3 216

45

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

95,3

95,0

94,8

94,8

94,9

94,4

94,5

94,7

86,9

86,8

86,7

86,9

555 720

483 000

21 138

35 468

37 771

39 710

42 325

17 713

21 997

55

– Herav skoleverket/undervisning2

94,2

93,9

92,8

92,8

93,3

93,1

94,1

94,6

88,0

88,3

88,4

88,8

518 520

460 560

3 368

3 320

3 443

3 643

3 981

1 577

2 066

57

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

80,0

80,4

79,4

78,4

79,0

79,3

79,5

80,0

80,1

80,2

80,8

80,1

790 440

633 000

529 707

534 429

542 941

564 711

579 811

246 015

318 696

56

Industri

84,2

82,5

83,4

82,7

83,7

84,2

84,3

84,6

84,3

85,3

85,5

85,0

839 880

714 000

26 938

27 632

27 828

28 636

29 669

19 772

8 864

31

Bygge- og anleggsvirksomhet

87,5

86,4

85,2

86,4

86,1

86,3

87,0

86,7

88,6

89,9

89,8

89,6

818 400

733 080

14 708

15 295

15 846

16 678

17 280

12 970

3 708

22

Varehandel, mv.

77,3

79,5

77,1

79,8

79,8

79,2

79,8

79,9

78,9

79,4

79,7

80,0

802 080

641 880

33 660

34 446

34 769

36 724

37 251

20 506

16 218

44

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

71,2

70,3

70,5

68,5

68,9

69,1

69,9

72,4

73,1

74,1

74,1

74,3

1 049 160

779 160

18 942

19 117

19 677

20 390

21 340

11 393

8 997

44

Staten eksklusive helseforetak

91,3

88,7

87,6

87,5

87,5

87,5

87,7

87,4

87,5

87,7

87,6

87,5

722 880

632 880

53 409

53 676

57 465

58 850

59 030

29 570

29 280

50

Helseforetak

94,2

94,2

94,0

93,7

93,4

93,3

93,5

93,8

93,8

93,8

93,6

93,3

671 160

625 920

40 797

40 316

42 020

43 866

45 289

9 020

34 846

79

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,3

94,3

94,3

94,3

94,5

94,5

94,4

94,9

93,3

93,5

94,1

94,0

634 440

596 160

132 884

164 437

167 844

170 186

172 239

41 362

128 824

76

– Herav skoleverket/undervisning2

97,9

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,9

98,0

96,5

96,8

97,3

96,9

617 280

598 440

61 572

70 846

70 551

70 029

69 380

20 828

49 201

70

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

81,7

81,4

80,8

80,0

80,8

81,2

81,1

81,2

81,6

81,7

81,6

81,4

963 240

783 840

265 809

265 592

280 961

297 786

313 557

150 332

147 454

50

Industri

83,2

82,3

83,8

82,0

83,5

84,0

84,1

84,5

84,1

84,6

84,6

84,6

1 021 680

864 480

14 968

15 088

15 768

16 535

17 328

11 206

5 329

32

Bygge- og anleggsvirksomhet

91,0

85,4

88,8

84,9

83,1

83,0

84,3

82,3

85,1

88,0

89,1

87,3

1 011 960

883 560

4 840

5 019

5 479

5 876

6 317

4 320

1 556

26

Varehandel, mv.

