St.meld. nr. 34 (2008-2009)

«Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

Til innholdsfortegnelse

1 Definisjoner og begrepsforklaringer

 • Avdelingsbefal : Befal som er gitt tilsetting i Forsvaret frem til fylte 35 år.

 • Befal : Yrkesbefal, avdelingsbefal, kontraktsbefal samt vernepliktig og utskrevet befal som ikke er inne til tjeneste.

 • Beordring : Utsendelse av personell til utenlandsoperasjoner besluttet av arbeidsgiver uten at arbeidstaker kan komme med innsigelser.

 • Beredskapskontrakt : Utvidet kontrakt om disponering til tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner med Forsvaret.

 • Deployering : Utsendelse og stasjonering av norske styrker og støttefunksjoner til utenlandsoperasjoner for å gjennomføre et oppdrag i utlandet i en tidsperiode.

 • Disponering : Disponering til utenlandsoperasjoner ved skriftlig ordre om fremmøte til tjeneste, eller deployering av styrker som er klargjort for slik tjeneste.

 • Engasjementsregler : Rules of engagement (ROE) er direktiver som angir tillatelser og begrensninger for militære styrkers maktbruk. ROE brukes i alle typer operasjoner nasjonalt og internasjonalt (Forsvarets fellesoperative doktrine, FFOD, 2007)

 • Førstegangstjeneste : Den første tjenesteperioden soldaten avtjener i militæret. Dette gjelder i de land som har allmenn verneplikt.

 • Kontraktsbefal : Midlertidig tilsatt befal i Forsvaret som ikke er avdelings- eller yrkesbefal.

 • Militært personell : befal, vervede mannskaper og vernepliktige.

 • Militær operasjon : En serie stridsaktiviteter, forflytninger og andre handlinger som har til hensikt å nå en definert målsetting. Den kan gjennomføres både med og uten væpnet innsats og kan utføres direkte mot et strategisk mål eller inngå i en serie av operasjoner, jf. Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). 

 • Misjonsspesifikk trening : Trening og øving direkte relatert til deltakelse i en konkret utenlandsoperasjon, i motsetning til annen generell trening og øving. Denne formen for trening og øving skal tidsavgrenses.

 • Multinasjonale operasjoner : Hvert land har ansvar for eget personell og utøver jurisdiksjon over disse, samtidig som styrker fra ulike land opererer sammen helt ned til troppsnivå eller lavere.

 • Post-traumatisk stresslidelse (PTSD) : PTSD er en diagnose i den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD), ICD-10 på kroniske psykologiske virkninger av å bli utsatt for overveldende livspåkjenninger. ICD er et klassifikasjons- og diagnosesystem som er utgitt av Verdens helseorganisasjon.

 • Posttraumatiske stress reaksjoner (PTSR) : Personer som har opplevd traumatiske situasjoner kan i tiden etter hendelsen, normalt i inntil seks måneder, erfare posttraumatiske stress reaksjoner.

 • Reservebefal: Reservebefal er vernepliktig og utskrevet befal som ikke er stadig tjenestegjørende samt Heimevernsbefal (Heggheim-utvalget-2002.)

 • Screening : Med screening forstås i denne sammenhengen systematiske aktiviteter rettet mot en gruppe av enkeltindivider, for å kunne fastslå om de har eller er disponert for sykdom, skade eller lyte.

 • Seleksjon : Utvelgelse av personell til tjeneste i Forsvaret etter et sett med kriterier, deriblant helse- og sikkerhetsmessige krav.

 • Stadig tjenestegjørende : Personell som har sitt daglige virke (er ansatt) i Forsvaret, Forsvarsdepartementet, eller øvrige etater i forsvarssektoren.

 • Vervede mannskaper : Tidsavgrenset tilsatt militært personell som ikke er befal.

 • Yrkesbefal : Befal som er fast tilsatt i Forsvaret.

Til forsiden