Prop. 200 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Jordbruksoppgjøret 2021, fordeling på priser og tilskudd

Tabell 1.1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Mill. kr

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

490,2

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

0,0

=

Nettoeffekt av tilskudd

490,2

+

Målpriser fra 1.7

400,0

=

Sum målpriser og tilskudd

890,2

+

Omdisponering overførte midler fra 2020

31,8

=

Sum til fordeling

922,0

+

Endret inntektsverdi jordbruksfradrag

40,0

=

Ramme

962,0

Tabell 1.2 Målpriser fra 1.7. 2021

Produkt

Mill. l/kg/kr

Målpris, kr/l/kg

Endring, kr/l/kg

Endring, mill. kr

Melk, ku og geit

1 538,2

5,47

0,08

123,1

Gris

131,2

33,89

0,87

114,1

Poteter

222,1

5,32

0,16

35,5

Grønnsaker og frukt

3 575,7

2,8 %

100,7

Norsk matkorn

208,7

3,63

0,128

26,6

Sum målprisendringer

400,0

Tabell 1.3 Markedsordningen for korn

Prisendringer norsk korn

1000 tonn

Målpris, kr/kg

Endring, kr/kg

Mill. kr

Hvete, matkorn

191,9

3,67

0,13

24,9

Rug, matkorn

16,8

3,22

0,10

1,7

Bygg

490,8

3,06

0,10

49,1

Havre

249,6

2,83

0,10

25,0

Fôrhvete og fôrrug

181,7

0,10

18,2

Erter til modning

4,0

0,30

1,2

Såkorn

60,6

0,11

6,4

Oljevekster

17,8

5,98

0,40

7,1

Sum korn og oljevekster

1 213,2

0,11

133,6

Tabell 1.4 Endring i råvarekostnader til kraftfôr

1000 tonn

Andel

Ref. pris

kr/kg

Endring,

kr/kg

Endring, mill. kr

Karbohydrat kraftfôr

1442,7

71,6 %

3,00

0,100

144,3

Effekt endret prisnedskriving

0,063

-90,9

Protein, soya m.m.

432,2

21,4 %

4,146

0,051

0,0

Fett

48,4

2,4 %

0,000

0,0

Vitaminer og mineraler

92,4

4,6 %

0,000

0,0

Endret bevilgning frakt korn/kraftfôr

0,0

Sum råvarekostnad kraftfôr

2015,7

0,026

53,4

Tabell 1.5 Kap. 1150 og kap. 4150 Jordbruksavtalen, mill. kroner

Post

Budsjett 20211

Endring 2022

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18,400

0,600

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 295,553

83,000

70.11

Markedstiltak grønt

31,400

0,000

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen

200,745

5,295

70.13

Tilskudd til avrensordningen potet

41,000

0,000

70

Markedstiltak, kan overføres

273,145

5,295

71

Tilskudd ved avlingssvikt, overslagsbevilgning

46,500

0,000

73.11

Pristilskudd ull

115,000

0,000

73.13

Pristilskudd melk

670,000

2,100

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 449,000

0,500

73.16

Distriktstilskudd egg

3,400

0,000

73.17

Pristilskudd grønt

171,600

3,100

73.18

Frakttilskudd

405,350

0,000

73.19

Pristilskudd korn

1 081,700

92,400

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 896,050

98,100

74.11

Driftstilskudd, melk og kjøtt

1 678,900

83,100

74.14

Tilskudd husdyr

2 611,900

59,500

74.16

Beitetilskudd

1 035,100

42,900

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 569,300

79,300

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

551,100

50,000

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

120,500

9,700

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 566,800

324,500

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

98,133

-1,988

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

27,020

-2,000

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

0,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,156

0,000

77.17

Tilskudd til fellesanlegg for frukt

16,000

1,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

291,309

-2,988

78.11

Tilskudd til avløsning

1 224,267

8,800

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

144,200

-11,200

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen

43,900

-11,300

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

0,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordningen

72,550

-4,600

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 553,145

-18,300

Sum kapittel 1150

16 940,902

490,207

Sum kapittel 4151

0,050

0,000

1 Saldert budsjett

Tabell 1.6 Post 21 Spesielle driftsutgifter, mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2022