81,2

82,9

81,5

83,7

82,6

83,3

82,9

83,0

83,7

81,3

82,8

82,0

958 080

785 280

9 608

9 496

10 219

10 940

11 197

5 509

5 431

50

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

77,4

75,9

73,1

72,7

73,7

74,3

74,3

75,5

76,5

77,4

76,3

76,2

1 254 960

956 280

9 349

9 422

10 390

10 931

11 597

6 643

4 288

39

Staten eksklusive helseforetak

90,6

89,7

88,7

88,5

88,8

89,4

89,8

89,6

89,9

90,2

90,4

90,8

787 320

715 200

59 344

58 934

61 484

63 166

64 517

28 324

34 842

55

Helseforetak

80,4

80,7

82,3

78,6

79,2

79,2

79,6

79,8

80,2

79,9

80,2

80,3

1 112 520

893 280

23 420

23 160

24 421

25 752

26 575

9 195

16 557

64

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,3

94,4

94,4

94,4

94,9

95,0

95,1

95,0

93,1

93,0

93,3

93,3

732 600

683 880

28 463

41 262

45 105

48 275

51 548

15 383

32 892

68

– Herav skoleverket/undervisning2

96,9

97,0

97,1

97,1

97,5

97,6

97,8

98,0

97,1

97,2

97,2

97,4

675 720

657 840

15 918

19 064

20 624

22 322

24 094

6 976

15 346

69

Uoppgitt utdanning

88,3

90,7

90,9

92,7

93,5

94,0

95,7

96,2

96,9

555 360

538 200

133 387

163 725

123 474

124 316

142 403

99 832

24 484

20

Industri

92,4

94,3

95,3

95,9

95,5

94,6

93,6

95,0

94,7

525 480

497 400

15 014

20 797

15 322

15 530

16 934

12 799

2 731

18

Bygge- og anleggsvirksomhet

101,2

103,5

98,9

97,7

101,2

101,8

101,4

102,8

102,7

508 080

521 640

30 614

40 883

33 211

33 672

38 543

32 813

859

3

Varehandel, mv.

91,9

91,6

93,1

92,9

95,0

94,5

96,2

97,4

96,5

527 880

509 160

10 784

11 950

8 900

8 550

9 189

6 607

1 943

23

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

67,3

67,7

57,8

61,3

62,0

60,9

65,1

67,8

73,6

1 287 840

947 280

1 005

1 061

960

1 117

1 295

750

367

33

Staten eksklusive helseforetak

93,7

92,0

90,7

92,0

92,2

93,0

93,9

94,2

95,1

642 960

611 280

4 032

4 488

4 118

4 583

5 232

2 504

2 079

45

Helseforetak

80,4

80,8

80,3

81,9

78,2

79,4

82,0

82,3

80,2

796 680

639 000

1 015

1 071

911

975

1 092

386

589

60

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

92,1

91,7

91,9

91,2

91,2

93,7

93,9

93,6

92,3

549 960

507 840

4 434

3 893

2 763

2 767

3 046

977

1 790

65

– Herav skoleverket/undervisning2

96,0

94,7

96,1

95,2

96,1

100,0

99,0

99,5

99,3

546 600

542 880

919

677

480

448

538

166

282

63

1 Månedslønn per september/november/desember.

2 Kilde: KS t.o.m. 2019. For 2020 og nye 2019-tall er tallene fra Statistisk Sentralbyrå. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. nye 2019-tall.

3 Ansatte i kraftforsyning og vann og avløp er ikke med i statistikkgrunnlaget.

4 Brudd i statistikken i 2015, med unntak av kommune/fylkeskommune og skoleverket.

5 For næringene industri, bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og finansierings- og forsikringsvirksomhet, er tallene kun for ansatte i privat sektor og off. eide foretak.

6 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt. Metode for beregning av arbeidstid er også endret.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS

Tabell 4.14 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter lengste utdanning. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn*12

Andel kvinner, pst.

Menn

Kvinner

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2019

20193

2020

2021

2022

2022

2022

2022

Grunnskole

90,1

90,1

89,7

89,2

89,4

89,4

89,3

89,1

88,6

88,5

88,2

87,9

498 840

438 600

45

Videregående skole

82,7

82,3

82,1

81,8

82,3

82,3

82,2

82,2

82,1

82,1

82,1

81,7

641 760

524 520

42

Universitet/høgskole, t.o.m. 4 år

79,8

80,2

79,6

78,8

79,4

79,8

80,0

80,5

80,6

80,7

81,3

80,5

769 920

620 040

61

Universitet/ høgskole lengre enn 4 år

81,2

80,9

80,6

79,7

80,3

80,9

80,8

80,9

81,5

81,5

81,5

81,3

947 880

770 160

52

Heltids- og deltidsansatte i alt

85,8

86,4

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

87,6

87,8

87,5

87,9

87,6

675 000

591 360

48

1 Månedslønn per september/november.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 4.15 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns fordelt på aldersgrupper. Heltidsansatte

