NOU 2023: 12

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023

Til innholdsfortegnelse

2 Lønnsutviklingen samlet og etter kjennetegn

  • For lønnstakere under ett viser tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2021 til 2022 var 4,3 prosent.

  • Målt med månedslønn for heltidsansatte i november måned var forskjellen i gjennomsnittlig lønn mellom kvinner og menn ifølge SSBs lønnsstatistikk om lag uendret fra 2021 til 2022. Når deltidsansatte inkluderes og lønnen er omregnet til heltidslønn, økte lønnsforskjellen noe. Regnet på denne måten var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn i november 2022, mot 87,9 prosent i november 2021. Denne økte forskjellen må blant annet ses i sammenheng med at sene oppgjør for 2022 ikke fanges opp av lønnsstatistikken. Dette berører særlig undervisnings- og barnehageyrker der det jobber mange kvinner.

  • Gjennomsnittlig lønnsvekst eksklusive opsjons- og naturalytelser fra november 2021 til november 2022 var 6,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt, 9,6 prosent i industrien, og 4,4 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. Lønnsveksten for alle heltidsansatte lønnstakere var 4,7 prosent i samme periode. Gjennomsnittlig årlig vekst fra 2017 til 2022 var 4,1 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt, og 3,4 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. I samme periode økte lønningene for administrerende direktører i industrien med 4,6 prosent i gjennomsnitt per år. For heltidsansatte lønnstakere under ett steg lønnen med 3,3 prosent i gjennomsnitt per år i samme periode.

  • Når opsjoner og naturalytelser tas med, var gjennomsnittlig lønnsvekst for administrerende direktører samlet 6,7 prosent fra november 2021 til november 2022, og 9,9 prosent for de ti prosentene med høyest lønn.

  • Etter flere år med liten endring, økte ulikheten i lønnsfordelingen, målt ved Gini-koeffisienten, både i 2021 og 2022, samlet og for kvinner og menn hver for seg.

  • Gjennomsnittslønnen i den laveste desilen har økt med 2,2 prosent målt som årlig rate i de ti siste årene, mens veksten for alle arbeidsforhold har vært 3,1 prosent (inkludert lærlinger). I samme periode har gjennomsnittlig årsvekst i konsumprisindeksen vært 2,7 prosent. Siden personer vil kunne bevege seg mellom lønnsgrupper i perioden, kan ikke utviklingen i lønnsfordelingen si noe direkte om lønnsutviklingen for den enkelte.

2.1 Innledning

Dette og de følgende avsnittene presenterer utviklingstrekk i lønn i hovedsak basert på statistikk fra SSB klassifisert etter kjønn og andre kjennetegn. Lønnsstatistikken fra SSB er nærmere omtalt i vedlegg 2.

Fra og med publiseringen for 2020 har SSB endret tellingstidspunktet for lønnsstatistikken fra september til november måned, og innført en ny metode for beregning av arbeidstid.1,2 Ved endret tellingstidspunkt fanges en større del av lønnsendringene som kommer i løpet av året opp, og en får et felles tellingstidspunkt med den årlige registerbaserte sysselsettingsstatistikken og statistikken over antall arbeidsforhold og lønn.

Sene lønnsoppgjør bidro til at lønnsstatistikken for november 2022 ikke fanget opp alle resultater av dette årets oppgjør. Resultatet av behandling i Rikslønnsnemda etter lærerstreik og løsningen fra megling etter konflikt i private barnehager, er blant annet ikke med.

Forsinkede oppgjør for 2020 som kom med i lønnsstatistikken først for november 2021, slo ut med 0,2 prosentenheter i lønnsveksten fra november 2020 til november 2021.

2.2 Lønnsutviklingen samlet og i enkelte næringer

Tabell 2.1 viser gjennomsnittlig årslønnsvekst etter nasjonalregnskapet og lønnsstatistikken. Lønnsstatistikken er basert på inndeling etter næring og institusjonell sektorgruppering. Dette er en annen gruppering av virksomheter enn inndeling etter forhandlingsområder. Det er også andre forskjeller i avgrensning, i tillegg til forskjeller i beregningsmetoder. Forskjellene mellom årslønnsberegningene i dette kapitlet og kapittel 1, samt årslønnsberegninger i nasjonalregnskapet og lønnsstatistikken, er omtalt i vedlegg 2.

For lønnstakere under ett var årslønnsveksten 4,3 prosent fra 2021 til 2022, ifølge tall fra nasjonalregnskapet. Nominell årslønnsvekst og reallønnsvekst for Norge siden 1970 vises i boks 2.1.

Ifølge lønnsstatistikken fra SSB var årslønnsveksten for alle lønnstakere 4,1 prosent fra 2021 til 2022. Beregningene som omtales i avsnitt 2.2.1 viser at forskyvninger mellom næringsgrupper trakk årslønnsveksten ned med 0,1 prosentpoeng i 2022.

Boks 2.1 Lønnsutviklingen 1970–2022

Figur 2.1 Nominell årslønn og reallønn 1970–2022

Figur 2.1 Nominell årslønn og reallønn 1970–2022

Kilde: Statistisk sentralbyrå, nasjonalregnskapet

I denne boksen presenteres utviklingen i nominell lønn (årslønn i nasjonalregnskapet, se vedlegg 2) og reallønn1 siden 1970. Den nominelle lønnsveksten var høy på midten av 1970-tallet, med over 17 prosent i 1975. Dette ga en reallønnsvekst på over 5 prosent. Reallønnsveksten var også over 5 prosent i 1971. Til tross for sterk prisvekst på 1970-tallet var veksten i reallønn samlet for dette tiåret forholdsvis sterk. Lavere lønnsvekst i 1979 skyldtes i stor grad innføring av lønns- og prisstopp. På 1980-tallet varierte lønnsveksten mellom 12,0 prosent i 1981 og 4,4 prosent i 1989. Lønnsveksten i 1988 og 1989 var påvirket av inntektsreguleringslover.2 Reallønnsveksten på 1980-tallet sett under ett var lav, og negativ i flere år. Siden begynnelsen av 1990-tallet har både lønns- og prisveksten stort sett vært klart lavere enn på 1970- og 80-tallet, men reallønnsveksten har vært høy. Etter et fall i reallønnen i 2016, bidro høyere nominell lønnsvekst til positiv reallønnsvekst fram til 2020. I 2021 utlignet prisstigningen veksten i nominell årslønn fullt ut. Historisk høye priser førte til en reallønnsnedgang i 2022.

Figuren viser reallønnsvekst basert på vekst i årslønn. Utviklingen i reallønn per time har i enkelte år økt mer som følge av nedsatt ukentlig arbeidstid med lønnskompensasjon. Slike endringer fant sted både på 1970- og 1980-tallet.

1 Vekst i nominell lønn deflatert med konsumprisindeksen.

2 Se kapittel 6 i: Eivind Thomassen og Lars Fredrik Øksendal (2017). Modellbyggere. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967–2017. Pax Forlag 2017.

Tabell 2.1 Årslønnsvekst1 fra året før i prosent for alle grupper og for tre hovedsektorer i økonomien

Nasjonalregnskapet

Lønnsstatistikken5

Alle grupper

Industrien

Varehandel

Offentlig forvaltning2

2013

3,9

3,9

3,7

3,4

3,8

2014

3,1

3,0

2,8

1,6

3,5

2015

2,8

2,8

2,5

3,2

2,9

2016

1,7

1,7

1,5

2,8

2,2

2017

2,3

2,2

2,1

2,8

2,6

2018

2,8

3,0

2,8

2,6

2,8

2019

3,5

3,4

3,3

3,5

3,5

2020

3,1

3,1

2,3

3,8

2,2

2021

3,5

3,76

3,46

4,76

3,06

2022

4,3

4,1

4,3

3,6

4,0

Samlet vekst 2012–2017

14,6

14,3

13,2

14,6

15,9

Gjennomsnitt per år3

2,8

2,7

2,5

2,8

3,0

Samlet vekst 2017–2022

18,4

18,5

17,2

19,6

16,5

Gjennomsnitt per år3

3,4

3,5

3,2

3,6

3,1

Årslønn per årsverk

634 700

638 400

577 300

610 700

Antall årsverk4 2022

2 463 300

2 373 513

205 220

267 365

762 490

1 Populasjoner og beregningsmetoder er forskjellig fra det som brukes for forhandlingsområder i tabell 1.1, se vedlegg 2. Der er også forskjeller mellom årslønnsberegninger ifølge nasjonalregnskapet og lønnsstatistikken beskrevet.

2 Fra 2016 basert på SSBs sektorgruppering. Omfatter statlig forvaltning (inkl. helseforetakene) og kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

3 Geometrisk gjennomsnitt.

4 For lønnsstatistikken vises antall heltidsekvivalenter i grunnlaget for lønnsstatistikken per november.

5 F.o.m. publiseringen for 2020 justerte SSB årslønn for årene 2016–2019 grunnet ny metode for beregning av arbeidstid. I tabellen er tidsseriene for årslønnsvekst ikke endret tilbake i tid.

6 Årslønn i lønnsstatistikken følger prinsippet om at utbetalingen holdes til det året det er utbetalt, kontantprinsippet, og flytter ikke beløpet tilbake til året før dersom etterbetalingen stammer fra året før. Grunnet forsinkelser i gjennomføringen av lønnsoppgjørene i 2020, ble noen etterbetalinger fra lønnsoppgjørene først utbetalt i 2021. Den reduserte lønnsutbetalingen i 2020 og etterbetalingene fra 2020 i 2021 bidro med om lag 1 000 kroner eller knapt 0,2 prosent til årslønnsveksten i lønnsstatistikken fra 2020 til 2021. Bidraget i de forskjellige næringene varierte noe.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

2.2.1 Sammensetningseffekter i lønn i 2022

Avsnittene under omtaler sammensetningseffekter i årslønnsveksten fra 2021 til 2022, og i lønn for noen utvalgte måneder i 2022 for forskjellige næringer, sammenlignet med tilsvarende måneder i 2021. Mer om sammensetningseffektene som virket inn på lønnsutviklingen i 2020 og 2021 er beskrevet i NOU 2022: 4.

