Prop. 200 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Budsjettmessige forhold

8.1.1 Innledning

Jordbruksoppgjøret 2021 dreier seg i hovedsak om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2022. Landbruksdirektoratet utarbeider prognoser for forbruket i 2021 på de enkelte ordninger med utgangspunkt i gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett 2021, og som tilpasser bevilgningene til det prognoserte behov. Bevilgningsforslagene tar også hensyn til overførte bevilgninger fra året før på de overførbare postene.

8.1.2 Overførte beløp fra 2020 og omdisponering av bevilgninger i 2021

Overførte beløp fra 2020 til 2021

På de overførbare postene er det overført 31,8 mill. kroner fra 2020 til 2021, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2020 til 2021. Mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus forbruk

21

Spesielle driftsutgifter

2,109

70

Markedstiltak

0,000

74

Direkte tilskudd

3,473

77

Utviklingstiltak

23,807

78

Velferdsordninger

2,440

Sum overførte bevilgninger

31,829

Prognoser for forbruk i 2021

Forbruksprognosen fra Landbruksdirektoratet for de overførbare postene på kap. 1150 med gjeldende budsjettvedtak og satser i 2021 viser et underforbruk på 30,452 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2021, jf. tabell 8.2.

Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2021. Mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus prognose

21

Spesielle driftsutgifter

1,353

70

Markedstiltak

0,745

74

Direkte tilskudd

-0,200

77

Utviklingstiltak

2,609

78

Velferdsordninger

25,945

Sum udisponert bevilgning 2021 på overførbare poster

30,452

I proposisjonen om jordbruksoppgjøret fremmes kun forslag til bevilgningsendringer som følger av justerte tilskuddssatser. Forslag om justeringer av overslagsbevilgningene på grunnlag av endret volum fremmes normalt i nysalderingen av budsjettet. På grunn av betydelige avlingsskader i 2020 og store utbetalinger av kompenserende tilskudd som betales ut i 2021, er det fremmet forslag i revidert budsjett om å øke bevilgningen på kap. 1150 post 71 til 103,8 mill. kroner.

Omdisponeringer i 2021

Summen av udisponerte, overførte midler fra 2020 og innsparinger innenfor budsjettet i 2021 blir etter dette 62,3 mill. kroner. Dette er midler som kan omdisponeres innenfor rammen av uendret budsjett i 2021.

I denne proposisjonen foreslås det økninger i målprisene for korn fra 1. juli 2021. For matkorn er det foreslått en gjennomsnittlig økning på 12,8 øre/kg, og for fôrkorn ca. 10 øre per kg. For å regulere engrosprisene på råvarer til kraftfôr og matmel, foreslås det en økning i prisnedskrivingen av norsk korn på 6,3 øre per kg, og en økt prisnedskriving av norsk korn i matmel med 6,0 øre per kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må endringene i prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2021. Den samlede effekt av dette innebærer at bevilgningsbehovet på post 73 øker med 62,3 mill. kroner i 2021, som tilsvarer det beløp det er rom for å omdisponere i 2021.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2021. Mill. kroner