Månedslønn*12

Andel kvinner, prosent

Menn

Kvinner

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2019

20193

2020

2021

2022

2022

2022

2022

– 24 år

91,6

91,4

93,3

92,9

93,0

93,0

93,6

93,9

91,2

91,5

91,5

92,5

423 360

391 560

33

25 – 29 år

92,6

92,5

92,7

93,2

94,3

94,3

94,7

95,2

94,9

94,9

95,4

94,8

565 560

536 040

42

30 – 34 år

91,3

92,2

91,0

91,0

91,5

92,2

92,3

92,6

92,8

92,8

93,3

92,9

634 440

589 200

42

35 – 39 år

88,9

89,4

88,6

88,0

89,0

89,3

89,8

90,1

91,1

90,6

90,9

90,6

687 120

622 560

41

40 – 44 år

87,5

88,0

87,1

85,9

86,4

87,0

87,7

88,3

89,5

89,2

89,4

89,1

732 840

653 160

41

45 – 49 år

86,9

87,3

86,2

85,1

85,7

86,1

86,4

86,7

87,7

87,3

87,5

87,4

766 440

669 720

41

50 – 54 år

84,5

85,2

85,4

83,7

85,0

85,4

86,0

86,1

87,0

86,8

87,0

86,6

785 280

680 280

41

55 – 59 år

82,7

83,4

82,9

81,7

82,4

83,3

84,0

84,8

85,5

85,9

786,6

86,2

784 680

676 440

40

60 år og over

82,5

82,7

82,4

82,0

83,2

83,5

83,6

83,8

84,2

84,3

84,6

85,0

779 280

662 040

36

I alt

87,9

88,4

87,7

86,9

87,6

88,1

88,5

88,9

89,4

89,3

89,6

89,5

693 960

620 880

40

1 Månedslønn per september/november.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 4.16 Gjennomsnittslønn1 for heltidsansatte etter næring2 og utdanningslengde3. Vekst fra året før i prosent