Analysen av lønns- og sammensetningseffekter er her avgrenset til næring.3 Det vil være mange sammensetningseffekter som ikke fanges opp, framstillingen er altså ikke uttømmende. Det kunne også vært relevant å se på andre variabler, som kjønn, utdanning og alder. Bevegelsen av unge lønnstagere inn og ut av arbeidsmarkedet har også påvirket sammensetningseffektene mellom 2021 og 2022. Ifølge en rapport fra SSB er unge med lavt utdanningsnivå en dominerende gruppe blant lønnstakere i jobber med lav lønn,4 og bortfall av unge lønnstakere med lavere betalte jobber vil trekke gjennomsnittlig lønn opp. Effekten er motsatt når disse kommer tilbake i jobb. Se også omtalen av utviklingen i arbeidsmarkedet i kapittel 7. I avsnittene som følger beregnes ikke sammensetningseffekten av akkurat denne endringen, men forskyvninger av jobber mellom næringer vil fange opp noe av dette.

Selv om sammensetningseffekter kan være små fra et år til et annet, vil de kunne akkumulere over tid og ha større betydning for lønnsveksten sett over en periode på flere år. For eksempel viser en rapport om lønnsutvikling i finansnæringen i perioden 2008–2020 vesentlige sammensetningseffekter som følge av en jevnt økende andel arbeidstakere med høy utdanning sammenlignet med arbeidstakere med lavere utdanningsnivå som går ut av næringen.5

Virkninger av forskyvninger mellom næringsgrupper i 2022

Årslønnsveksten for alle næringer samlet var 4,1 prosent fra 2021 til 2022 ifølge lønnsstatistikken. Ved en dekomponering av årslønnsveksten i effekt av endringer i sysselsettingen mellom næringsgrupper (sammensetningseffekt) og annen vekst i gjennomsnittslønn (lønnseffekt) holdes etterbetalinger utenfor for å unngå utfordringer med periodisering av etterbetalingene. Fordi årslønnsveksten for 2022 er påvirket av etterbetalinger får vi en differanse mellom årslønnsveksten i tabell 2.1 hvor etterbetalinger inngår og figur 2.2 hvor etterbetalinger er holdt utenfor. Sammensetningseffektene trakk lønnsveksten ned i perioden fra januar til og med juli i 2022, resten av året endret retningen på bidraget fra sammensetningseffektene til å trekke lønnsveksten opp. Samlet for året bidro sammensetningseffektene til å trekke lønnsveksten ned med 0,1 prosent.

Figur 2.2 Årslønnsvekst uten etterbetalinger1 fra 2021 til 2022 og vekst i lønn per måned dekomponert i lønnseffekt og sammensetningseffekt. Endring i årslønn i alt og fra samme måned 2021. Prosent

Figur 2.2 Årslønnsvekst uten etterbetalinger1 fra 2021 til 2022 og vekst i lønn per måned dekomponert i lønnseffekt og sammensetningseffekt. Endring i årslønn i alt og fra samme måned 2021. Prosent

1 Differansen fra årslønnsveksten i tabell 2.1 skriver seg fra etterbetalinger, som holdes utenfor ved dekomponering av årslønnsveksten. Se note 6 i tabell 2.1 for nærmere beskrivelse.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 2.2 viser bidraget til samlet lønnseffekt og sammensetningseffekt fra forskjellige næringer for mai og november. Mai og november tjener som eksempler på utviklingen i enkeltmåneder som er vist i figur 2.2, der først halvår systematisk bar preg av negative sammensetningseffekter og omvendt fra august og ut året. Sammensetningseffektene i mai samlet bidrar negativt med 0,3 prosentpoeng mens det i november er snudd slik at bidraget fra sammensetningseffekten på lønnsvekst blir positivt. I mai 2022 var bidraget til den negative sammensetningseffekten størst fra overnatting og servering med 0,42 prosentpoeng. Flere andre næringer hadde mindre negative bidrag til sammensetningseffekten, eksempelvis forretningsmessig tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet og personlig tjenesteyting. Motsatt bidro næringene informasjon og kommunikasjon og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift til sammensetningseffekten positivt med vel 0,22 prosentpoeng.

Tabell 2.2 Bidrag til veksten i gjennomsnittlig lønn i alt, av lønnsvekst i næringsgrupper og endret sammensetning etter næringsgrupper.1 Mai 2021 til mai 2022 og november 2021 til november 2022. Heltidsekvivalenter.

Mai 2021 – mai 2022

November 2021 – november 2022

Lønnsbidrag

Sammensetningsbidrag

Samlet bidrag

Lønnsbidrag

Sammensetningsbidrag

Samlet bidrag

I alt

4,20

-0,31

3,89

4,51

0,13

4,63

Jordbruk, skogbruk og fiske

0,05

-0,01

0,04

0,06

-0,01

0,05

Bergverksdrift og utvinning

0,39

0,06

0,45

0,3

0,04

0,34

Industri

0,32

0,00

0,33

0,47

0

0,47

Elektrisitet, vann og renovasjon

0,08

0,01

0,09

0,08

0,01

0,09

Bygge- og anleggsvirksomhet

0,25

-0,04

0,22

0,45

-0,02

0,43

Varehandel, reparasjon av

0,34

-0,03

0,31

0,46

0

0,46

Motorvogner

Transport og lagring

0,19

-0,01

0,18

0,24

0

0,24

Overnattings- og serveringsvirksomhet

0,04

-0,42

-0,39

0,12

-0,05

0,07

Informasjon og kommunikasjon

0,24

0,11

0,36

0,27

0,09

0,36

Finansiering og forsikring

0,25

0,03

0,28

0,17

0,04

0,21

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

0,29

0,10

0,39

0,35

0,09

0,44

Forretningsmessig

0,16

-0,08

0,07

0,22

-0,03

Tjenesteyting

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

0,36

0,00

0,36

0,35

0

0,35

Undervisning

0,35

-0,01

0,34

0,18

0

0,18

Helse- og sosialtjenester

0,81

-0,01

0,80

0,65

-0,02

0,63

Personlig tjenesteyting

0,08

-0,04

0,04

0,13

-0,01

0,12

Øvrige næringer

0,01

0,00

0,01

0

0

0

1 Bidrag i alt er sum over bidragene for hver næringsgruppe.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

I november 2022 skifter sammensetningseffekten til å trekke opp lønnsveksten med drøyt 0,13 prosentpoeng. Fremdeles var det overnatting og servering som bidro mest til å trekke ned sammensetningseffekten, men i november er bidraget mye mindre enn tilfelle var for mai. Tidligere nevnte næringer som hadde et negativt bidrag til sammensetningseffekten i mai ga også et negativt bidrag i november, men størrelsen på bidraget er redusert. Økt antall jobber og et lønnsnivå over gjennomsnittet bidro til at informasjon og kommunikasjon og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift trakk opp.

2.3 Lønnsutviklingen for kvinner og menn

I dette avsnittet presenteres tall for utviklingen i gjennomsnittlig lønnsforskjell mellom kvinner og menn målt for heltidsansatte og per årsverk der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Lønnsbegrepet er månedslønn per september/november. Også disse tallene kan være påvirket av betydelige sammensetningseffekter i 2020 og 2021.

Forskjeller i kvinners og menns yrkesdeltakelse, bransje-/sektortilknytning, utdanning, arbeidserfaring og kompetanse er fortsatt viktige faktorer bak lønnsforskjellene. Kvinner og menn arbeider i ulike næringer og bransjer med ulik lønnsevne og avtaledekning, og de har ulike stillinger på arbeidsplassene. Endringer i hvor vi finner menn og kvinner i arbeidsmarkedet over tid og endringer i fordeling på kjennemerker kan dermed påvirke lønnsforskjellene slik de måles her. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn kan også avspeile ulike former for lønnsdiskriminering. Kvantifisering av ulike bidrag til utviklingen i gjennomsnittlig lønnsforskjell krever egne analyser.

Et slikt nyere arbeid er presentert i en rapport fra Statistisk sentralbyrå6. I rapporten benyttes regresjonsmodeller for å justere for at menn og kvinner er fordelt ulikt i arbeidsmarkedet. Ved å benytte data fra lønnsstatistikken 2021 halveres den beregnede lønnsforskjellen fra 10,7 prosent til under 5,4 prosent. Siden tre av fire av de 10 prosent høyest lønte jobbene er knyttet til menn påvirkes gjennomsnittslønnen til menn samlet betydelig mer enn kvinners gjennomsnittslønn. Når de 10 prosent høyest lønte holdes utenfor nevnte modellering blir den samlede lønnsforskjellen redusert til 4,4 prosent, og den gjenværende uforklarte forskjellen mellom menns og kvinners lønn blir redusert til 3,4 prosent.

Lønnsforskjellen mellom alle sysselsatte kvinner og menn

Når en veier alle grupper sammen, får en et samletall som uttrykker de totale lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge. I tabell 2.3 presenteres tre ulike måter å beregne dette på: Gjennomsnittslønn for heltidsansatte, gjennomsnittlig lønn per årsverk og medianlønn for heltidsansatte. Medianlønn finner en ved å sortere lønnen for lønnstakere etter størrelse på lønnen og så finne lønnsnivået for personen i midten. Ved en slik beregningsmetode vil høye og lave lønnsnivåer være uten betydning.

Tabell 2.3 Kvinners gjennomsnittslønn (månedslønn per september/november) i forhold til menns for hhv. heltidsansatte, per årsverk og medianlønn2

Månedslønn*12

Menn

Kvinner

2013

2014

2015

20154

2016

2017

2018

2019

20195

2020

2021

20226

2022

2022

Gjennomsnittslønn per dato1 for heltidsansatte

87,9

88,4

87,7

87,0

87,6

88,1

88,5

88,9

89,4

89,3

89,6

89,5

693 960

620 880

Gjennomsnittslønn per dato1 per årsverk3

85,8

86,2

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

87,6

87,8

87,5

87,9

87,6

675 000

591 360

Medianlønn2 per dato1 for heltidsansatte

93,4

94,3

92,9

93,0

93,5

93,9

94,1

95,1

95,6

95,2

95,4

95,5

605 160

578 040

1 Månedslønn per september/november.

2 Medianlønn finner en ved å sortere lønnen for lønnstakere etter størrelse og så finne lønnsnivået for personen i midten.