Kapittel 1150

Budsjett 20211

Omdisp. 2021

Justert budsjett 2021

Disp. av overførte midler i 2021

Post

Benevning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18,400

-3,462

14,938

2,109

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 295,553

1 295,553

0,000

70.11

Tilskudd markedstiltak grøntsektoren

31,400

0,000

31,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen

200,745

-0,745

200,000

70.13

Tilskudd til avrensordningen poteter

41,000

0,000

41,000

70

Markedstiltak, kan overføres

273,145

-0,745

272,400

0,000

71

Tilskudd ved avlingssvikt, overslagsbevilgning

46,500

0,000

46,500

73.11

Pristilskudd ull

115,000

115,000

73.13

Pristilskudd melk

670,000

670,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 449,000

1 449,000

73.16

Distriktstilskudd egg

3,400

3,400

73.17

Pristilskudd grøntsektoren

171,600

171,600

73.18

Frakttilskudd

405,350

405,350

73.19

Pristilskudd korn

1 081,700

62,281

1 143,981

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 896,050

62,281

3 958,331

0,000

74.11

Driftstilskudd melk og kjøtt

1 678,900

-5,900

1 673,000

74.14

Tilskudd husdyr

2 611,900

-18,373

2 593,527

3,473

74.16

Beitetilskudd

1 035,100

7,900

1 043,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 569,300

5,700

3 575,000

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

551,100

1,900

553,000

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

120,500

5,500

126,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 566,800

-3,273

9 563,527

3,473

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

98,133

-28,640

69,493

23,807

77.12

Tilskudd til planteavl m.m.

27,020

1,480

28,500

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

0,000

98,000

77.15

Tilskudd til kvalitetstiltak

52,156

0,744

52,900

77.17

Tilskudd til fellesanlegg frukt

16,000

0,000

16,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

291,309

-26,416

264,893

23,807

78.11

Tilskudd til avløsning

1 224,267

-5,707

1 218,560

2,440

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

144,200

-7,200

137,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen

43,900

-11,300

32,600

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

-0,028

68,200

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

72,550

-4,150

68,400

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 553,145

-28,385

1 524,760

2,440

Sum kap. 1150

16 940,902

0,000

16 940,902

31,829

1 Saldert budsjett

8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2021 til 2022

De budsjettmessige konsekvenser i 2022 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Prop. 1 S (2021–2022) fra Landbruks- og matdepartementet. I tabell 8.4 vises det justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgningene er ikke innarbeidet.

Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2022. Mill. kroner

Post

Budsjett 20211

Endring

Budsjett 2022 2

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18,400

0,600

19,000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 295,553

83,000

1 378,553

70.11

Markedstiltak grønt

31,400

0,000

31,400

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen

200,745

5,295

206,040

70.13

Tilskudd til avrensordningen potet

41,000

0,000

41,000

70

Markedstiltak, kan overføres

273,145

5,295

278,440

71

Tilskudd ved avlingssvikt, overslagsbevilgning

46,500

0,000

46,500

73.11

Pristilskudd ull

115,000

0,000

115,000

73.13

Pristilskudd melk

670,000

2,100

672,100

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 449,000

0,500

1 449,500

73.16

Distriktstilskudd egg

3,400

0,000

3,400

73.17

Pristilskudd grønt

171,600

3,100

174,700

73.18

Frakttilskudd

405,350

0,000

405,350

73.19

Pristilskudd korn

1 081,700

92,400

1 174,100

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 896,050

98,100

3 994,150

74.11

Driftstilskudd, melk og kjøtt

1 678,900

83,100

1 762,000

74.14

Tilskudd husdyr

2 611,900

59,500

2 671,400

74.16

Beitetilskudd

1 035,100

42,900

1 078,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 569,300

79,300

3 648,600

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

551,100

50,000

601,100

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

120,500

9,700

130,200

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 566,800

324,500

9 891,300

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

98,133

-1,988

96,145

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

27,020

-2,000

25,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

0,000

98,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,156

0,000

52,156

77.17

Tilskudd til fellesanlegg for frukt

16,000

1,000

17,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

291,309

-2,988

288,321

78.11

Tilskudd til avløsning

1 224,267

8,800

1 233,067

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

144,200

-11,200

133,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen

43,900

-11,300

32,600

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordingen

68,228

0,000

68,228

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordningen

72,550

-4,600

67,950

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 553,145

-18,300

1 534,845

Sum kapittel 1150

16 940,902

490,207

17 431,109

Sum kapittel 4151

0,050

0,000

0,050

1 Saldert budsjett

2 Før flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene

Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022

21

Spesielle driftsutgifter

18,400

0,600

19,000

Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022

50

Tilskudd til LUF

1 295,553

83,000

1 378,553

Tabell 8.7 Post 70 Markedstiltak. Mill. kroner

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022

70.11

Avsetningstiltak, hagebruk

31,400

31,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

200,745

5,295

206,040

Tilskudd, potetsprit

19,500

Tilskudd potetstivelse, industri

21,500

70.13

Tilskudd til avrensordningen potet

41,000

0,000

41,000

Sum

273,145

5,295

278,440

Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd ved avlingssvikt. Mill. kroner