Endring

Evalueringer, utredninger, arbeidsgrupper

2,0

2,0

IT-utvikling Landbruksdirektoratet

16,4

17,0

Justert bevilgningsbehov

0,6

Sum

18,4

19,0

0,6

Tabell 1.7 Post 70.11 Markedstiltak i grøntsektoren, mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2022

Endring

Kollektiv dekning av omsetningsavgift

31,4

31,4

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

31,4

31,4

0,0

Tabell 1.8 Post 70.12 Tilskudd til råvareprisordningen, mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2022

Endring

PNS, prognose

200,7

195,0

0,0

Målprisjustering melk

8,8

Endret målpris potet

2,2

Justert bevilgningsbehov

-5,7

Sum

200,7

195,0

5,3

Tabell 1.9 Post70.13 Tilskudd til avrensordningen potet, mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2022

Endring

Potetsprit

19,5

19,5

0,0

Potetstivelse

21,5

21,5

0,0

Sum

41,0

41,0

0,0

Tabell 1.10 Post71 Tilskudd ved avlingssvikt, mill. kroner

Budsjett 2021

Endring

Tilskudd ved avlingssvikt i planteproduksjon

43,5

0,0

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

3,0

0,0

Sum

46,5

0,0

Tabell 1.11 Post 73.11 Pristilskudd ull

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Ull

2,700

40,00

40,00

0,0

Tabell 1.12 Post 73.13 Pristilskudd, melk

Mill. l.

Sats, kr/l

Endring, kr/l

Ny sats, kr/l

Endring, mill. kr

Grunntilskudd geitemelk

21,1

3,36

0,10

3,46

2,1

Distriktstilskudd melk

Sone A

206,3

0,00

0,00

0,00

0,0

Sone B

331,2

0,12

0,00

0,12

0,0

Sone C

235,7

0,37

0,00

0,37

0,0

Sone D

521,6

0,57

0,00

0,57

0,0

Sone E

121,9

0,64

0,00

0,64

0,0

Sone F

49,8

0,73

0,00

0,73

0,0

Sone G

53,1

1,01

0,00

1,01

0,0

Sone H

3,2

1,22

0,00

1,22

0,0

Sone I

14,6

1,80

0,00

1,80

0,0

Sone J

11,1

1,89

0,00

1,89

0,0

Sum distriktstilskudd, melk

1 548,6

0,00

0,0

Sum pristilskudd, melk

2,1

Tabell 1.13 Post 73.15 Pristilskudd, kjøtt

Kvalitetstilskudd lammeslakt

Antall 12 mnd.

Sats, kr/slakt

Endring, kr/slakt

Ny sats, kr/slakt

Endring, mill. kr

Kval. O+ og bedre

967 400

450

0,00

450

0,0

Ikke godkjent klassifisør

3 600

419

0,00

419

0,0

Kjeslakt over 3,5 kg

17 700

300

0,00

300

0,0

Tillegg økologiske slakt (herav)