3 Heltids- og deltidsansatte hvor deltidsansatte er omgjort til heltidsekvivalenter.

4 Brudd i statistikken i 2015.

5 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

6 Sene oppgjør for 2022 fanges ikke opp av lønnsstatistikken og kan blant annet ha berørt forholdet mellom kvinners og menns lønn. Dette gjelder særlig undervisnings- og barnehageyrker der det jobber mange kvinner.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Målt med månedslønn for heltidsansatte i november måned var forskjellen i gjennomsnittlig lønn mellom kvinner og menn ifølge SSBs lønnsstatistikk om lag uendret fra 2021 til 2022. Når deltidsansatte inkluderes og lønnen er omregnet til heltidslønn, økte lønnsforskjellen noe. Regnet på denne måten var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn i november 2022, mot 87,9 prosent i november 2021.

Målt ved medianlønn er de relative lønnsforskjellene mellom kvinner og menn om lag uendret fra 2021 til 2022. Ved å sammenligne medianlønn i stedet for gjennomsnittslønn, er forskjellene mellom kvinner og menn mindre. Hovedårsakene til at vi har mindre lønnsforskjeller målt på denne måten, er at menn i større grad enn kvinner er å finne blant de med høyt lønnsnivå og at flere kvinner enn menn er å finne blant de med lavt lønnsnivå. I beregningene av gjennomsnittslønn betyr høye enkeltlønninger blant menn mer enn lave enkeltlønninger blant kvinner.

Sett over en lengre tidsperiode, var det for heltidsansatte en tilnærming fra 2008 til 2015 hvor forskjellen i gjennomsnittslønn ble redusert med 1,4 prosentpoeng. Fra 2015 er det brudd i serien på grunn av innføringen av a-ordningen og i 2020 var det en omlegging av lønnsstatistikken, men i perioden fra 2015 til 2019 ble forskjellene videre redusert hvert år med til sammen 1,9 prosentpoeng. Når vi inkluderer deltidsansatte, ble forskjellen fra 2008 til 2015 redusert med 2,2 prosentpoeng. Her ble også forskjellene redusert hvert år fra 2015 til 2019. Ser vi på forskjellen i medianlønn mellom kvinner og menn, ble lønnsforskjellene redusert fra 2008 til 2015 med 1,7 prosentpoeng og ytterligere med 2,1 prosentpoeng fra 2015 til 2019.

Kvinner og menn fordeler seg ulikt på næringer med ulikt lønnsnivå, og dette bidrar til forskjellen i lønnsnivå mellom kvinner og menn under ett. I tillegg er det forskjeller i gjennomsnittslønnen for kvinner og menn innen næringer. For utviklingen av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fordelt etter næring vises det til tabell 4.11 (heltidsansatte) og tabell 4.12 (heltids- og deltidsansatte) i vedlegg 4.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn etter utdanning

Tabell 2.4 viser kvinners lønn som andel av menns etter utdanningslengde for heltidsansatte. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn har falt de siste årene. At andelen kvinner blant ansatte med universitets- eller høgskoleutdanning har økt over tid, har bidratt til at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner samlet er mer redusert enn innen enkelte utdanningslengder. Fra 2021 til 2022 ble imidlertid lønnsforskjellene mellom kvinner og menn målt etter utdanningslengde spesielt større for de med universitet eller høgskole til og med 4 år og for fagutdannede.

Det er minst lønnsforskjell for de som har grunnskoleutdanning. Størst lønnsforskjell er det for ansatte med universitets- eller høgskoleutdanning til og med 4 år, men dette varierer mellom næringene, se vedleggstabell 4.13. For utviklingen i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fordelt etter utdanningslengde og hvor deltid er inkludert, vises det til tabell 4.14 i vedlegg 4.

Kvinner står for fire av ti arbeidsforhold med heltid. Deltidsarbeid er langt mer utbredt blant kvinner enn blant menn, og kvinner står for nær halvdelen av heltids- og deltidsarbeidsforhold under ett.

Tabell 2.4 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter lengste utdanning. Heltidsansatte2

Månedslønn*12

Andel kvinner2

Menn

Kvinner

20133

2014

2015

20154

2016

2017

2018

2019

20195

2020

2021

20226

2022

2022

2012

2022

Grunnskole

90,9

90,8

90,3

89,6

89,2

89,1

89,2

89,0

87,5

87,7

87,6

87,9

513 480

451 560

35

29

Videregående skole

84,1

83,9

83,4

83,2

83,6

83,8

83,6

83,6

83,1

83,3

83,4

83,2

655 560

545 500

34

30

– Herav fagutdanning

80,9

81,1

81,2

81,1

81,0

80,7

80,8

80,9

80,5

653 760

526 440

19

Universitet eller høgskole, t.o.m. 4 år

80,0

80,4

79,4

78,4

79,0

79,3

79,5

80,0

80,1

80,2

80,8

80,1

790 440

633 000

55

57

Universitet eller høgskole lengre enn 4 år

81,7

81,4

80,8

80,0

80,8

81,2

81,1

81,2

81,6

81,7

81,6

81,4

963 240

783 840

43

50

Alle heltidsansatte

87,9

88,4

87,7

87,0

87,6

88,1

88,5

88,9

89,4

89,3

89,6

89,5

693 960

620 880

41

40

1 Månedslønn per september/november.

2 I prosent av antall heltidsansatte/arbeidsforhold med heltid.

3 Fra og med 2012 er det inkludert utdanningskoder fra spørreundersøkelsen om utdanningsnivå blant innvandrere.

4 Brudd i statistikken i 2015.

5 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

6 Sene oppgjør for 2022 fanges ikke opp av lønnsstatistikken og kan blant annet ha berørt forholdet mellom kvinners og menns lønn. Dette gjelder særlig undervisnings- og barnehageyrker der det jobber mange kvinner.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter alder

Figur 2.3 viser heltidsansatte kvinners lønn som andel av menns i gjennomsnitt etter alder, se også tabell 4.15 i vedlegg 4. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er større enn gjennomsnittet for de over 40 år. Figur 2.4 viser gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter alder i 2022. Dette er et tverrsnitt over alle fødselskohorter, og det kan ikke uten nærmere analyse slås fast om bildet av økende forskjeller med økende alder speiler mindre forskjeller i yngre generasjoner eller at forskjellene øker gjennom kvinners og menns yrkesløp.

Figur 2.3 Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns etter alder. Heltidsansatte. Månedslønn per september/november

Figur 2.3 Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns etter alder. Heltidsansatte. Månedslønn per september/november

Note: Brudd i statistikken i 2015. Nytt tellingstidspunkt fra 2019 (ny serie).

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Figur 2.4 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter alder. Heltidsansatte. Månedslønn i kroner per november 2022, omregnet til lønn per år

Figur 2.4 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter alder. Heltidsansatte. Månedslønn i kroner per november 2022, omregnet til lønn per år

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Lønnsforskjeller/inntektsforskjeller mellom kvinner og menn ellers i rapporten

Lønnsforskjeller og inntektsforskjeller mellom kvinner og menn er også omtalt i forbindelse med lønnsforskjeller i ulike forhandlingsområder (kapittel 1.3.8), lønnsutviklingen etter yrke (kapittel 2.4), lønnsutviklingen for ledere (kapittel 2.7), og lønnsfordeling og andel lavlønte (kapittel 2.8). I kapittel 10 vises fordeling av kapitalinntekter mellom kvinner og menn.

2.4 Lønn etter yrke

Yrkeskodene i dette avsnittet er basert på yrkesstandarden STYRK-08. Standarden bygger på de to klassifikasjonsprinsippene kompetansenivå og grad av spesialisering. Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavenes krav til kompetanse. Hovedregelen er at ansatte som utfører samme arbeidsoppgaver, skal ha samme yrkeskode.

I tabell 2.5 er det tatt utgangspunkt i heltidsansatte etter firesifret yrkeskode. Lærlinger inngår ikke i materialet. For å begrense datamengden ser en her kun på de yrker hvor det er minst 15 000 heltidsansatte, dvs. 15 000 arbeidsforhold med heltid. I tabellen er yrkene sortert etter antall arbeidsforhold.

Veksten i gjennomsnittslønnen for heltidsansatte fra november 2021 til november 2022 var 4,7 prosent. For yrkene i tabellen var det høyest lønnsvekst blant administrerende direktører og lavest blant førskolelærere. Resultatene må ses i lys av at sene lønnsoppgjør bidro til at lønnsstatistikken for november 2022 ikke fanget opp alle oppgjør. Dette berører blant annet undervisnings- og barnehageyrker. Tilgang til og avgang fra et yrke gjennom året kan påvirke gjennomsnittslønnen i yrket. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er små for yrker innen undervisning og barnehage, for helsefagarbeidere og for renholdere, mens forskjellene er størst for varehandelssjefer.

Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn1 for heltidsansatte ekskludert lærlinger, etter yrke2

Lønnsvekst fra november året før, prosent

Månedslønn*12

Antall arbeidsforhold med heltid

Kvinners lønn som andel av menns, pst.

Andel kvinner pst.

Gj.snitt4 2017–2022

2021

2022

2022

2022

2022

2022

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet

3,2

3,7

4,1

672 960

75 208

89,8

64

Grunnskolelærere

2,2

5,0

0,5

591 960

61 901

99,0

73

Tømrere og snekkere

3,7

4,3

4,6

515 280

46 152

91,8

1

Butikkmedarbeidere

4,3

4,5

5,8

470 400

45 250

87,8

50

Selgere (engros)

4,0

4,9

5,1

743 160

40 095

89,1

28

Kontormedarbeidere

3,6

4,2

5,2

553 200

39 684

92,7

74

Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.

