Nyheter om Statsbudsjettet 2019

Viser 61-80 av 141 treff.

 • Regjeringa forsterkar yrkesfagløftet

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å styrke yrkesfaga med til saman 30 millionar kroner i 2019. - Yrkesfaga er eit satsingsområde for regjeringa. Vi kjem til å mangle fagarbeidarar i framtida. Difor foreslår vi fleire nye tiltak i 2019-budsjettet, så fleire elevar kan fullføre med fagbrev, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Statsbudsjettet 2019: Vil styrkje likestillinga i arbeidslivet

  08.10.2018 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår å styrkje arbeidet for eit meir likestilt arbeidsliv med 5 millionar kroner.

 • Statsbudsjett 2019: Norsk kulturråd skal forvalte pengar til amatørteater

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Norsk kulturråd vil frå 2019 få ansvar for å forvalte pengar til amatørteater og frivillig teaterformål. Dette inkluderer tilskotsordningar for aktivitet og til dei nasjonale aktørane, tilskotsordninga for historiske spel (som får pengar frå overskotet til Norsk Tipping), samt tilskot til Dramas manusbank, som blir drifta av Teateralliansen. Tilskotsordningane skal bli forvalta og utvikla i dialog med amatørteaterfeltet.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Meir veg for pengane og reduksjon i vedlikehaldsetterslepet

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Norge er avhengig av gode vegar for at folk skal kome seg fram. Gode velferdstenester og konkurransekraft krev både ein moderne infrastruktur med høg kvalitet og effektive og sikre transportløysingar. Regjeringa fortset satsinga på vedlikehald av og investering i vegar. Med dette budsjettforslaget opnar vi over 100 kilometer firefelts motorveg og reduserer vedlikehaldsetterlepet på veg med ytterlegare 1,8 milliardar kroner, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Meir veg for mindre bompengar

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi vil ha meir veg for mindre bompengar for folk flest. Dei siste fem åra har bompengeveksten blitt kraftig redusert gjennom nedlegging av bomstasjonar, reduserte takstar utanfor byområda, meir effektiv innkrevning og ei auke i statlege delar i prosjekt. No har vi gjennomført bompengereforma og redusert talet på selskap frå 50-60 til 5 regionale bompengeselskap. For 2019 vidarefører vi tilskotsordninga som reduserer takstane utanfor byområda, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Ubåt-vraket U-864 ved Fedje tildekkast for å hindra framtidig kvikksølvforureining

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  U-864 ved Fedje skal tildekkast for å hindra framtidig kvikksølvforureining. Denne løysinga har lågast miljørisiko og er òg tilrådd av Kystverket og ei rekkje fagmiljø. I Statsbudsjettet for 2019 vert det sett av 30 millionar kroner slik at Kystverket kan starta arbeidet med tildekkinga, som er planlagt sluttført sommaren 2020.

 • Statsbudsjettet 2019: Auka næringsverksemd i jord- og skogbruk, klimatiltak og dyrehelse

  08.10.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Satsing på skogsvegar og tømmerkaier. Meir forsking på skog og klima. Ein jordbruksavtale som gir grunnlag for prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper. Ekstra utbetalingar i samband med tørkesommaren 2018. Dette er hovudprioriteringane på Landbruks- og matdepartementets sitt område i statsbudsjettet for 2019.

 • Endringer i grunnstønadsordningen

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Merutgiftene ved glutenfri diett er betydelig lavere enn dagens stønadsnivå. Regjeringen foreslår derfor å redusere satsen for grunnstønad til glutenfritt kosthold for personer med cøliaki. For personer med non-cøliaki glutenintoleranse faller stønaden bort. Samtidig foreslås det enkelte utvidelser av grunnstønaden.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringa styrkjer samarbeidet med kommunane om områdesatsingar

  08.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve om lag 220 millionar kroner til områdesatsingar i 2019, for å styrkje arbeidet med å betre levekåra i særskild utsette område. Dette er ein auke på om lag 40 millionar kroner.

 • Statsbudsjett 2019: Nybygg for Saemien Sijte i Snåsa i 2019

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår startløyving på 6 millionar kroner til bygging av nytt museumsbygg for Saemien Sijte i 2019.

 • Statsbudsjett 2019: Kunstnarøkonomi

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det er viktig for samfunnet at det blir skapt eit mangfald av kunst- og kulturuttrykk, og at desse blir gjort tilgjengeleg for flest mogeleg. Regjeringa vil auke løyvingane til scenekunst i Norsk kulturfond, til langsiktige stipendordningar for kunstnarar og til Fond for lyd og bilde.

 • Statsbudsjett 2019: Mangfald og integrering

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve til saman 20 millionar kroner til tiltak og prosjekt på kulturfeltet som skal stimulere til mangfald, integrering og motverke fattigdom.

 • Styrkjer innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringa foreslår å styrkje innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med 20 millionar kroner for meir effektivt å stoppe dei kriminelle aktørane.

 • Samferdselsbudsjett 2019: Trygg og miljøvenleg sjøtransport langs kysten

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa legg til rette for trygg ferdsel langs kysten, aukar løyvingane til vedlikehald av navigasjonsinnretningar og utbetrar farleiene. Vi held fram satsinga på godsoverføring frå veg til sjø. Vi stimulerer til utvikling av effektive og miljøvennlige hamnar gjennom ei ny treårig prøveordning for tilskot til hamner, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Over én milliard til fornybar energi

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Fornybar energi er nøkkelen til å kombinere økt levestandard med lavere klimagassutslipp. Manglende tilgang på energi er fortsatt et hinder for utvikling. Derfor vil regjeringen øke bevilgningen til fornybar energi fra 570 millioner i 2018 til over én milliard kroner i 2019. I tillegg trapper vi opp støtten til Norfunds investeringer i fornybar energi, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Statsbudsjettet 2019: Reversering av avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer

  08.10.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår at avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer reverseres. I tillegg vil det bli satt ned et utvalg som skal vurdere både denne avgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

 • Statsbudsjettet 2019: Stort løft for klima og miljø internasjonalt

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen gir et betydelig løft til klima, miljø og hav i utviklingspolitikken i 2019, og øker bistanden med 674 mill. kroner til disse områdene over bistandsbudsjettet.

 • Statsbudsjettet 2019: Skredsikring og nytt reservekraftverk på Svalbard

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen. Bevilgningen gjør at arbeidet med sikring kan videreføres.

 • Bred satsing på folkehelsearbeidet

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer og står for en betydelig del av sykdomsbyrden i Norge. Derfor har regjeringen bestemt at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

 • 125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Inkluderingsdugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner til dugnaden. I tillegg vil regjeringen øke bruken av lønnstilskudd og bedre opplæringstilbudet for de med svake kvalifikasjoner.