26 400

40

0,00

40

0,0

Sum

988 700

0,0

Grunntilskudd, kjøtt

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Sau

23,2

3,81

0,00

3,81

0,0

Geit

0,3

5,15

0,00

5,15

0,0

Sum

23,5

0,0

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

Kvalitetsklasse O

18,3

2,50

2,50

0,0

Kvalitetsklasse O+ og bedre

28,9

7,50

7,50

0,0

Sum

47,2

0,0

Distriktstilskudd, kjøtt

Storfe, sau og geit

Sone 1

22,6

0,00

0,00

0,00

0,0

Sone 2

56,7

5,25

0,00

5,25

0,0

Sone 3

18,0

8,05

0,00

8,05

0,0

Storfe og Geit

Sone 4

7,4

11,80

0,00

11,80

0,0

Storfe og Geit

Sone 5

1,0

12,40

0,00

12,40

0,0

Sau

Sone 4

3,0

13,90

0,00

13,90

0,0

Sau

Sone 5

0,6

14,40

0,00

14,40

0,0

Gris

Sone 4

6,1

5,10

0,00

5,10

0,0

Gris

Sone 4 2

0,6

5,10

0,90

6,00

0,5

Gris

Sone 5

0,01

5,40

0,60

6,00

0,0

Vestlandet og Agder1 Gris

9,2

1,10

0,00

1,10

0,0

Sum

125,2

0,5

Sum pristilskudd kjøtt

0,5

1 Agder, Vestland og Møre og Romsdal

2 Troms

Tabell 1.14 Post 73.16 Distriktstilskudd egg

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Vestlandet

5,906

0,25

0,00

0,25

0,0

Nord-Norge

2,512

0,75

0,00

0,75

0,0

Sum distriktstilskudd egg

0,0

Tabell 1.15 Post 73.17 Pristilskudd grønt

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Epler, pærer og plommer, kirsebær

Sone 1

2,9

3,15

0,00

3,15

0,0

Sone 2–4

2,7

4,41

0,20

4,61

0,5

Sone 5

3,6

9,00

0,30

9,30

1,1

Moreller

Sone 1

0,1

4,18

0,00

4,18

0,0

Sone 2–4

0,2

5,42

0,20

5,62

0,0

Sone 5

0,3

10,04

0,30

10,34

0,1

Pressfrukt

6,5

3,15

0,00

3,15

0,0

Bær

Sone 1–3

6,4

2,36

0,00

2,36

0,0

Sone 4–5

4,4

6,44

0,20

6,64

0,9

Sone 6–7

0,1

7,40

0,30

7,70

0,0

Sum distriktstilskudd frukt og bær

27,2

2,6

Tomat maks:

103 400 kg

Sone 1–3

1,5

2,02

0,00

2,02

0,0

Sone 4–7

3,0

3,46

0,00

3,46

0,0

Slangeagurk maks:

151 800 kg

Sone 1–3

4,0

1,12

0,00

1,12

0,0

Sone 4–7

1,4

1,95

0,00

1,95

0,0

Salat maks:

220 000 stk

Sone 1–3

5,4

0,69

0,00

0,69

0,0

Sone 4–7

2,7

1,21

0,00

1,21

0,0

Sum tilskudd grønnsaker

18,0

0,0

Potetprod. i Nord Norge

4,7

1,59

0,10

1,69

0,5

SUM

49,9

3,1

Tabell 1.16 Post73.18 Frakttilskudd

Budsjett 2021 mill. kr

Endring, mill. kr

Frakt korn

82,0

0,0

Frakt kraftfôr

161,0

0,0

Innfrakt slakt

155,0

0,0

Frakt egg

7,4

0,0

Sum

405,4

0,0

Tabell 1.17 Post 73.19 Pristilskudd korn

Prisnedskriving

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Korn

1 175,7

0,788

0,063

0,851

74,1

Økologisk korn

15,0

1,898

0,063

1,961

0,9

Oljevekster, lupiner og bønner

14,2

2,418

0,300

2,718

4,2

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

0,8

3,628

0,300

3,928

0,3

Fôrerter

3,8

1,385

0,200

1,585

0,8

Økologiske fôrerter

0,2

2,035

0,200

2,235

0,0

Sum

1210

0,066

80,3

– Herav 70 pst inneværende år

846,8

56,2

Tilskudd matkorn

201,7

0,538

0,060

0,598

12,1

– Herav 50 pst inneværende år

100,9

6,1

Sum

92,4

– Sum inneværende år

62,3

Tabell 1.18 Post 74. 11 Driftstilskudd, melk og kjøtt

Antall

Sats kr per bruk/dyr

Endring kr per dyr/bruk

Ny sats, kr/bruk/dyr

Endring, mill. kr

Kumelk AK-sone 2

Foretak

635

154 550

10 000

164 550

6,4

Kumelk Ak-sone 1–3–4

Foretak

1 317

158 550

10 000

168 550

13,2

Kumelk AK-sone 5

Foretak

4 453

181 300

14 000

195 300

62,3

Kumelk AK-sone 6–7

Foretak

735

189 550

14 000

203 550

10,3

Geitemelk landet

Foretak

279

189 310

0

189 310

0,0

Ammekyr s. 1–4,

6–39 kyr

Dyr

28 187

3 414

250

3 664

7,0

40 og flere kyr

Foretak

375

136 560

10 000

146 560

3,8

Ammekyr s. 5–7,

6–39 kyr

Dyr

42 006

4 488

350

4 838

14,7

40 og flere kyr

Foretak

239

179 520

14 000

193 520

3,3

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-37,9

Sum driftstilskudd, melk og kjøtt

83,1

Tabell 1.19 Post 74.14 Tilskudd husdyr

Fra

Til

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

1

14

95 245

4 888

0

4 888

0,0

15

30

63 846

3 282

0

3 282

0,0

31

50

35 521

1 820

0

1 820

0,0

51 +

15 938

1 050

0

1 050

0,0

Sum

210 550

0,0

Melkekyr på små og mellomstore bruk

6

23

120 358

1 650

0

1 650

0,0

24

50

30 037

-1 355

0

-1 355

0,0

Sum

150 395

0,0

Ammekyr

1

50

97 143

4 180

0

4 180

0,0

51+

4 272

770

0

770

0,0

Sum

101 415

0,0

Andre storfe

567 231

770

0

770

0,0

Melkegeit og melkesau

1

125

27 544

1652

0

1 652

0,0

126+

7 372

638

0

638

0,0

Sum

34 916

0,0

Sau og ammegeiter

1

150

853 126

883

87

970

74,2

151+

101 438

194

0

194

0,0

Sum

954 564

74,2

Avlsgris Sør-Norge2

1

35

18 021

498

0

498

0,0

Avlsgris Jæren

1

35

4 282

350

0

350

0,0

Avlsgris Nord-Norge

1

35

1 280

776

0

776

0,0

Sum

23 582

0,0

Slaktegris2

1

1400

979 610

14

0

14

0,0

Slaktegris Jæren

1

1400

210 390

10

0

10

0,0

Sum

1 190 000

0,0

Verpehøner Sør-Norge

1

1 000

553 571

11

0

11

0,0

Verpehøner Nord-Norge

1

1 000

24 275

25

0

25

0,0

Verpehøner, landet

1 001

5 000

2 058 665

11

-4

7

-8,2

Verpehøner, landet

5 001

7 500

1 204 657

0

7

7

8,4

Sum

2 636 510

0,2

Rugeegg Nord-Norge

1

167 000

0

0,15

0,00

0,15

0,0

Rugeegg, landet

167 001

833 000

42 167 759

0,07

0,00

0,07

0,0

Sum

53 272 460

0,0

Bifolk

1

+

46 707

600

0

600

0,0

Hjort over 1 år

5 259

500

0

500

0,0

Genbevaring

Storfe

4 798

3460

0

3 460

0,0

Sau

17 448

310

0

310

0,0

Geit

423

610

0

610

0,0

Hest

681

1 200

0

1 200

0,0

Sum

23 350

0,0

Bunnfradrag 35 pst.1

35 %

38 621

6 000

0

6 000

0,0

Beløpsavgrensing

530 000

0

530 000

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-14,9

Sum produksjonstilskudd, husdyr

59,5

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd

2 Unntatt Jæren

Tabell 1.20 Post 74.16 Beitetilskudd

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

256 659

817

5

822

1,3

Sau, lam, geit, kje

1 944 761

230

5

235

9,7

Beitetilskudd:

Storfe m.m.