2,7

4,4

1,7

429 720

38 207

98,6

84

Sykepleiere

3,4

5,2

3,1

596 760

33 942

94,6

89

Administrerende direktører

4,0

4,9

6,8

1 158 960

33 809

84,4

23

Helsefagarbeidere

2,9

3,7

3,7

522 480

30 145

99,2

79

Varehandelssjefer

3,6

6,8

2,4

687 000

29 309

78,4

47

Lagermedarbeidere og material-forvaltere

3,4

4,7

4,3

525 840

28 544

94,6

16

Førskolelærere

2,4

5,0

-0,1

523 680

28 347

101,6

89

Systemanalytikere/-arkitekter

3,3

4,6

3,6

842 160

28 295

91,1

25

Elektrikere

3,1

2,0

5,1

605 400

25 531

90,7

2

Universitets- og høyskolelektorer/-lærere

2,7

2,5

3,7

682 800

25 183

93,7

52

Renholdere i virksomheter

3,2

4,0

4,3

449 880

25 060

97,3

74

Andre ingeniører

3,2

4,1

4,9

754 800

24 402

96,1

19

Sivilingeniører (bygg og anlegg)

2,9

4,5

3,5

853 920

24 134

91,7

19

Lastebil- og trailersjåfører

3,0

2,8

4,5

505 560

23 816

95,1

3

Andre administrative ledere

3,3

5,2

3,9

938 520

21 442

82,7

48

Lektorer mv. (videregående skole)

2,1

5,1

0,7

637 560

20 988

99,9

55

Operatører innen næringsmiddelproduksjon

3,1

4,5

3,7

480 000

20 640

93,5

35

Spesialsykepleiere

3,7

7,0

4,0

669 960

20 293

93,1

88

Andre programvare- og applikasjonsutviklere

3,7

4,3

4,3

819 480

20 155

93,2

23

Anleggsmaskin- og industrimekanikere

3,6

4,2

5,3

592 680

18 109

94,2

4

Bilmekanikere

3,4

3,7

5,0

531 480

17 877

93,5

2

Anleggsmaskinførere

3,4

3,4

4,6

554 880

17 353

91,8

2

Bygningsingeniører

3,2

4,3

4,5

735 360

16 870

94,4

17

Rørleggere og VVS-montører

3,4

3,8

4,5

574 560

16 850

96,4

1

Salgs- og markedssjefer

3,6

5,8

3,2

1 025 640

15 555

87,5

28

Regnskapsførere

3,5

3,7

4,6

687 960

15 310

87,6

66

Alle yrker unntatt lærlinger3

3,6

4,4

4,7

672 000

1 922 422

88,8

40

Memo: Alle yrker, inkludert lærlinger3

3,6

4,4

4,7

664 680

1 959 200

89,5

40

1 Månedslønn per november.

2 Gjelder yrker på firesifret nivå etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) med minst 15 000 arbeidsforhold på heltid. Disse yrkene omfattet i 2022 48,3 prosent av alle heltidsansatte.

3 Inkluderer også heltidsansatte i yrker hvor det er mindre enn 15 000 arbeidsforhold.

4 Geometrisk gjennomsnitt.

5 Sene lønnsoppgjør bidro til at lønnsstatistikken for november 2022 ikke fanget opp alle resultater av dette årets oppgjør. Dette berører særlig undervisnings- og barnehageyrker.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

2.5 Lønn etter utdanning

Det er store forskjeller på hvor mange ansatte som har henholdsvis lengre eller kortere utdanning i de forskjellige næringene, jf. figur 2.5 og vedleggstabell 4.16. For eksempel har 9 prosent av de ansatte i industrien universitets- eller høgskoleutdanning utover 4 år i 2022, mens det i staten er 39 prosent. Andelen med universitets- eller høgskoleutdanning til og med 4 år er 54 prosent i kommune/fylkeskommune, mens den er 15 prosent i industrien. Mens andelen med fagutdanning er 40 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet, 35 prosent i industrien og 25 prosent i varehandel, er andelen under 10 prosent både i staten og i helseforetakene.

I enkelte næringer er andelen personer i noen av utdanningslengdene ganske liten. For eksempel innenfor skoleverket er det 2 prosent av de ansatte som kun har grunnskoleutdanning. I bygg og anlegg og i varehandel er det kun mellom 3 og 5 prosent som har universitets- eller høgskoleutdanning lengre enn 4 år. Det er i tillegg en ikke ubetydelig andel lønnstakere med uoppgitt utdanning, og denne andelen er særlig høy i bygge- og anleggsvirksomhet. Det er viktig å poengtere at statistikk for lønn etter næring og utdanningslengde ikke tar hensyn til yrkenes kompetansekrav.

Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning over 4 år har økt mest som andel av de ansatte siden 2010, jf. figur 2.5. Andelen med videregående skole eksklusiv fagutdanning og andelen med grunnskole som høyeste utdanning er redusert i samme periode. Figuren viser kun utviklingen for heltidsansatte i noen næringer. Hadde vi inkludert deltidsansatte og tatt med flere næringer ville fordelingen mellom de ulike utdanningslengdene kunne blitt noe annerledes.

Figur 2.5 Ansatte fordelt på utdanningslengde. Heltidsansatte. 2012–2022.1 Prosent

Figur 2.5 Ansatte fordelt på utdanningslengde. Heltidsansatte. 2012–2022.1 Prosent

1 Brudd i statistikken i 2015. Brudd i statistikken for kommune/fylkeskommune i 2020. Omlegging av statistikken i 2019/2020.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og KS

Lønnstakere med lang utdanning har i gjennomsnitt høyere lønnsnivå enn lønnstakere med kort utdanning. Figur 2.6 viser lønnsnivåer (målt i faste 2022-kroner) for perioden 2012–2022 etter utdanningslengder innen enkelte næringer. Lønnsforskjellene mellom de ulike utdanningslengdene er størst i helseforetakene for næringene inkludert her. De er ellers større i privat enn i statlig og kommunal sektor. I helseforetakene, staten og i industrien er lønnsnivået for fagutdannede høyere enn for lønnstakere med videregående skole eksklusive fagutdanning, mens det motsatte er tilfelle i varehandel, finanstjenester og kommune/fylkeskommune. I industri og varehandel er fagutdannedes lønn nær gjennomsnittet, mens fagutdannede i det offentlige og i finanstjenester har lønn lavere enn gjennomsnittet.

Figur 2.6 Lønnsspredning etter utdanning.1,3,4,5,6 Lønn (månedslønn*12) for heltidsansatte i faste 2022-kroner2

Figur 2.6 Lønnsspredning etter utdanning.1,3,4,5,6 Lønn (månedslønn*12) for heltidsansatte i faste 2022-kroner2

1 Fra og med 2012 er opplysninger fra SSBs spørreundersøkelse om innvandrernes utdanningsnivå inkludert.

2 Deflatert med konsumprisindeksen.

3 Personer med fagutdanning og eksklusive fagutdanning er inkludert i gruppen videregående skole.

4 For kommune/fylkeskommune er tallene fra KS t.o.m. 2019. For nye 2019-tall og 2020 er tallene fra Statistisk sentralbyrå.

5 Brudd i statistikken i 2015. Brudd i statistikken for kommune/fylkeskommune i 2020. Omlegging av statistikken i 2019/2020.

6 Med unntak av tall fra kommune/fylkeskommune t.o.m. 2019 er månedslønnen basert på utdanningslengden fra året før.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS og Beregningsutvalget

Tabell 2.6 viser lønnsnivå i 2022 og samlet lønnsvekst de seneste fem årene etter næring og utdanningsnivå. Som nevnt over er noen av gruppene forholdsvis små, jf. figur 2.5 og vedleggstabell 4.16. For små grupper vil veksten i gjennomsnittslønnen lett påvirkes av endringer i gruppen, og veksttallene for uoppgitt utdanning viser stor variasjon mellom de ulike næringene. Disse tallene må tolkes med forsiktighet. Tabell 4.16 i vedlegg 4 viser også årlig lønnsvekst 2017–2022.

Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn1 i 2022 og samlet lønnsvekst 2017–2022 for heltidsansatte etter næring og utdanningslengde5

I alt

Grunnskole

Videregående skole

Av dette: Fagutdanning2

Universitet eller høgskole til og med 4 år

Universitet eller høgskole, lengre enn 4 år

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

Industri

Vekst, pst.

18,0

15,6

17,3

17,4

13,4

14,9

20,7

Nivå, kr

653 040

502 320

625 920

633 480

799 800

969 600

520 320

Bygge- og anleggsvirksomhet

Vekst, pst.

18,0

15,4

17,5

17,6

14,7

13,6

19,5

Nivå, kr

602 760

476 160

631 560

640 800

798 480

976 440

508 440

Varehandel

Vekst, pst.

21,3

21,9

19,3

19,0

17,1

20,6

23,5

Nivå, kr

621 360

516 360

611 400

607 680

730 560

870 840

523 680

Finanstjenester3

Vekst, pst.

22,0

15,6

23,6

20,9

15,9

21,3

13,6

Nivå, kr

944 280

686 880

783 840

735 720

929 400

1 136 280

1 171 560

Statsansatte

Vekst, pst.

17,4

17,7

20,1

19,2

16,9

14,8

15,4

Nivå, kr

690 240

548 400

633 600

635 880

677 640

747 000

628 440

Kommune og fylkeskommune4

Vekst, pst.

14,6

13,6

14,8

14,3

13,3

12,7

24,9

Nivå, kr

587 640

415 560

518 640

514 800

605 400

699 000

522 240

– herav skoleverket/undervisning4

Vekst, pst.

12,3

13,4

12,5

12,1

11,6

10,3

17,4

Nivå, kr

604 440

367 920

490 920

484 560

603 960

663 360

544 080

– ekskl. skoleverket/undervisning4

Vekst, pst.

16,1

13,5

15,0

14,6

14,8

15,0

20,7

Nivå, kr

579 720

421 680

521 640

517 920

606 360

730 200

517 560

Helseforetak

Vekst, pst.

18,1

16,3

18,5

17,6

18,3

14,2

14,5

Nivå, kr

709 560

451 920

547 080

570 600

635 160

969 000

700 440

1 Månedslønn per september/november/desember*12.

2 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

3 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

4 Kilde: KS t.o.m. 2019. F.o.m. 2020 er tallene fra Statistisk sentralbyrå. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. 2020. I endringstall for årene 2015–2019 brukes tall for skoleverket.

5 Med unntak av tall fra kommune og skoleverk t.o.m. 2019 er månedslønnen basert på utdanningslengden fra året før.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og KS

2.6 Lønnsutviklingen for deltidsansatte

Tabell 2.7 viser lønnsutviklingen for deltidsansatte per heltidsekvivalent etter næringshovedområde fra 2021 til 2022. Tabellen viser også lønn for deltidsansatte som andel av lønn for heltidsansatte, og andel arbeidsforhold med deltid i lønnsstatistikken7.