Andeler4 2022

Vekst i prosent fra samme tidspunkt året før

Samlet vekst fra 2017 til 2022

Månedslønn *12 2022

2013

2014

2015

20169

2017

2018

2019

202012

2021

2022

Industri i alt11

100

4,0

2,7

2,6

1,3

2,4

2,9

3,3

1,4

3,9

5,3

18,0

653 040

Grunnskole

17

3,8

3,0

1,2

2,6

2,2

3,1

3,1

0,6

3,3

4,6

15,6

502 320

Videregående skole

49

3,9

3,0

2,2

1,4

2,4

3,1

3,6

0,7

3,7

5,2

17,s3

625 920

av dette: Fagutdanning5

35

3,6

3,2

2,6

1,4

2,1

3,1

3,5

0,6

3,7

5,4

17,4

633 480

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

15

3,0

2,3

2,4

1,4

2,4

2,7

2,0

-0,1

3,1

5,1

13,4

799 800

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

9

2,7

0,9

1,7

0,6

2,8

2,7

2,5

-0,7

4,2

5,6

14,9

969 600

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

9

3,1

3,3

2,0

-0,3

2,6

2,4

3,7

2,8

4,8

5,6

20,7

520 320

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt11

100

3,2

2,9

3,0

3,4

2,7

2,8

3,0

2,5

3,7

4,9

18,0

602 760

Grunnskole

19

2,6

3,8

1,2

4,2

2,4

2,3

2,6

1,7

3,1

4,8

15,4

476 160

Videregående skole

52

3,6

3,5

2,4

2,6

3,0

3,3

3,0

1,7

3,3

5,1

17,5

631 560

av dette: Fagutdanning5

40

3,8

3,7

2,6

2,6

3,0

3,2

2,9

1,9

3,4

5,1

17,6

640 800

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

8

3,6

2,7

4,0

2,9

2,3

2,1

2,6

1,0

3,3

5,0

14,7

798 480

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

3

-1,0

5,1

1,2

2,0

2,2

1,1

3,2

-1,2

3,6

6,5

13,6

976 440

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

18

5,9

2,2

3,3

3,0

2,5

2,6

3,7

2,6

4,6

4,6

19,5

508 440

Varehandel i alt11

100

3,5

1,6

3,3

2,7

2,8

2,7

3,4

3,8

5,1

4,8

21,3

621 360

Grunnskole

22

3,9

2,2

4,5

2,8

2,2

2,8

3,5

3,7

5,0

5,2

21,9

516 360

Videregående skole

50

3,2

2,4

3,3

2,4

2,8

2,6

3,3

2,8

4,8

4,5

19,3

611 400

av dette: Fagutdanning5

25

3,3

4,2

2,5

2,5

2,7

2,8

3,4

2,6

4,6

4,3

19,0

607 680

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

18

3,2

-0,2

2,1

1,8

2,6

1,9

2,6

2,8

4,6

4,1

17,1

730 560

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

5

1,4

0,7

1,0

1,0

2,0

2,3

3,5

3,2

5,0

5,1

20,6

870 840

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

4

3,3

1,6

6,4

3,6

2,4

2,5

4,2

5,6

5,5

3,7

23,5

523 680

Finanstjenester i alt6,11

100

4,6

4,2

4,0

3,1

2,8

3,3

4,5

2,4

4,6

5,6

22,0

944 280

Grunnskole

4

6,4

0,2

3,7

2,0

3,0

1,8

6,2

-0,2

3,3

3,8

15,6

686 880

Videregående skole

23

4,9

3,8

4,5

3,6

1,9

3,6

6,0

2,5

3,9

5,6

23,6

783 840

av dette: Fagutdanning5

4

4,7

3,4

3,7

2,7

3,5

3,3

5,8

1,6

3,9

4,9

20,9

735 720

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

46

3,7

3,9

2,2

1,8

1,6

2,4

2,9

1,1

3,7

5,0

15,9

929 400

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

25

4,2

4,4

4,4

0,9

1,4

3,1

3,5

1,8

5,4

5,9

21,s3

1 136 280

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

3

8,8

1,3

8,0

16,6

19,6

-4,0

1,6

14,1

1,1

1,0

13,6

1 171 560

Statsansatte i alt

100

3,6

3,2

2,9

1,7

2,7

2,3

4,4

1,4

3,6

4,7

17,4

690 240

Grunnskole

4

3,7

3,6

3,7

0,3

2,9

1,7

4,3

1,9

3,1

5,6

17,7

548 400

Videregående skole

19

4,0

3,1

3,4

1,4

2,9

2,2

4,8

1,7

3,5

6,6

20,1

633 600

av dette: Fagutdanning5

7

4,1

3,6

3,9

1,9

3,0

2,4

4,2

1,2

3,6

6,6

19,2

635 880

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

36

3,6

3,0

2,2

1,5

2,7

2,5

4,2

1,4

3,1

4,6

16,9

677 640

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

39

2,7

2,9

2,2

1,0

2,4

2,0

3,7

0,8

3,8

3,8

14,8

747 000

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

3

4,1

4,1

3,9

2,3

1,6

1,7

3,8

3,3

2,6

3,3

15,4

628 440

Kommune og fylkeskommune7

100

1,8

4,6

2,3

2,7

3,0

2,3

3,7

0,7

4,6

2,6

14,6

587 640

Grunnskole

6

2,6

4,3

2,6

3,1

3,1

1,9

3,0

0,7

3,4

4,0

13,6

415 560

Videregående skole

23

1,7

4,4

2,0

2,4

2,5

2,2

4,1

0,4

4,2

3,2

14,8

518 640

av dette: Fagutdanning5

13

1,2

4,3

2,2

2,1

2,6

2,0

3,4

0,7

4,2

3,3

14,3

514 800

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

54

1,4

4,3

2,1

2,5

2,7

2,0

3,7

0,3

4,6

2,0

13,3

605 400

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

16

1,4

4,3

2,1

2,0

2,6

1,9

3,2

0,3

4,1

2,5

12,7

699 000

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

2,5

5,3

2,8

4,3

3,6

3,6

6,3

3,8

5,6

3,4

24,9

522 240

Herav:

– Skoleverket i alt/undervisning7

100

1,4

4,4

2,1

2,5

2,7

2,1

3,3

0,4

4,8

1,2

12,3

604 440

Grunnskole

2

2,7

4,2

2,2

2,4

2,4

1,9

1,9

0,4

3,2

5,4

13,4

367 920

Videregående skole

7

3,4

4,5

1,8

2,4

2,4

1,9

4,2

-0,3

4,2

2,0

12,5

490 920

av dette: Fagutdanning5

4

1,6

4,2

3,1

2,0

2,3

1,6

3,3

-0,1

4,3

2,5

12,1

484 560

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

67

1,2

4,3

1,9

2,4

2,6

2,0

3,3

0,3

4,8

0,9

11,6

603 960

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

23

0,8

4,9

1,8

1,9

2,3

1,7

2,9

-0,2

4,3

1,2

10,3

663 360

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

2,9

2,5

1,0

3,8

4,2

3,2

3,1

2,5

4,6

2,9

17,4

544 080

– Kommune og fylkeskommune ekskl. skoleverket/undervisning7

100

2,0

4,8

2,5

2,8

3,3

2,5

4,0

0,9

4,5

3,3

16,1

579 720

Grunnskole

8

2,6

4,3

2,7

3,2

3,2

1,8

3,1

0,7

3,4

3,8

13,5

421 680

Videregående skole

31

1,5

4,4

2,1

2,4

2,5

2,2

4,0

0,5

4,2

3,3

15,0

521 640

av dette: Fagutdanning5

18

1,1

4,4

2,0

2,2

2,6

2,1

3,4

0,8

4,1

3,4

14,6

517 920

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

47

1,8

4,4

2,4

2,6

3,0

2,2

4,2

0,3

4,6

2,8

14,8

606 360

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

13

2,6

3,3

2,3

1,9

2,9

2,4

3,6

0,6

3,9

3,7

15,0

730 200

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

2,5

5,9

3,1

4,4

3,5

3,7

7,3

-1,0

5,9

3,4

20,7

517 560

Helseforetak8

100

2,6

3,9

2,2

1,5

4,2

4,3

2,0

0,9

5,2

4,5

18,1

709 560

Grunnskole

4

3,0

2,6

0,3

2,0

2,4

4,7

-0,4

1,5

3,9

5,7

16,3

451 920

Videregående skole

17

3,7

3,5

2,3

2,5

2,6

4,0

0,9

1,8

3,9

6,7

18,5

547 080

av dette: Fagutdanning5

8

3,6

4,1

3,7

1,1

2,4

2,6

3,9

1,0

3,7

6,4

17,6

570 600

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

49

4,0

2,6

4,0

2,9

2,1

3,2

4,5

1,9

5,5

4,6

18,3

635 160

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

29

4,9

1,2

3,0

0,6

-0,610

4,6

2,7

1,9

5,2

3,6

14,2

969 000

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

6,8

1,0

2,4

11,8

0,6

1,7

5,5

1,1

2,1

1,4

14,5

700 440

Alle næringer

100

3,5

3,7

3,1

2,7

1,8

2,4

2,9

3,6

4,4

4,7

19,2

664 680

Grunnskole

13

3,2

3,4

2,7

2,1

2,3

2,1

2,5

3,3

3,7

5,0

17,6

495 480

Videregående skole

34

2,9

4,2

3,2

2,7

1,7

2,4

3,0

3,5

3,9

4,8

17,9

623 040

av dette: Fagutdanning5

20

1,2

2,4

3,0

3,5

3,9

4,8

17,6

629 520

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

30

3,2

2,9

3,2

1,7

1,2

2,2

2,8

3,3

4,2

4,0

16,2

701 400

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

16

1,8

3,0

2,4

1,9

0,3

2,1

2,6

3,3

4,5

4,5

16,4

873 120

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

7

2,1

2,9

0,9

2,8

0,4

2,5

2,3

4,3

5,4

5,3

23,5

552 000

1 Månedslønn per september/november/desember.

2 Standard for næringsgruppering (SN2007).

3 Standard for utdanningsgruppering (NUS2000). Med unntak av tall fra kommune og skoleverk t.o.m. 2019, er månedslønnen basert på utdanningslengden registrert året før.

4 Andeler arbeidsforhold med heltid. Prosent.

5 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

7 Kilde: KS t.o.m. 2019. For 2020 er tallene fra Statistisk Sentralbyrå. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. 2020-tall.

8 Fra og med lønnsveksttallet for 2016 baserer statistikken for Helseforetakene seg på næringen «Helsetjenester» under Statlig forvaltning.

9 Lønnsveksttallet fra og med 2016 er basert på datamaterialet fra a-ordningen unntatt for kommunene jf. tabellnote 7.

10 For ansatte i konflikt i helseforetakene i 2016 ble virkningstidspunktet for lønnstillegg forskjøvet. Derfor er ikke lønnstillegget inkludert i lønnstallet for 2016. Dette, i tillegg til strukturelle endringer, har bidratt til at lønnsveksten for ansatte med mer enn 4 år lengre utdanning var negativ i 2016.

