St.meld. nr. 34 (2008-2009)

«Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

Til innholdsfortegnelse

6 Samarbeid med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene og Tillitsmannsordningen i Forsvaret

Regjeringen har, gjennom Soria Moria-erklæringen, understreket betydningen av å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner. Det har i den forbindelse vært viktig å øke samhandlingen spesielt med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene og Tillitsmannsordningen (TMO) i Forsvaret, og inkludere dem som sentrale aktører i ivaretakelse og oppfølging av personell som deltar i utenlandsoperasjoner. Organisasjonene har stor kunnskap, innsikt og kompetanse, som er viktig for regjeringen å nyttiggjøre seg i arbeidet med å styrke rettighetene og bedre tilbudet til veteranene.

6.1 Veteranorganisasjonene

Veteranorganisasjonene skaper viktige møteplasser og kontaktpunkter for veteraner, og er talerør for sine medlemmer. Organisasjonene forvalter kameratstøtteordninger, driver informasjonsarbeid og deltar i samfunnsdebatten. De bidrar gjennom sitt arbeid til å styrke befolkningens kunnskap om veteraner og deres innsats. Veteranorganisasjonene har vært sentrale aktører i arbeidet med å synliggjøre veteranenes situasjon og behov, og gitt viktige bidrag i utformingen av tiltak for å styrke veteranenes rettigheter.

Veteranorganisasjonene omfatter primært Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Veteranforbundet Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Tysklandsbrigadens Veteranforbund. I tillegg finnes en rekke forskjellige forbund og foreninger, også på lokalt nivå, som er knyttet til deltakelse under annen verdenskrig og ulike operasjoner frem til i dag.

NVIO skiftet 1. januar 2009 navn fra FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF) for å fremstå tydeligere som et veteranforbund for veteraner fra alle typer utenlandsoperasjoner. Forløperen FNVLF ble etablert i 1960, og NVIO har i dag ca. 7 800 medlemmer. Organisasjonen har bygd opp et nettverk av 53 lokalforeninger fordelt over hele landet. Den er en ideell organisasjon for personell som har deltatt i utenlandsoperasjoner. Sentrale målsettinger for NVIO er å ivareta veteranene, styrke deres rammebetingelser, øke rekrutteringen til Forsvaret og til utenlandsoperasjoner, samt sikre en helhetlig tilnærming til veteranarbeidet.

Veteranforbundet SIOPS er en interesseorganisasjon med omtrent 180 medlemmer, og ble formelt etablert i 2006. Organisasjonen har som mål å være en pådriver for å bedre skadde veteranenes økonomiske, helsemessige og sosiale vilkår, samt bidra til å øke kunnskapen om skadde veteraner i samfunnet.

NROF ble stiftet i 1896 og har ca. 7 300 medlemmer i 58 lokalforeninger. De arbeider spesielt med å styrke reservebefalets stilling og kvalifikasjoner. I tillegg følger organisasjonen opp reserveoffiserer som er veteraner.

Forsvarsdepartementet har de siste årene økt den økonomiske støtten til veteranorganisasjonene. Tildelte midler går blant annet til ulike prosjekter, kameratstøtteordninger, samt andre tiltak for veteraner og deres familier.

NVIO (FNVLF) startet 1. september 2008 et samarbeidsprosjekt med Mental Helse, underlagt helsedirektøren, om nettjenesten www.kameratstøtte.no . Arbeidet er et eksempel på det tverrsektorielle samarbeidet innen veteranområdet. Prosjektet skal bidra til at veteraner, pårørende og andre lettere skal få informasjon og kommunisere med andre. Regjeringen vil prioritere å støtte tilsvarende prosjekter i fremtiden. På lik linje med den landsdekkende kameratstøttetelefonen, skal www.kameratstøtte.no være et lavterskeltilbud for å bidra til bedre helse og livskvalitet for veteraner og deres pårørende.

6.2 Arbeidstakerorganisasjonene

Tett samarbeid med de ulike arbeidstakerorganisasjonene har vært viktig for regjeringen. Det er av stor betydning å inkludere arbeidstakerorganisasjonene i kompetanse- og personellutviklingen i forsvarssektoren. De forskjellige organisasjonene er viktige bidragsytere i utviklingen av en helhetlig ivaretakelse og oppfølging av personellet. Dette er spesielt viktig i en tid med stor belastning og aktivitet både nasjonalt og internasjonalt.

Befalets fellesorganisasjon (BFO), Norges ­offisersforbund (NOF) og Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) representerer ­befalet i forsvarssektoren. En del veteraner er medlemmer av både en arbeidstaker- og veteranorganisasjon.

Forsvaret har ca. 5 000 sivile arbeidstakere som primært arbeider i logistikk- og støttestrukturen. Personellforbundet (PEFO), Norsk tjenestemannslag (NTL), Fellesforbundet (FF), Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), Akademikerne (A) og Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO) representerer sivilt personell i Forsvaret. De vervede utgjør en stor gruppe som etter behov inngår kontrakter for et spesifikt utenlandsoppdrag. Denne personellgruppen er hovedsakelig tilknyttet PEFO og NTL.

De sivile arbeidstakerorganisasjonene ivaretar sine veteraner på samme måte som befalsorganisasjonene. I en tid der flere sivile personellkategorier kan disponeres i utenlandsoperasjoner, er det grunn til å forvente at arbeidstakerorganisasjonene for sivile og vervede vil få flere veteranmedlemmer.

6.3 Tillitsmannsordningen i Forsvaret – Vernepliktsrådet

Vernepliktsrådet er navnet på Tillitsmannsordningen (TMO) sitt sentrale organ og består av fem landstillitsvalgte, en sivil leder og en administrativ koordinator. Vernepliktsrådet drifter og følger opp TMO, og representerer soldatene på nasjonalt nivå. Dette strekker seg fra å tale soldatenes sak overfor militær og politisk ledelse, til å ivareta soldatenes interesser ute ved Forsvarets avdelinger. De har blant annet hatt et sterkt fokus på rekruttering og kvaliteten på utdanningen under førstegangstjenesten sett opp i mot kravene til tjenesten i utenlandsoperasjoner.

6.4 Organisasjonenes rolle i utformingen av personell- og veteranpolitikken

Veteran- og arbeidstakerorganisasjonene og TMO har allerede gitt viktige bidrag til personell- og veteranarbeidet i forsvarssektoren over tid. Organisasjonene har aktivt arbeidet for tiltak som ivaretar veteranenes behov, og nedlagt en betydelig innsats for å styrke veteranenes rettigheter.

I de to arbeidsgruppene som ble nedsatt i 2006 for å styrke veteranenes rettigheter, var representanter fra organisasjonene sentrale aktører i arbeidet. Organisasjonene har også bidratt med nyttige innspill i forhold til Gulf-veteranenes situasjon, jf. pkt. 4.8.3.

Organisasjonene besitter høy kompetanse på mange områder knyttet til deltakelse i utenlands­operasjoner. Organisasjonenes viktige rolle på området viser at de har en naturlig plass når deres målgrupper og fagområder diskuteres, og er ­nødvendig for å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidet på veteranområdet. Det er viktig at sam­arbeidet mellom organisasjonene og forsvars­sektoren fortsetter, for å oppnå gode løsninger for personellet.

Til forsiden