Tabell 2.7 Lønn per heltidsekvivalent1 for deltidsansatte etter næring2, 2022. Lønnsvekst i prosent fra samme måned året før

Lønnsvekst

Lønnsnivå

Deltidsansattes lønn regnet om til heltidsekvivalenter, i prosent av hel-tidsansattes lønn

Andel arbeidsforhold med deltid, pst.

Industri

4,9

516 720

79,1

14

Bygge- og anleggsvirksomhet

3,9

542 160

89,7

13

Varehandel, reparasjon av motorvogner

2,7

433 440

69,8

45

Transport og lagring

5,2

503 040

78,8

26

Overnattings- og serveringsvirksomhet

4,5

387 600

85,0

57

Informasjon og kommunikasjon

4,6

603 720

71,8

12

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

4,5

665 640

70,5

8

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

5,3

638 160

78,8

19

Forretningsmessig tjenesteyting

5,0

455 640

80,7

42

Helse- og sosialtjenester

3,5

545 280

90,2

54

Offentlig forvaltning:

Kommuner og fylkeskommuner

3,0

526 080

89,5

51

herav undervisning

2,1

507 720

84,0

39

Statlig forvaltning:

Helsetjenester (helseforetak)

5,7

643 200

90,6

35

Statlig forvaltning eksklusive helsetjenester (staten)

4,4

571 920

82,9

18

Alle næringer

3,5

509 880

76,7

35

1 Månedslønn per november*12. Månedslønnen for deltidsansatte er omregnet til lønn i heltidsstilling og vektet med timetallet delt på gjennomsnittlig arbeidstid for heltidsansatte.

2 Standard for næringsgruppering (SN 2007).

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Forskjellen i lønn mellom deltidsansatte og heltidsansatte knytter seg blant annet til faktorer som yrke, stilling, utdanning og alder. For eksempel kan en stor andel unge deltidsansatte bidra til forskjellen i gjennomsnittslønn mellom heltids- og deltidsansatte. Også andre forhold kan virke inn, for eksempel at deltidsansatte i enkelte næringer har høyere gjennomstrømning enn heltidsansatte og dermed lavere ansiennitet. I overnattings- og serveringsvirksomhet er det en høy andel deltidsansatte både under og over 25 år. I helseforetakene dominerer heltid blant dem over 25 år, mens det i andre helsetjenester er deltid som dominerer for dem over 25 år. Bak det samlede bildet av lik fordeling på heltid og deltid blant dem over 25 år i næringen helse- og sosialtjenester, ligger altså ulikheter næringsgruppene imellom.

Figur 2.7 Fordeling av arbeidsforhold etter alder og arbeidstid i utvalgte næringer. November 2022

Figur 2.7 Fordeling av arbeidsforhold etter alder og arbeidstid i utvalgte næringer. November 2022

1 Omfatter næringene Pleie og omsorg i institusjon og Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Deltidsansatte hadde en gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per heltidsekvivalent i november 2022 på 509 880 kroner, og en vekst på 3,5 prosent fra samme tid i 2021. Per november 2022 hadde alle heltidsansatte en gjennomsnittlig årlig lønn på 664 680 kroner, 4,7 prosent høyere enn gjennomsnittlig årlig lønn per november 2021.

Lønnen til deltidsansatte per heltidsekvivalent som andel av heltidsansattes lønn, varierte i 2022 fra 70,5 prosent for ansatte i finansierings- og forsikringsvirksomhet til 90,6 prosent i helseforetakene, med et gjennomsnitt for alle på 76,7 prosent.

I figur 2.8 presenteres deltidsansattes lønn i prosent av heltidsansatte for årene 2013 til 2022. På grunn av innføringen av a-ordningen er det et brudd i 2015. Det var sannsynligvis tidligere en overrapportering av vanlig arbeidstid på 37,5 timer per uke, og i tillegg fanger man nå bedre opp deltid enn det som var tilfellet i den utvalgsbaserte statistikken før 2015. Ny metode for beregning av arbeidstid fra 2020 (med tall fra 2019) gir bedre informasjon om arbeidstid i a-ordningen, og gjør det enklere å avgjøre hvem som arbeider heltid og deltid. Endringen medfører blant annet en økning i andelen som jobber heltid. Deltidsansattes lønn som andel av heltidsansattes falt fra 2021til 2022.

Figur 2.8 Deltidsansattes lønn (i heltidsekvivalenter), i prosent av heltidsansattes lønn1

Figur 2.8 Deltidsansattes lønn (i heltidsekvivalenter), i prosent av heltidsansattes lønn1

1 Månedslønn per september t.o.m. 2019. F.o.m. nye 2019-tall er referansemåneden november. Brudd i statistikken i 2015. Omlegging av statistikken i 2019/2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

2.7 Lønnsutviklingen for ledere

Dette delkapitlet omhandler lønnsstatistikk for heltidsansatte administrerende direktører i privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Administrerende direktører er ansatte med yrkeskode 1120 Administrerende direktør, iht. STYRK-08, og statistikken kan omfatte flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak. Det benyttes samme lønnsbegrep som i tabell 1.1, dvs. månedslønn som er avtalt lønn med faste tillegg, uregelmessige tillegg og bonus.

I avsnittet Lønnsutviklingen for administrerende direktører inklusive opsjons- og naturalytelser, benyttes et utvidet lønnsbegrep der opsjons- og naturalytelser og overtidsbetaling er inkludert. I avsnittet Lønnsutviklingen for toppledere i offentlig forvaltning er lønnsbegrepet fast avtalt lønn (grunnlønn/regulativlønn), og faste og variable tillegg.

Lønnsveksten er regnet som endring mellom samme måned i to påfølgende år, og kan i det enkelte år ikke direkte sammenlignes med veksten i gjennomsnittlig årslønn fra det ene året til det andre slik den framkommer i tabell 1.1. Over tid vil det likevel bli stor grad av samsvar mellom disse to måtene å beregne lønnsveksten på.

Lønnsutviklingen eksklusive opsjons- og naturalytelser

Tabell 2.8 viser at veksten i gjennomsnittslønn fra november 2021 til november 2022 var 6,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt og 9,6 prosent i industrien, og 4,4 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. Lønnsveksten for alle heltidsansatte lønnstakere var 4,7 prosent i samme periode.

Tabell 2.8 Gjennomsnittslønn (månedslønn per november) for heltidsansatte administrerende direktører i enkelte næringer i privat sektor1. Eksklusive opsjons- og naturalytelser.

Lønnsvekst fra samme måned året før, prosent

Lønnsnivå kroner

2022

Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns

2022

Antall

2022

Andel kvinner, pst.

2022

Gj.snitt 2017–2022

2020

2021

2022

Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting4

7,9

1,5

-0,9

21,3

3 210 960

-

210

13,3

Industri

4,6

0,3

5,8

9,6

1 375 800

97,0

3100

12,4

Bygge- og anleggsvirksomhet

4,6

3,5

4,7

7,3

1 033 800

113,6

4450

5,1

Varehandel, reparasjon av motorvogner

4,8

5,7

7,5

4,7

1 089 840

82,6

5182

17,4

Transport og lagring

3,8

0,2

3,1

11,2

1 507 800

116,2

1423

12,3

Overnattings- og serveringsvirksomhet

3,4

1,0

5,6

4,2

684 000

90,2

2582

41,6

Informasjon og kommunikasjon

3,8

1,2

7,3

4,1

1 446 960

100,8

2296

19,3

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

4,1

2,6

3,3

7,3

2 316 960

91,9

749

26,6

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

3,3

1,9

4,3

8,5

1 149 120

86,2

4267

23,1

Forretningsmessig tjenesteyting

4,2

3,5

3,7

6,8

1 076 280

88,5

1844

23,6

Alle næringer i privat sektor

4,1

2,9

4,9

6,9

1 157 160

83,7

32696

22,1

Memo: Offentlig forvaltning2

3,4

-0,2

4,7

4,4

1 268 112

93,6

1 964

45,0

1 Privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Omfatter ikke helseforetak.

2 Omfatter yrkene toppledere i offentlig administrasjon og administrerende direktører i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene. Heltidsansatte.

3 Geometrisk gjennomsnitt.

4 Gjennomsnittlig bonus økte med 90,5 prosent i 2022 og var på 1 050 240 kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnsveksten for ledergruppene i tabellen varierer noe fra år til år. Det gjelder særlig i små grupper, der endringer i sammensetning lett kan slå ut i endret gjennomsnittslønn, og i grupper med stort innslag av bonusutbetalinger som kan variere noe. Et eksempel er direktører i utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting, der gjennomsnittslønnen falt i 2016 og 2017, men økte betydelig i 2018 og 2019, drevet av økte bonusutbetalinger. Antallet direktører i denne næringen falt med 16 prosent fra 2015 til 2017, og økte med 15 prosent fra 2018 til 2020. I 2021 falt gjennomsnittslønnen med 0,9 prosent for direktører i denne næringen, men økte med 21,3 prosent i 2022, i stor grad som følge av økte bonuser.

For administrerende direktører i privat sektor under ett steg gjennomsnittslønnen med 4,1 prosent per år i gjennomsnitt fra 2017 til 2022. Den høyeste veksten blant gruppene i tabellen i denne perioden finner vi i utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting, godt drevet av den nevnte veksten i fjor. Varehandel økte med 4,8 prosent. Gjennomsnittlig årlig vekst fra 2017 til 2022 var 3,4 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. I samme periode økte lønningene for administrerende direktører i industrien med 4,6 prosent i gjennomsnitt per år. For heltidsansatte lønnstakere under ett steg lønnen med 3,3 prosent i gjennomsnitt per år i samme periode.

Blant administrerende direktører i privat sektor i 2022 utgjorde gjennomsnittslønnen for kvinner 83,7 prosent av gjennomsnittslønnen for menn, 0,2 prosentpoeng mer enn i 2021. Lønnsforskjellen var størst i varehandel mv. og i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. I informasjon og kommunikasjon var gjennomsnittslønnen tilnærmet lik, og i transport og lagring og bygge- og anleggsvirksomhet var den høyere for kvinner enn for menn. I disse næringene er imidlertid andelen og antallet kvinnelige administrerende direktører lave.