639 583

420

25

445

16,0

Småfe m.m.

2 291 601

50

0

50

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

15,9

Sum beitetilskudd

5 132 604

42,9

Tabell 1.21 Post 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

Antall dekar

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 065 272

162

0

162

0,0

Bunnfradrag, 65 pst.1

38 621

6 000

0

6 000

0,0

Arealtilskudd, grovfôr

5 918 995

60,5

Innmarksbeitearealer

1 600 160

0,0

Arealtilskudd, korn

2 917 057

13,1

Arealtilskudd, potet

114 908

0,0

Arealtilskudd, grønnsaker

70 538

0,0

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

43 774

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

5,7

Sum, AK-tilskudd

9 065 272

79,3

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd

Arealtilskudd, grovfôr

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

384 356

0

0

0,0

Sone 2

315 364

0

0

0,0

Sone 3

602 569

85

10

95

6,0

Sone 4

486 075

105

10

115

4,9

Sone 5 A

1 811 226

273

12

285

21,7

Sone 5 B Vestlandet

1 507 158

318

12

330

18,1

Sone 6

698 407

318

12

330

8,4

Sone 7

113 840

364

12

376

1,4

Sum grovfôr alle soner

5 918 995

60,5

Arealtilskudd, korn

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

1 273 223

217

217

0,0

Sone 2 og 3

1 101 484

282

8

290

8,8

Sone 4

404 743

322

8

330

3,2

Sone 5 – 7

137 607

276

8

284

1,1

Sum korn, alle soner

2 917 057

4,5

13,1

Arealtilskudd, øvrige vekster

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Potet sone 1 -5

110 825

363

363

0,0

Potet sone 6 -7

4 083

1 115

1115

0,0

Sum poteter, alle soner

114 908

0,0

Grønnsaker sone 1 – 5

70 032

750

750

0,0

Grønnsaker sone 6 – 7

506

1 750

1750

0,0

Sum grønnsaker, alle soner

70 538

0,0

Frukt sone 1 – 4

10 143

1 200

1200

0,0

Frukt sone 5 -7

12 211

1 950

1950

0,0

Sum frukt, alle soner

22 354

0,0

Bær sone 1 – 4

14 679

1 300

1300

0,0

Bær sone 5 – 7

6 741

1 750

1750

0,0

Sum bær, alle soner

21 420

0,0

Tabell 1.22 Post 74.19 Tilskudd til regionale miljøprogram, mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2021

Endring, mill. kr

Fordelt på regionene

551,1

551,1

46,100

Justert bevilgningsbehov

3,9

Landet

50,000

Tabell 1.23 Post 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Arealtilskudd

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Frukt og bær m.m.

2 938

1 650

1650

0,0

Grønnsaker

3 411

1 650

1650

0,0

Potet

910

800

800

0,0

Korn

74 724

382

18

400

1,3

Grovfôr

263 059

25

25

0,0

Økologisk areal 1. års karens

14 455

150

150

0,0

Grønngjødsling

5 042

500

500

0,0

Økologisk brakka

461

25

25

0,0

Sum arealtilskudd økologisk areal

365 000

1,3

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

7 978

3 500

100

3600

0,8

Ammekyr

4 277

2 400

100

2500

0,4

Andre storfe

17 470

730

730

0,0

Sau og melkesau

43 819

462

38

500

1,7

Melkegeit

678

315

38

353

0,0

Ammegeit

366

265

265

0,0

Avlsgris

295

517

517

0,0

Slaktegris

4 257

315

315

0,0

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

2,9

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

5,5

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

9,7

Tabell 1.24 Post 77.11 Tilskudd til dyreavl med mer. Mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2022

