St.meld. nr. 34 (2008-2009)

«Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

Til innholdsfortegnelse

2 Sammendrag

Innledning

Deltakelse i utlandsoperasjoner er en viktig og integrert del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og er i dag en naturlig del av Forsvarets virksomhet. Det påhviler hele samfunnet og Forsvaret et klart ansvar for å ivareta personellet både før, under og etter tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner. Målet med denne meldingen er å ta vare på personellet gjennom forebygging av sykdom og skader, styrket oppfølging og rettmessig anerkjennelse etter tjenesten. Meldingen har også til hensikt å skape større forståelse i samfunnet for dette personellets spesielle oppdrag, situasjon og behov. Videre skal meldingen bidra til et bedre tverrsektorielt forvaltningssamarbeid på området.

Utenlandsoperasjoner

Omfanget av og mangfoldet i de utenlandsoperasjoner der Norge bidrar eller har bidratt, er betydelig, og ivaretakelse av personellet må tilpasses de ulike operasjonene. Avdelingen og soldatens mulighet for å lykkes med oppdraget avhenger av en solid folkerettslig forankring og at operasjonen oppleves som legitim. I dagens integrerte fredsoperasjoner er sikkerheten uløselig knyttet sammen med den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen. Dette innebærer at militært personell stadig oftere opererer sammen med personell fra andre samfunnssektorer, for eksempel justissektoren og utenrikstjenesten.

Dagens situasjon

Regjeringen har hatt stort fokus på personell- og veteranområdet siden den tiltrådte. En rekke tiltak for å styrke veteranenes rettigheter, oppfølging og anerkjennelse er allerede gjennomført.

Det legges vekt på at soldatene er godt selektert, trent og utstyrt for å løse oppdrag ute. Misjonsspesifikk trening prioriteres før utsendelse. I operasjonsområdet er ivaretakelse av personellets sikkerhet sentralt. Et forsvarlig medisinsk tilbud er viktig for å gi de som deltar i operasjonene og familiene hjemme nødvendig trygghet. Etter avsluttet operasjon prioriteres ivaretakelse og oppfølging for å gjøre den enkelte best mulig rustet til å takle overgangen til norske forhold. Spesielt viktig er det at personer med særskilte behov for oppfølging fanges opp så tidlig som mulig. Regjeringen og Forsvaret legger stor vekt på en familiepolitikk som understøtter personellet ute og deres familier. Gode økonomiske kompensasjonsordninger og rett til helsemessig oppfølging er viktig for å skape nødvendig forutsigbarhet og trygghet. Det bidrar også til økt anerkjennelse gjennom at Forsvaret og samfunnet viser ansvar for de som sendes ut.

Til tross for at det er iverksatt flere tiltak for personellet den senere tid, er det behov for ytterligere å styrke oppfølgingen. Det er nødvendig med en mer helhetlig tilnærming til veteranenes behov, på tvers av samfunnssektorer.

Fremtidige satsingsområder

For å kvalitetssikre og styrke forberedelsene til og gjennomføringen av utenlandsoperasjoner, fremheves behovet for en god seleksjonsprosess og jevnere fordeling av tjenesten på flere. Misjonsspesifikk trening og samtrening av avdelinger understrekes. Oppfølgingen i misjonsområdet vil også bli styrket. Videre vil det bli tilrettelagt for en mer langsiktig og systematisk oppfølging av personellet etter hjemkomst. Forskning på psykiske belastningsskader vil bli prioritert. Forsvarets familiepolitikk videreutvikles med vekt på bedre informasjon til familier og fokus på barn og unge.

Regjeringen vil også styrke samarbeidet mellom samfunnssektorene, særlig innen forskning, helse og velferd. Tiltak som bidrar til anerkjennelse prioriteres. Samarbeidet med frivillige og arbeidstakerorganisasjoner skal også stå sentralt. Det legges også opp til et forsterket internasjonalt samarbeid for å bedre ivaretakelsen av personellet, blant annet innen rammen av det nordiske forsvarssamarbeidet.

For å konkretisere og følge opp dette arbeidet vil regjeringen utarbeide en handlingsplan, som både favner om forsvarssektoren og andre berørte sektorer.

Til forsiden