For alle næringer samlet var nær 22 prosent av de administrerende direktørene kvinner. Andelen kvinner var lavest i bygge- og anleggsvirksomhet og høyest i overnattings- og serveringsvirksomhet, blant næringene i privat sektor i tabellen. Andelen kvinnelige toppledere og administrerende direktører er betydelig høyere i offentlig forvaltning enn i privat sektor, og forskjellen mellom kvinners og menns gjennomsnittslønn er mindre.

Lønnsutviklingen inklusive opsjons- og naturalytelser

Tabell 2.9 viser at gjennomsnittslønnen inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører økte med 6,7 prosent fra november 2021 til november 2022.

Tabell 2.9 Gjennomsnittslønn1 inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører2. Vekst fra samme måned året før i prosent

2013

2014

20152

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lønnsnivå 2022

Herav opsjons- og naturalytelser

Adm. Direktører

3,0

0,7

-

1,9

2,5

3,2

2,8

3,2

4,8

6,7

1 180 500

20 700

1 Månedslønn per november inkl. overtid*12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser. Årlig vekst t.o.m. 2019 er per september.

2 Til og med 2014: Administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i foretak med 10 eller flere ansatte. Fra og med 2015: Basert på a-ordningen, og omfatter alle administrerende direktører. Privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Omfatter ikke helseforetak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Mange som telles som administrerende direktør i statistikken leder forholdsvis små foretak og utfører antagelig ikke de oppgavene eller har det ansvaret en vanligvis forbinder med en administrerende direktør. Tabell 2.11 viser lønnsnivå og lønnsvekst for administrerende direktører etter foretaksstørrelse. Det inngår vel 32 700 administrerende direktører i statistikken. Vel 14 500 er direktører i foretak med 1–9 ansatte, mens i underkant av 1 800 er direktører i foretak med 100–249 ansatte og nær 3 400 er direktører i de aller største foretakene.

I tabell 2.10 er administrerende direktører rangert etter stigende lønnsnivå og inndelt i desiler. Tabellen viser at lederne i desil 10 hadde en gjennomsnittslønn på 3 329 100 kroner per november 2022 og den høyeste veksten fra året før. Opsjons- og naturalytelser for denne gruppen utgjorde 148 800 kroner i 2022.

Tabell 2.10 Gjennomsnittslønn1 etter desiler for administrerende direktører2 i 2022. Inklusive opsjons- og naturalytelser. Vekst i prosent fra året før

Desiler

Lønnsnivå

Lønnsvekst fra året før

Opsjons- og naturalytelser

1

463 600

4,7

1 200

2

583 300

3,6

1 800

3

665 100

5,6

3 200

4

747 700

4,7

3 800

5

847 100

5,6

5 300

6

967 200

5,3

6 300

7

1 134 400

5,9

8 000

8

1 346 100

5,8

11 100

9

1 721 400

6,3

17 600

10

3 329 100

9,9

148 800

I alt

1 180 500

6,7

20 700

1 Månedslønn inkl. overtid *12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser per november. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

2 Privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Omfatter ikke helseforetak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnsnivået er lavest i de minste foretakene. Det kan være flere årsaker til dette, herunder næringsvise forskjeller i foretaksstørrelser og forskjeller i sammensetningen av lederne, blant annet gjennom at statistikken omfatter flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak. I 2022 økte gjennomsnittslønnen mest i foretakene med mellom 10 og 24 ansatte.

Tabell 2.11 Gjennomsnittslønn1 inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører etter foretaksstørrelse2. Vekst fra samme måned året før i prosent

Antall ansatte i foretaket

Antall adm. direktører

2022

Samlet lønnsnivå1

2022

Herav: Opsjons- og naturalytelser

2022

Lønnsvekst fra november året før

Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns

2022

Andel kvinner, pst.

2022

2022

Gj.snitt

2017–2022

1–9

14 534

913 000

8 400

6,9

4,5

81,8

21,3

10–24

6 991

1 097 300 300

14 400

8,5

4,4

81,5

20,2

25–99

6 013

1 369 700

24 900

4,1

2,9

79,9

20,6

100–249

1 799

1 745 500

36 700

0,5

3,0

73,6

24,0

250 og over

3 359

1 869 800

70 900

6,0

4,3

78,8

31,6

Alle

32 696

1 180 500

20 700

6,7

4,0

83,4

22,1

1 Månedslønn inkl. overtid*12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser per november. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

2 Privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Omfatter ikke helseforetak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Gjennomsnittlig lønnsnivå for kvinnelige administrerende direktører var per november 2022 83,4 prosent av lønnsnivået for mannlige administrerende direktører. Den relative gjennomsnittslønnen var 79,6 prosent i 2016 og har økt hvert år siden. Lønnsforskjellen er størst i foretakene med mellom 100 og 249 ansatte. For kvinnelige administrerende direktører i alt økte gjennomsnittslønnen fra november 2021 til november 2022 med 7,1 prosent, mens økningen for menn var 6,7 prosent.

Andelen kvinner blant administrerende direktører har økt fra 19,1 prosent i 2016 til 22,1 prosent i 2022. Andelen kvinner er størst i de aller største foretakene.

Lønnsutviklingen for toppledere i offentlig forvaltning

Statistikken for toppledere i offentlig forvaltning er delt opp på følgende måte, som presentert i tabell 2.12:

  • Kommuner og fylkeskommuner: Øverste administrative leder (kommunedirektør).

  • Staten: Øverste leder i virksomheter i det statlige tariffområdet (angitt som virksomhet i hovedtariffavtalen i staten).

  • Offentlig forvaltning i alt: Kommuner og fylkeskommuner, staten og administrerende direktør i næringen Helsetjenester i statsforvaltningen (før 2016 de regionale helseforetakene, herunder også de forskjellige helseforetakene) vektet sammen.

Det er små grupper det er beregnet lønnsvekst for. Endringer i antallet som er med i gruppene, kan derfor gi forholdsvis store utslag i beregnet lønnsvekst.

Veksten i gjennomsnittlig lønn for toppledere i offentlig forvaltning under ett var 3,9 prosent fra 2021 til 2022. For toppledere i kommuner og fylkeskommuner var lønnsveksten 4,4 prosent. For toppledere i staten var lønnsveksten 3,6 prosent. For tiårsperioden fra 2012 til 2022 var gjennomsnittlig årlig lønnsvekst for toppledere 3,5 prosent i staten, 4,1 prosent i kommuner/fylkeskommuner og 3,5 prosent i offentlig forvaltning under ett.

Tabell 2.12 Gjennomsnittslønn1 per dato for toppledere i offentlig forvaltning. Lønnsvekst fra samme måned året før i prosent

Kommuner og fylkeskommuner2

Staten3

Offentlig forvaltning, i alt4

2013

4,9

5,0

4,6

2014

4,7

2,4

3,9

2015

4,4

7,9

5,5

2016

4,4

4,85

4,75

2017

3,7

4,8

3,8

2018

4,2

2,1

3,5

2019

4,4

4,1

4,1

2020

2,5

0,9

1,8

2021

3,6

3,36

3,5

2022

4,4

3,6

3,9

Lønnsnivå 2022

1 240 900

1 500 300

1 353 857

Antall personer 2022

363

185

576

1 Omfatter fast avtalt lønn (grunnlønn/regulativlønn) og faste og variable tillegg. Gjennomsnittslønn er definert som månedslønn per desember (kommuner og fylkeskommuner) multiplisert med 12. For staten er det definert som innrapportert årslønn per 31.12 fra og med 2022 (før 2022: månedslønn per september multiplisert med 12)

2 Beregnet av KS med utgangspunkt i PAI-registeret, kommunenøkkelen og direkte henvendelser til kommuner og fylkeskommuner.

3 Beregnet av Kommunal- og distriktsdepartementet basert på data fra SSB.

4 Beregnet på grunnlag av kolonnene for Kommuner og fylkeskommuner og Staten samt den høyest lønnede administrerende direktøren i hvert foretak i næringen Helsetjenester i statsforvaltningen, slik foretak er identifisert i foretaks- og virksomhetsregisteret i SSB.

5 Brudd i statistikken. I 2016 og 2017 omfattes den som antas være toppleder i hvert foretak i staten basert på yrkeskode og lønn. I TBUs rapport for 2015 omfattet statistikken den høyest lønte heltidsansatte i hvert foretak. Veksttallene for 2015–2016 er basert på metoden i 2016. Øverste leder er identifisert ved stillingskode for årene før 2014.

6 Lønnsveksten i 2021 må ses i sammenheng med lønnsveksten i 2020. Pga. pandemien ble tarifforhandlingene i staten i 2020 gjennomført på høsten i stedet for på våren. Som følge av dette kan enkelte ledere ha fått lønnstillegg i 2020, som først ble innrapportert og registrert i 2021. Lønnsveksten kan derfor antas å være for lav i 2020, men tilsvarende for høy i 2021.

Kilder: Beregningsutvalget, Statistisk sentralbyrå og KS

Toppledere i offentlig forvaltning omfatter også en mindre gruppe av administrerende direktører i helsetjenester i statsforvaltningen. Lønnsnivået for denne gruppen var i november 2022 1 850 700 kroner, om lag som året før. Lønnsveksten for denne gruppen var 2,2 prosent i gjennomsnitt per år for perioden fra 2012 til 2022.

Per desember 2022 var gjennomsnittslønnen for toppledere i kommuner og fylkeskommuner 1 240 900 kroner. I staten tjente topplederne i gjennomsnitt 1 500 300 kroner per 31. desember 2022.

2.8 Lønnsfordelingen

Tallene som presenteres i dette avsnittet omfatter en veiing av lønnen for alle8 lønnstakere basert på et materiale fra SSB. Lønnsbegrepet er det samme som benyttes i tabell 1.1, dvs. fast avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid. Det gis et bilde av lønnsfordelingen på et gitt tidspunkt, mens lønn for den enkelte varierer over yrkesløpet.

Lærlinger tjener typisk mellom 30 og 80 prosent av begynnerlønnen for faglærte i samme yrke, i henhold til en avtalt lønnsstige. Det kan gi et skjevt bilde av lønningene nederst i fordelingen å inkludere lærlinger. Figur 2.9 viser fordelingen av samlet lønn for ansatte eksklusive lærlinger i 2022. Data for lønnsfordeling eksklusive lærlinger foreligger bare fra og med 2017. Vedleggstabell 4.19 viser fordelingen i årene 2017-–2022 når lærlinger holdes utenfor datagrunnlaget.

