St.meld. nr. 34 (2008-2009)

«Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

Til innholdsfortegnelse

9 Administrative og økonomiske konsekvenser

Den nye langtidsplanen for Forsvaret angir planforutsetninger og prioriteringer for utviklingen av forsvarssektoren for perioden 2009–2012 og videre fremover, jf. Innst. S. nr. 318 (2007–2008) og St.prp. nr. 48 (2007–2008). I langtidsplanen angis styrking av veteranenes vilkår, og oppfølging av personellet før, under og etter utenlandsoperasjoner som et satsingsområde. Regjeringen har de senere år fulgt opp og styrket bevilgningene innenfor dette området. Den økonomiske støtten til frivillige organisasjoner som jobber for og med veteraner er økt. FSAN er vesentlig styrket på spesialistsiden, og det er iverksatt prosjekter på tvers av sektorer.

I tråd med de prioriteringer som denne meldingen legger opp til, er det regjeringens ambisjon å videreføre satsingen i inneværende langtidsperiode, slik at norsk personell skal få nødvendig opplæring, oppfølging og anerkjennelse for sin innsats. Satsingen skal gi økt forutsigbarhet og trygghet for personellet og deres pårørende.

Regjeringen legger opp til at eventuelle kostnadsmessige forhold vil følges opp i de årlige forslagene til statsbudsjett.

Til forsiden