Endring

Tilskudd til veterinær reiser

58,2

58,2

3,8

Tilskudd til semin

25,6

25,6

0,0

Tilskudd til avlsorganisasjoner

14,3

14,3

0,0

Justert bevilgningsbehov

-5,8

Sum

98,1

98,1

-1,988

Tabell 1.25 Post 77.12 Tilskudd til frøavl med mer. Mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2022

Endring

Tilskudd til frøavl

17,0

17,0

2,0

Tilskudd til lagring av såkorn

10,0

6,0

0,0

Justert bevilgningsbehov

-4,0

Sum

27,0

23,0

-2,0

Tabell 1.26 Post 77.13 Tilskudd til rådgivning. Mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2022

Endring

Tilskudd til NLR

98,0

98,0

0,0

Sum

98,0

98,0

0,0

Tabell 1.27 Post 77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak. Mill. kroner

Budsjett 2021

Prognose 2022

Endring

Utvikling av plantemateriale, nordisk

2,821

2,400

0,0

Utvikling av plantemateriale, oppformering

12,875

12,875

0,0

Utvikling av plantemateriale, Graminor

24,960

24,960

0,0

Frukt- og bærprogrammet, Graminor

1,500

2,000

0,0

Kvalitetstiltak settepotetavl

10,000

10,000

0,0

Sum

52,2

52,2

0,0

Tabell 1.28 Post 77.17 Tilskudd fellesanlegg frukt

Volum siste 3 år, tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Endring, mill. kr

Sum

9 515,6

1,68

0,11

1,00

Tabell 1.29 Post 78.11 Tilskudd for avløsning

Antall bruk/dyr

Kr per bruk/dyr

Endring, kr/bruk/dyr

Ny sats, kr/bruk/dyr

Endring, mill. kr

Tilskudd per foretak

8 597

85 800

2 000

87 800

17,2

Melkekyr

210 549

4109

96

4 204

Ammekyr

101 388

1134

26

1 161

Andre storfe

567 115

685

16

701

Melkegeit og melkesau

34 915

947

22

969

Sau, ammegeit

954 495

471

11

482

Avlsgris

41 927

1354

32

1 386

Slaktegris

1 486 664

46

1

47

Verpehøner, -ender, -kalkuner, -gjess

4 106 402

11,9

0,3

12,2

Rugeegg

84 127 125

0,07

0,00

0,1

Hester

24 690

1354

32

1 386

Avlskaniner

959

337

8

345

Gjess, ender, kalkuner, livkylling

1 246 786

4,14

0,10

4,24

Slaktekylling

66 645 761

0,51

0,00

0,51

Økologisk slaktekylling

206 203

1,97

0,05

2,02

Revetisper

17 061

372

9

381

Minktisper

46 411

109

3

112

Hjort

7 554

461

11

471

Utslag av satsendringer

Prognose, mill. kr

Endring, pst.

Endring, mill. kr

Utslag av tak, mill. kr

1 204,0

2,33 %

28,1

-17,2

10,900

Justert bevilgningsbehov

-19,300

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

8,800

Tabell 1.30 Post 78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

Antall dager

Sats, kr/dag

Endring, kr/dag

Endring, mill. kr

Antall avløsningsdager

212 687

1 670

Gjennomsnittsberegning

212 687

702

0,0

Justert bevilgningsbehov

-11,2

Sum

-11,2

Tabell 1.31 Post 78.15 Tilskudd til landbruksvikarordningen

Antall årsverk

Sats, kr/å.v.

Endring, kr/å.v.

Endring, mill. kr

Tilskudd per vikar

240

283 900

0

0,0

Sum

0,0

Tabell 1.32 Post 78.16 Tilskudd til tidligpensjonsordningen

Antall

Sats, kr/pers.

Endring, kr/pers

Endring, mill. kr

Enbruker

515

105 200

0

0,000

Tobruker

70

168 320

0

0,000

Justert bevilgningsbehov

-4,600

Sum

655

-4,600

Til forsiden