Figur 2.9 Lønnsnivå1 og andel av samlet lønnssum2 per desil og for de øverste persentilene i lønnsfordelingen, heltidsekvivalenter, uten lærlinger. 2022

Figur 2.9 Lønnsnivå1 og andel av samlet lønnssum2 per desil og for de øverste persentilene i lønnsfordelingen, heltidsekvivalenter, uten lærlinger. 2022

1 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per november. Per heltidsekvivalent.

2 Andel av samlet lønnssum i prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.13 viser lønnsfordelingen både med og uten lærlinger inkludert. Gjennomsnittlig lønn blir høyere i alle desiler når lærlinger holdes utenfor, men mest i laveste desil. Når en tar ut lærlinger reduseres lønnsspredningen for menn noe mer enn for kvinner.

Tabellen viser hvor stor del av samlet lønnssum de ulike lønnsgruppene (desilene) mottar. I 2022 mottok de 10 prosentene med lavest lønn (desil 1) 5,5 prosent av samlet lønnssum, mens de 10 prosentene med høyest lønn (desil 10) mottok 20,1 prosent (eksklusiv lærlinger). Det er små endringer i disse andelene de seneste årene.

Tabell 2.13 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent

Alle ansatte

Ansatte uten lærlinger

Andel1

Lønnsnivå3

Årlig vekst4

Andel1

Lønnsnivå3

2012

20172

2022

2022

2012–2022

2022

2022

Alle

100,0

100,0

100,0

637 800

3,1

100,0

643 800

Desil 1

5,5

5,2

5,3

335 040

2,2

5,5

355 700

Desil 2

6,9

6,7

6,7

427 560

2,9

6,7

433 900

Desil 3

7,6

7,4

7,4

470 760

2,9

7,4

475 200

Desil 4

8,2

8,0

8,0

511 080

3,0

8,0

515 600

Desil 5

8,8

8,7

8,7

551 880

3,0

8,6

555 400

Desil 6

9,4

9,4

9,3

594 240

3,1

9,3

597 600

Desil 7

10,1

10,2

10,1

644 520

3,1

10,1

648 000

Desil 8

11,1

11,2

11,2

716 400

3,3

11,2

720 200

Desil 9

13,0

13,1

13,2

840 840

3,4

13,1

845 200

Desil 10

19,6

20,0

20,2

1 285 320

3,3

20,1

1 291 400

Gini-koeffisient

0,198

0,208

0,211

0,206

Persentil 91

1,5

1,5

1,5

952 920

3,3

1,5

957 300

Persentil 92

1,5

1,5

1,5

982 080

3,3

1,5

986 900

Persentil 93

1,6

1,6

1,6

1 015 440

3,3

1,6

1 020 300

Persentil 94

1,6

1,7

1,7

1 057 680

3,3

1,7

1 062 800

Persentil 95

1,7

1,7

1,7

1 107 120

3,2

1,7

1 112 600

Persentil 96

1,8

1,8

1,8

1 172 160

3,2

1,8

1 177 300

Persentil 97

1,9

2,0

2,0

1 249 320

3,2

2,0

1 255 200

Persentil 98

2,1

2,1

2,1

1 363 560

3,2

2,1

1 369 700

Persentil 99

2,4

2,4

2,4

1 553 640

3,2

2,4

1 560 200

Persentil 100

3,4

3,7

3,8

2 399 400

3,4

3,8

2 411 600

Menn

100,0

100,0

100,0

675 000

3,0

100,0

683 800

Desil 1

5,2

4,9

5,0

339 120

2,3

5,4

367 400

Desil 2

6,6

6,4

6,5

437 400

3,0

6,5

445 900

Desil 3

7,3

7,1

7,1

481 800

2,9

7,1

487 900

Desil 4

7,9

7,8

7,7

522 840

2,9

7,7

528 900

Desil 5

8,5

8,5

8,4

567 720

2,9

8,4

573 700

Desil 6

9,2

9,2

9,1

617 280

3,0

9,1

622 800

Desil 7

10,1

10,1

10,1

681 720

3,1

10,1

687 600

Desil 8

11,4

11,4

11,4

769 920

3,2

11,4

776 400

Desil 9

13,5

13,5

13,5

913 080

3,1

13,4

919 500

Desil 10

20,4

21,0

21,0

1 418 880

3,1

20,9

1 428 300

Gini-koeffisient

0,218

0,229

0,228

0,222

Kvinner

100,0

100,0

100,0

591 360

3,2

100,0

594 600

Desil 1

6,0

5,7

5,6

331 800

2,3

5,8

344 700

Desil 2

7,4

7,1

7

416 520

2,8

7,1

420 200

Desil 3

8,0

7,9

7,8

458 640

2,9

7,8

461 100

Desil 4

8,6

8,5

8,4

496 320

3,0

8,4

498 900

Desil 5

9,2

9,2

9,1

537 240

3,1

9,1

539 000

Desil 6

9,8

9,8

9,7

572 520

3,1

9,7

574 200

Desil 7

10,4

10,5

10,4

612 720

3,2

10,3

614 100

Desil 8

11,2

11,3

11,2

663 360

3,3

11,2

664 900

Desil 9

12,3

12,5

12,7

749 280

3,6

12,6

751 000

Desil 10

17,1

17,7

18,2

1 075 320

3,9

18,1

1 077 800

Gini-koeffisient

0,161

0,173

0,180

0,177

1 Andel av samlet lønnssum i prosent.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per november. Per heltidsekvivalent.

4 Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent. Geometrisk gjennomsnitt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

På grunn av omlegging av statistikken i 2015 er tallene for årene etter 2015 ikke direkte sammenlignbare med årene før. Tallserien fra 2006 fram til og med 2015 viser en forskyvning i lønnsfordelingen mot høyere andeler av samlet lønn til gruppene (desilene) med de høyeste lønningene. Se også omtalen i NOU 2016: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016.

Over de seneste ti årene har veksten i gjennomsnittslønn vært minst i den laveste desilen og størst i den øvre delen av fordelingen. For kvinner har veksten i den øverste desilen vært sterkere enn for menn. Mens gjennomsnittslønnen i den laveste desilen har økt med 2,2 prosent målt som årlig rate i perioden, har veksten for alle vært 3,1 prosent (inkludert lærlinger). I samme periode har gjennomsnittlig årsvekst i konsumprisindeksen vært 2,7 prosent. Siden personer vil kunne bevege seg mellom lønnsgrupper i perioden, kan ikke utviklingen i lønnsfordelingen si noe direkte om lønnsutviklingen for den enkelte.

Tabell 2.13 viser en oppsplitting av desil 10 i persentiler. Persentil 100 (prosenten med aller høyest lønn) hadde en gjennomsnittslønn på 2 411 600 kroner og mottok 3,8 prosent av samlet lønn i 2022 (uten lærlinger). Andelen av samlet lønn som prosenten med aller høyest lønn mottok, har økt de siste ti årene. Veksten i gjennomsnittslønn fra 2012 til 2022 var høyere for denne prosenten med aller høyest lønn enn for de andre persentilene.

Gini-koeffisienten er et summarisk mål på ulikhet og antar verdier mellom 0 og 1. Verdien 0 tilsier at inntektene er helt likt fordelt, mens en Gini-koeffisient lik 1 tilsier at én person mottar all inntekt. Etter flere år med liten endring, økte ulikheten i lønnsfordelingen (ekskludert lærlinger) både 2021 og 2022, samlet og for kvinner og menn hver for seg. I 2022 var Gini-koeffisienten 0,206 (ekskludert lærlinger), opp fra 0,204 i 2021.

Figur 2.10 viser utviklingen i Gini-koeffisienten (ekskludert lærlinger) over tid. Lønnsspredningen for kvinner og menn under ett økte gjennomgående på 2000-tallet til 2015. Fra 2015 til 2020 var Gini-koeffisienten om lag uendret samlet og for menn. Blant kvinner økte lønnsspredningen noe også i denne perioden.

Spredningen i lønn målt ved Gini-koeffisienten (eksklusiv lærlinger) er større blant menn enn kvinner; 0,222 for menn og 0,177 for kvinner i 2022. På den annen side har spredningen, målt som prosentvis økning i Gini-koeffisienten, økt mer blant kvinner enn blant menn over tid. Dette ser en også ved at veksten i gjennomsnittslønn over de siste ti årene har vært særlig stor for de øverste desilene blant kvinner.

Figur 2.10 Gini-koeffisienten for lønnstakere

Figur 2.10 Gini-koeffisienten for lønnstakere

Note: Brutto månedslønn for alle ansatte (heltidsekvivalenter). Brudd i statistikken i 2015 og 2017. Statistikken er basert på a-ordningen fra 2015 og fra 2017 benyttes tall eksklusive lærlinger, samt nytt tellingstidspunkt i november.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.14 viser fordelingen av lønn blant ansatte i privat sektor og i offentlig forvaltning. Gjennomsnittlig lønnsnivå for de lavest lønte er høyere i det offentlige enn i privat sektor, mens de høyest lønte har høyest lønnsnivå i privat sektor. I offentlig forvaltning i 2022 mottok desil 1 6,3 prosent av samlet lønnssum, mens desil 10 mottok 16,7 prosent (eksklusiv lærlinger). I privat sektor mottok desil 1 5,3 prosent av samlet lønnssum, mens desil 10 mottok 21,2 prosent. At lønnsspredningen er større i privat sektor enn i offentlig forvaltning ses også ved at Gini-koeffisienten er 0,229 i privat sektor og 0,149 i offentlig forvaltning. Virkningen av å holde lærlinger utenfor materialet er om lag den samme for offentlig forvaltning og privat sektor.