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022

Tilskudd ved avlingssvikt i planteproduksjon

43,500

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

3,000

71

Tilskudd ved avlingssvikt

46,500

0,000

46,500

Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner1

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022 1

73.11

Tilskudd til norsk ull

115,000

115,000

Grunntilskudd geitemelk

70,000

2,100

Distriktstilskudd melk

600,000

73.13

Pristilskudd melk

670,000

2,100

672,100

Grunntilskudd sau,lam,kje

94,000

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

250,000

Distriktstilskudd kjøtt

650,000

0,500

Kvalitetstilskudd til lammeslakt

455,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 449,000

0,500

1 449,500

73.16

Distriktstilskudd egg

3,400

3,400

Distriktstilskudd potet Nord Norge

4,900

0,500

Distriktstilskudd frukt,bær

166,700

2,600

73.17

Pristilskudd grønt

171,600

3,100

174,700

Frakttilskudd kjøtt

155,000

Frakttilskudd egg

7,350

Frakttilskudd kraftfôr

243,000

73.18

Frakttilskudd

405,350

0,000

405,350

Prisnedskriving korn

973,500

80,300

Matkorntilskudd

108,200

12,100

73.20

Pristilskudd korn

1 081,700

92,400

1 174,100

Sum

3 896,050

98,100

3 994,150

1 Bevilgningsendring før kvantumsjustering

Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022

Driftstilskudd melk

1 324,900

26,300

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

354,000

56,800

74.11

Driftstilskudd melk og kjøtt

1 678,900

83,100

1 762,000

Tilskudd til husdyr

2 589,900

58,000

Tilskudd bevaringsverdige husdyrraser

22,000

1,500

74.14

Tilskudd husdyr

2 611,900

59,500

2 671,400

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

654,100

19,900

Tilskudd for beiting

381,000

23,000

74.16

Beitetilskudd

1 035,100

42,900

1 078,000

Kulturlandskapstilskudd

1 428,000

3,000

Arealtilskudd

2 141,300

76,300

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 569,300

79,300

3 648,600

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

551,100

50,000

601,100

Ekstra husdyrtilskudd økologisk jordbr.

71,000

5,900

Ekstra arealtilskudd økologisk prod.

49,500

3,800

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

120,500

9,700

130,200

74

Sum

9 566,800

324,500

9 891,300

Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022

Tilskudd til semin

25,600

0,000

Tilskudd til veterinærreiser

58,233

-1,988

Tilskudd til organisasjoner

14,300

0,000

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

98,133

-1,988

96,145

Pris- areal- og lagringstilskudd

17,020

2,000

Tilskudd til lagring av såkorn

10,000

-4,000

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

27,020

-2,000

25,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

0,000

98,000

Utvikling av plantemateriale, nordisk.

2,821

-0,421

Utvikling av plantemateriale, oppformering

12,875

0,000

Utvikling av plantemateriale, Graminor

26,960

0,000

Kvalitetstiltak settepotetavl

9,500

0,421

77.15

Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak

52,156

0,000

52,156

77.17

Tilskudd til fellespakkerier

16,000

1,000

17,000

77

Sum

291,309

-2,988

288,321

Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1 224,267

8,800

1 233,067

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

144,200

-11,200

133,000

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

43,900

-11,300

32,600

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

0,000

68,228

78.16

Tidligpensjonsordningen

72,550

-4,600

67,950

78

Sum

1 553,145

-18,300

1 534,845

Tabell 8.13 Kap 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner

Ordning

Budsjett 2021

Endring

Budsjett 2022

85

Markedsordningen for korn

0,050

0,000

0,050

Sum

0,050

0,000

0,050

Til forsiden