Prop. 200 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)

I

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 462 000

fra kr 18 400 000 til kr 14 938 000

70

Markedstiltak, kan overføres, reduseres med

745 000

fra kr 273 145 000 til kr 272 400 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

62 281 000

fra kr 3 896 050 000 til kr 3 958 331 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

3 273 000

fra kr 9 566 800 000 til kr 9 563 527 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

26 416 000

fra kr 291 309 000 til kr 264 893 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

28 385 000

fra kr 1 553 145 000 til kr 1 524 760 000

II

Landbruks- og matdepartementet gis fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2022.

Til forsiden