11 Inkluderer privat sektor og offentlig eide foretak.

12 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og KS

Tabell 4.17 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2020-kroner. 2011 og 2021

2021 Desil

Renteinntekter

Aksjeutbytte3

Realisasjonsgevinst/tap

Andre kapitalinntekter

Kapitalinntekter i alt

Nivå i 2021-kroner

Andel

1

1 100

700

-10 700

-500

-9 500

-1,3

2

1 000

300

-500

500

1 300

0,2

3

1 200

300

-200

900

2 100

0,3

4

1 300

400

0

1 200

2 900

0,4

5

1 400

600

200

1 600

3 900

0,5

6

1 500

1 000

700

2 200

5 400

0,7

7

1 700

1 800

1 300

3 300

8 000

1,1

8

1 900

3 900

2 700

5 100

13 600

1,9

9

2 400

10 900

7 100

8 500

28 800

4,0

10

6 000

494 300

138 600

25 400

664 400

92,2

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

3 000

24 700

14 300

12 200

54 200

1,6

93/94

3 300

36 500

21 500

14 400

75 700

2,3

95/96

3 800

63 500

34 000

17 900

119 200

3,6

97/98

5 300

161 000

75 100

23 700

265 100

8,0

99

7 800

480 100

184 200

37 000

709 200

10,7

100

21 800

3 891 400

912 200

80 700

4 906 100

73,8

Alle desiler

2 000

51 400

13 900

4 800

72 100

100,0

2011 Desil

1

3 300

1 400

-16 900

700

-14 300

-5,0

2

2 500

300

-1 000

400

2 700

0,9

3

2 800

400

-800

600

3 600

1,3

4

3 200

400

-800

700

4 400

1,6

5

3 500

600

-600

900

5 500

1,9

6

4 000

900

-600

1 100

6 700

2,4

7

4 500

1 300

-500

1 600

8 600

3,0

8

5 400

2 600

-400

2 600

12 700

4,5

9

7 200

6 600

500

4 400

23 400

8,2

10

17 400

111 200

41 800

15 600

231 400

81,3

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

9 000

13 100

2 100

6 400

38 100

3,3

93/94

10 200

18 600

3 400

7 700

49 700

4,3

95/96

11 800

29 700

6 400

9 900

71 800

6,2

97/98

15 500

59 300

15 600

13 700

129 600

11,2

99

22 600

138 700

40 600

23 300

280 300

12,1

100

58 000

732 200

322 400

57 000

1 455 600

62,9

Alle desiler

5 400

12 600

2 100

2 900

28 500

100,0

1 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

2 Yrkestilknyttede er definert som personer med de sosioøkonomiske statusene lønnstaker og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse utgjorde 1 986 942 personer i 2011 og 2 214 229 personer i 2021.

3 Omfatter skattepliktig utbytte samt skattefritt utbytte og gevinst.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 4.18 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister og trygdede1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet framgår. Nivå i 2020-kroner. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2011 og 2021

2021 Desil

Lønnsinntekt2

Næringsinntekt

Kapitalinntekt3

Dagpenger, sykepenger og foreldrepenger

Overføringer4

Samlet gj.sn inntekt før skatt, nivå

Skatt mm.