Tabell 2.14 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent for alle ansatte, etter sektor. Prosent og kroner

Alle ansatte

Ansatte uten lærlinger

Andel1

Lønnsnivå3

Årlig vekst4

Andel1

Lønnsnivå3

2012

20172

2022

2022

2012–2022

2022

2022

Offentlig forvaltning

Alle

100

100

100

614 500

3,0

100

618 100

Desil 1

6,8

5,9

6,0

370 000

2,2

6,3

387 800

Desil 2

7,8

7,6

7,5

460 300

2,6

7,5

463 900

Desil 3

8,5

8,2

8,2

503 400

2,7

8,2

506 500

Desil 4

9,0

8,8

8,8

540 100

2,7

8,8

541 900

Desil 5

9,4

9,3

9,3

569 400

2,8

9,2

571 000

Desil 6

9,8

9,9

9,8

601 300

2,9

9,8

602 700

Desil 7

10,3

10,4

10,3

635 500

2,9

10,3

636 700

Desil 8

10,9

11,1

11,1

680 600

3,0

11,0

681 900

Desil 9

11,9

12,2

12,3

754 800

3,3

12,2

756 300

Desil 10

15,6

16,6

16,8

1 029 900

3,6

16,7

1 032 000

Gini-koeffisient

0,128

0,152

0,153

0,149

Privat sektor

Alle

100

100

100

648 700

3,2

100

656 100

Desil 1

5,2

5,0

5,0

323 600

2,1

5,3

345 300

Desil 2

6,5

6,4

6,4

414 500

2,9

6,4

421 500

Desil 3

7,2

7,1

7,0

457 200

3,0

7,0

462 400

Desil 4

7,8

7,7

7,6

495 000

3,0

7,6

499 800

Desil 5

8,4

8,3

8,3

538 600

3,1

8,3

543 600

Desil 6

9,1

9,1

9,1

588 800

3,2

9,0

593 700

Desil 7

10,0

10,0

10,1

652 700

3,3

10,0

658 400

Desil 8

11,4

11,4

11,5

744 100

3,4

11,4

749 700

Desil 9

13,6

13,6

13,7

888 200

3,3

13,6

894 100

Desil 10

20,7

21,3

21,3

1 384 700

3,3

21,2

1 393 000

Gini-koeffisient

0,223

0,232

0,234

0,229

1 Andel av samlet lønnssum i prosent.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per november. Per heltidsekvivalent.

4 Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent. Geometrisk gjennomsnitt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnsspredningen økte fra 2008 i både privat og offentlig sektor, målt ved Gini-koeffisienten. Over de seneste ti årene har veksten i gjennomsnittslønn vært minst i den laveste desil i begge sektorer, mens lønningene har økt mest i de øverste desilene.

Kvinner er i større grad enn menn i de laveste desilene av lønnsfordelingen, se tabell 2.15. Her er fordelingen først beregnet for heltidsekvivalenter for kvinner og menn under ett, og deretter er det telt opp hvordan henholdsvis kvinner og menn fordeler seg på desilene. I 2022 var 61,3 prosent av kvinnene og 50,5 prosent av mennene i desilene 1–5. Samtidig var 11,3 prosent av kvinnene og 22,7 prosent av mennene i de to øverste desilene. Det er i all hovedsak små endringer i disse andelene fra 2021 til 2022.

Tabell 2.15 Andelen av alle kvinner og menn i hvert desil av lønnsfordelingen1, heltidsekvivalenter. Prosent

Kvinner

Menn

2020

2021

2022

2022, uten lærlinger

2020

2021

2022

2022, uten lærlinger

Desil 1

16,6

17,2

18,1

19,3

12,2

12,6

12,8

12,8

Desil 2

12,6

12,8

12,8

12,4

10,6

10,6

10,3

10,0

Desil 3

11,3

11,1

10,8

10,5

9,1

9,3

9,5

9,7

Desil 4

9,4

9,3

9,3

9,3

9,8

9,9

9,6

9,5

Desil 5

10,5

10,2

10,3

10,2

8,8

8,4

8,3

8,3

Desil 6

10,3

10,1

9,8

9,7

8,2

8,2

8,6

8,6

Desil 7

9,7

9,5

9,4

9,3

8,7

8,7

8,5

8,6

Desil 8

8,6

8,4

8,2

8,1

9,3

9,5

9,5

9,6

Desil 9

6,4

6,6

6,5

6,4

11,0

11,1

10,7

10,8

Desil 10

4,7

4,8

4,8

4,8

12,3

12,4

12,0

12,0

Alle

100

100

100

100

100

100

100

100

1 Månedslønn per november.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Nesten tre av fire lærlinger er menn. Det medvirker til at det er flere kvinner og færre menn nederst i fordelingen når lærlinger holdes utenom. Tall inkludert lærlinger i tabell 2.16 viser at kvinner er underrepresentert i de øverste desilene i lønnsfordelingen, og overrepresentert i de nederste. For menn er det motsatt.

Tabell 2.16 Andel kvinner og menn i hver desil i lønnsfordelingen1, heltidsekvivalenter inkludert lærlinger. 2022

Kvinner

Menn

Desil 1

53,1

46,9

Desil 2

49,9

50,1

Desil 3

47,6

52,4

Desil 4

43,8

56,2

Desil 5

49,8

50,2

Desil 6

47,7

52,3

Desil 7

47,1

52,9

Desil 8

41,0

59,0

Desil 9

32,7

67,3

Desil 10

24,4

75,6

Alle

44,5

55,5

1 Månedslønn per november.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lavlønn

I forbindelse med tariffoppgjørene har det vært benyttet ulike grenser for utmåling av lavlønnstillegg. Det har også vært brukt ulike prinsipper for omfanget av de lavlønnstillegg som er gitt. Ofte har avtaleområdets gjennomsnitt vært avgjørende, ved andre anledninger bedriftens eller den enkeltes lønnsnivå.

En mye benyttet lavlønnsgrense har vært 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i tariffområdet LO-NHO-området. Dette ville tilsvare 462 995 kroner for et fullt årsverk uten overtid i 2022. Målt slik var 18 prosent av alle heltidsansatte lønnstakere lavtlønte i 2022, jf. tabell 2.17. For kvinner er andelen 20 prosent og for menn 17 prosent. Disse andelene har vært relativt stabile senere år.

I gruppen av lavlønte for et enkelt år, vil en andel skiftes ut påfølgende år. Det gjelder imidlertid ikke alle ifølge et arbeid utført ved Fafo (Svarstad og Dapi, 2022).9 Av lavlønte i 2019, målt på tilsvarende måte som i tabell 2.17, var om lag en tredel i alderen 24–66 år «varig lavlønte»10. Majoriteten av varig lavlønte var å finne i privat sektor, og en lavere andel var dekket av tariffavtale enn det som er vanlig for lønnstakere i sektoren. Andelene med kun grunnskole som lengste utdanning og annet fødeland enn Norge, var betydelig høyere enn blant lønnstakerne generelt.

Regjeringen satte nylig ned et lavlønnsutvalg som skal vurdere omfang og utvikling av lavlønn i Norge. Utvalget skal levere sin rapport innen 15. juni 2024.

Tabell 2.17 Andel lavtlønte1, beregnet lavlønnsnivå1, gjennomsnittlig og median2 årlig lønn3 for heltidsansatte. Prosent og kroner

2012

2013

2014

2015

20154

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

18

18

Menn

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

17

Kvinner

19

19

20

19

19

19

19

19

20

21

20

20

Lavlønnsnivå1

345 400

356 800

366 400

376 000

377 100

384 600

394 200

406 300

421 800

430 600

445 740

462 995

Gjennomsnitt

491 700

510 200

525 200

540 200

540 480

549 600

562 920

579 360

600 120

608 160

635 040

664 710

Median2

442 000

457 300

472 200

485 400

483 360

493 920

506 160

520 800

540 000

547 320

571 000

594 470

1 Målt som lønnsnivå lavere enn 85 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå for industriarbeidere i LO-NHO-området.

2 Medianlønn er lønnen for lønnstakeren i midten av fordelingen, når lønnstakerne er sortert etter lønn.

3 Månedslønnen per september/november*12.

4 Brudd i statistikken i 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Fotnoter

1.

SSB har publisert statistikk for november måned og med ny metode for beregning av arbeidstid tilbake til 2016, med mindre endringer i lønnsnivåer og sammensetning på heltid og deltid. Endringen i månedslønn fra november et år til neste er tilnærmet den samme som målt med september som tellingstidspunkt. I denne rapporten er tidsseriene for lønnsvekst ikke endret tilbake i tid. Lønnsnivåer for perioden 2020–2022 er per november og endringer i lønn fra 2019 til 2022 er fra november til november, mens endringer i lønn for tidligere år er målt fra september til september. I noen tilfeller vises relative lønninger i 2019 målt med både tidligere og ny statistikk.

2.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsveksten-bremset-opp-gjennom-2020.

3.

Metoden for dekomponering er beskrevet i von Brasch, Thomas, Grini, Håkon, Johnsen, Magnus Berglund and Vigtel, Trond Christian. «A Two-Stage Bennet Decomposition of the Change in the Weighted Arithmetic Mean» Journal of Official Statistics, vol.39, no.1, 2023, pp.123–137. https://doi.org/10.2478/jos-2023-0006

4.

Grini, K.H. og Johnsen, M.B. (2021). Jobbene med lavest lønn. Hvem har jobbene og hvor lenge er folk i slike jobber. Rapport 2021:1. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

5.

Hjertø, F. G og Lange, A. A. (2022) Finans og frontfaget. Et tydeligere bilde av finansnæringens lønnsforhold og lønnsdrivere. Rapport fra Finans Norge, februar 2022.

6.

Grini, K.H. og Fløtre, I.A. (2023) Lønnsgapet i Norge Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner – hvor stor er den? Rapport 2023/4. Oslo: Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/artikler/lonnsgapet-i-norge

7.

Dette må ikke forveksles med sysselsatte ifølge sysselsettingsstatistikken.

8.

I datamaterialet er lønnen til deltidsansatte omregnet til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Lønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med lønnen for de heltidsansatte slik at man kan beregne gjennomsnittlig lønn per heltidsekvivalent for alle ansatte.

9.

Svarstad, E. og Dapi, B. (2022) De varig lavlønte – omfang og kjennetegn. Fafo-rapport 02:2022.

10.

En person er varig lavlønt dersom hun/han har status som lavlønt de siste fem årene, eller har status som lavlønt minst tre av de fem siste årene i kombinasjon med å ikke være lønnstaker. Personer som har lønn over lavlønnsgrensa en eller flere ganger i perioden karakteriseres ikke som varig lavlønte.

Til forsiden