St.meld. nr. 34 (2008-2009)

«Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

Til innholdsfortegnelse

8 Oppsummering av satsingsområdene

I meldingen er det foretatt en helhetlig gjennomgang av tiltak og ordninger som er etablert for å ta vare på personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner. På noen områder er det identifisert behov for ytterligere å styrke innsatsen. Nedenfor oppsummeres områdene regjeringen vil prioritere for den videre utviklingen av personell- og veteranpolitikken.

8.1 Prioriterte satsingsområder i forsvarssektoren

Regjeringen vil:

 • Være en pådriver internasjonalt i arbeidet med å klarlegge mandater og engasjementsregler før personellet blir sendt ut.

 • Prioritere forskning på psykiske belastningsskader, med vekt på omfang, årsaksforhold og hvordan slike skader best kan forebygges og følges opp.

 • Styrke anerkjennelsen av veteraner i Forsvaret og samfunnet. Forsvarets kulturelle virkemidler skal utnyttes bedre.

 • Vektlegge utviklingen av større åpenhet, omkring Forsvarets deltakelse i utenlandsoperasjoner samtidig som operasjons- og personellsikkerheten ivaretas.

 • Videreføre samarbeidet med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene samt TMO om utviklingen innen personell- og veteranområdet.

 • Styrke og videreutvikle system for seleksjon og screening. Positiv seleksjon og innføring av rutinemessig screening som grunnlag for forskning, forebygging av sykdommer og skader, og tidlig oppfølging prioriteres.

 • Sikre forsvarlig og jevnere fordeling av utenlandstjeneste mellom Forsvarets ulike avdelinger og forsvarsgrener.

 • Evaluere oppsettingsperioden for å oppnå en enda bedre og mer målrettet forberedelsesfase før operasjonen.

 • Styrke oppfølgingen i misjonsområdet, inkludert fokuset på helse, miljø og sikkerhet. Rutinemessig midtevaluering av større kontingenter som deltar i operasjoner i seks måneder eller lenger vil bli gjennomført.

 • Bistå med veiledning og støtte til ledere i operasjoner

 • Nedsette en arbeidsgruppe i Forsvaret for å bedre hjemkomstfasen.

 • Videreutvikle familiepolitikken, gjennom blant annet å bedre informasjon til familier, samt prioritere tilstrekkelige ressurser til personell avsatt til å arbeide med familiespørsmål.

 • Anvende helseregisteret som fundament for dokumentasjon, oppfølging og forskning.

8.2 Samarbeid på tvers av samfunnssektorer

Regjeringen vil:

 • Videreutvikle samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile helsevesen for å sikre kompetanseoverføring og en god ivaretakelse av veteraner.

 • Utvide samarbeidet mellom Forsvaret og fastlegene. I et samarbeid mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet etablere et prøveprosjekt for samhendling mellom Forsvaret og en forsvarskommune. Hensikten er å utvikle gode modeller for oppfølging av personellet.

 • Utarbeide en opplæringspakke i militærpsykiatri for leger og psykologer i samarbeid mellom FSAN og RVTS.

 • Innlede et tettere forvaltningssamarbeid mellom Forsvaret og Arbeids- og velferdsetaten. Dette innebærer å bidra med opplæring av etatens rådgivende leger og nøkkelpersonell fra NAV Arbeidsrådgivning, informasjonssamarbeid, samt styrke systemet med kontaktpersoner.

 • På initiativ fra Arbeids- og velferdsetaten etablere nærmere samarbeid mellom NAV Arbeidsrådgivning og RVTS.

 • Vektlegge et godt samarbeid mellom forsvarssektoren og andre sektorer for gjensidig støtte, kompetanse- og erfaringsutveksling.

 • Videreutvikle samarbeidet mellom FSAN og RVTS. RVTS vil prioritere arbeidet innen veteranområdet.

 • Videreutvikle samarbeidet mellom FSAN, NKVTS og eventuelt andre utdannings- og forskningsinstitusjoner for styrket samhandling og koordinering.

8.3 Videreutvikling av det internasjonale samarbeidet

Regjeringen vil:

 • Utvikle et tettere og dypere samarbeid på personell- og veteranområdet mellom de nordiske landene innenfor rammen av NORDSUP.

 • Vektlegge erfaringsutveksling og samarbeid med andre nasjoner på personell- og veteran­området.

8.4 Handlingsplan for videreutvikling av personell- og veteranarbeidet

Det er et mål å styrke samarbeidet på tvers av samfunnssektorer, samt oppnå en større forståelse i samfunnet for personellets spesielle oppdrag, situasjon og behov. For å konkretisere og følge opp ambisjonene i meldingen, vil regjeringen utarbeide en handlingsplan som både favner om forsvarssektoren og andre berørte sektorer.

Det videre arbeidet vil bli ivaretatt i tett samhandling mellom de involverte departementer, etater og veteran- og arbeidstakerorganisasjonene. Hvert departement vil være ansvarlig for videreutvikling av tiltak innen sitt virkeområde.

Til forsiden