Inntekt etter skatt

1

3,3

-0,9

-4,6

0,8

101,4

171 000

9,3

90,7

2

1,8

-0,1

0,6

0,5

97,2

241 000

9,4

90,6

3

1,8

0,0

0,7

0,4

97,1

268 500

10,7

89,3

4

1,9

0,1

0,8

0,4

96,8

296 600

13,5

86,5

5

2,5

0,1

0,9

0,4

96,0

322 500

15,2

84,8

6

2,9

0,2

1,1

0,5

95,4

351 300

16,7

83,3

7

2,9

0,2

1,3

0,5

95,0

385 200

18,2

81,8

8

3,4

0,4

1,7

0,5

94,0

426 300

19,6

80,4

9

5,4

0,7

2,7

0,7

90,4

492 900

21,5

78,5

10

7,2

1,3

31,6

0,6

59,3

962 700

27,4

72,6

Alle

4,1

0,5

8,5

0,5

86,4

391 800

18,8

81,2

2011 Desil

1

3,6

-1,2

-7,0

1,0

103,5

147 900

8,8

91,2

2

2,0

0,0

2,5

0,7

94,8

207 000

5,5

94,5

3

2,2

0,0

2,9

0,7

94,2

236 500

7,4

92,6

4

2,4

0,1

2,7

0,5

94,2

262 400

9,2

90,8

5

3,0

0,1

2,8

0,6

93,5

290 700

11,6

88,4

6

3,3

0,2

3,0

0,6

93,0

320 600

13,7

86,3

7

3,6

0,2

3,2

0,7

92,2

354 600

15,8

84,2

8

4,3

0,4

3,7

0,7

90,9

396 100

17,6

82,4

9

5,7

0,6

4,4

0,8

88,5

458 300

19,7

80,3

10

8,7

1,5

17,2

0,6

71,9

740 200

26,1

73,9

Alle

4,7

0,5

5,9

0,7

88,3

341 400

16,2

83,8

1 Omfatter personer med sosioøkonomisk status pensjonist/trygdet. Dette var en gruppe på 1 151 667 personer i 2011 og 1 350 031 personer i 2021.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn og naturalytelser.

3 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

4 Overføringer eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 4.19 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent for ansatte uten lærlinger

Andel1

Lønnsnivå

Årlig vekst

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20222

2017–20223

Alle

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

643 800

3,6

Desil 1

5,6

5,6

5,6

5,6

5,5

5,5

355 700

3,4

Desil 2

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,7

433 900

3,4

Desil 3

7,5

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

475 200

3,3

Desil 4

8,1

8,0

8,0

8,1

8,0

8,0

515 600

3,4

Desil 5

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,6

555 400

3,4

Desil 6

9,4

9,3

9,4

9,4

9,3

9,3

597 600

3,4

Desil 7

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

648 000

3,4

Desil 8

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

720 200

3,6

Desil 9

13,0

13,0

13,1

13,1

13,1

13,1

845 200

3,8

Desil 10

19,7

19,8

19,8

19,7

19,9

20,1

1 291 400

4,0

Gini-koeffisient

0,200

0,201

0,202

0,201

0,204

0,206

Persentil 91

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

957 300

3,8

Persentil 92

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

986 900

3,7

Persentil 93

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1 020 300

3,7

Persentil 94

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1 062 800

3,7

Persentil 95

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1 112 600

3,8

Persentil 96

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1 177 300

3,8

Persentil 97

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,0

1 255 200

3,8

Persentil 98

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

1 369 700

3,9

Persentil 99

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

1 560 200

4,0

Persentil 100

3,6

3,6

3,6

3,6

3,7

3,8

2 411 600

4,6

Menn

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

683 800

3,5

Desil 1

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

367 400

3,5

Desil 2

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

445 900

3,5

Desil 3

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,1

487 900

3,4

Desil 4

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,7

528 900

3,3

Desil 5

8,5

8,4

8,4

8,5

8,4

8,4

573 700

3,3

Desil 6

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,1

622 800

3,3

Desil 7

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

687 600

3,4

Desil 8

11,3

11,3

11,4

11,4

11,3

11,4

776 400

3,6

Desil 9

13,4

13,4

13,5

13,4

13,4

13,4

919 500

3,6

Desil 10

20,6

20,7

20,6

20,5

20,8

20,9

1 428 300

3,8

Gini-koeffisient

0,218

0,219

0,219

0,218

0,221

0,222

Kvinner

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

594 600

3,6

Desil 1

5,9

5,9

5,9

5,9

5,8

5,8

344 700

3,3

Desil 2

7,2

7,2

7,1

7,1

7,1

7,1

420 200

3,3

Desil 3

7,9

7,9

7,9

7,9

7,8

7,8

461 100

3,1

Desil 4

8,5

8,5

8,4

8,5

8,4

8,4

498 900

3,4

Desil 5

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

539 000

3,4

Desil 6

9,8

9,7

9,8

9,7

9,7

9,7

574 200

3,4

Desil 7

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,3

614 100

3,4

Desil 8

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

664 900

3,5

Desil 9

12,5

12,5

12,5

12,5

12,6

12,6

751 000

3,9

Desil 10

17,4

17,6

17,7

17,7

17,9

18,1

1 077 800

4,4

Gini-koeffisient

0,167

0,169

0,171

0,171

0,175

0,177

1 Andel av samlet lønnssum i prosent.

2 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per november. Per heltidsekvivalent.

3 Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Til forsiden