Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8681-8700 av 8745 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kommisjonsforordning (EF) Nr. 78/2005 av 19. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 når det gjelder tungmetaller...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005R0078 Basis rettsaktnr.: 0466/2001

  Kommisjonsforordning (EF) Nr. 78/2005 av 19. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 når det gjelder tungmetaller...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 16.03.2006
  Celexnr.: 32005L0050

  Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

 • MRL-pesticider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 16.03.2006
  Celexnr.: 32004L0115 Basis rettsaktnr.: 1990/642/EF

  Kommisjonsdirektiv 2004/115 av 15. desember 2004 som endrer vedleggene til direktiv 90/642/EØF om fastsetting av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker....

 • Dataformat emballasjerapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32005D0270 Basis rettsaktnr.: 1994/062/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/270/EF av 22. mars 2005 om formatet for et databasesystem i forbindelse med direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall...

 • Rapportering vedrørende kasserte kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32005D0293 Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/293/EF av 1. april 2005 om regler for oppfølging av direktiv 2000/53/EF fra parlamentet og rådet om kasserte kjøretøy...

 • Dataformater WEEE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32005D0369

  Kommisjonens beslutning av 3. mai 2005 - om regler om kontroll med medlemsstatenes oppfyllelse av målene om fastsettelse av dataformater til bruk i forbindelse med direktiv 2002/96/EF....

 • Endring av WEEE-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32003R0108 KOM-nr.: KOM(2003)219 Basis rettsaktnr.: 2002/096/EF

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter...

 • Innførsel uvaksinerte valper/kattunger fra tredjel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.03.2006
  Celexnr.: 32004D0839

  Kommisjonsvedtak 2004/839/EF av 3. desember 2004 som fastsetter vilkår for ikke-kommersiell transport av valper og kattunger fra tredjeland....

 • Vet - Helsesertifikat hund, katt og ilder fra tred

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.03.2006
  Celexnr.: 32004D0824

  Kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 som fastsetter en mal for helsesertifikat til bruk ved ikke-kommerisell transport av hund, katt og ilder fra tredjeland til medlemsstatene....

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.02.2006
  Celexnr.: 32006R0018

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 18/2006 av 6. januar 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 fra når det gjelder listen over land og områder...

 • Merking av varmtvannsberedere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2006
  Basis rettsaktnr.: 1992/75/EØF

  Forslag til Kommisjonsdirektiv om energimerking av varmtvannsberedere til husholdningsbruk...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0104

  Kommisjonsvedtak 2006/104/EF av 15. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Tyskland...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0086

  Kommisjonsvedtak 2006/86/EF av 10. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Hellas...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0090

  Kommisjonsvedtak 2006/90/EF av 13. februar 2006 om visse miderltidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Italia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0091

  Kommisjonsvedtak 2006/91/EF av 13. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Slovenia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0094

  Kommisjonsvedtak 2006/94/EF av 14. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Østerrike...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0105

  Kommisjonsvedtak 2006/105/EF av 15. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Ungarn...

 • Endring av emballasjedirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.02.2006
  Celexnr.: 32005L0020

  Direktiv 2005/20/EC om endring av direktiv 94/62/EC om emballasje og emballasjeavfall...

 • SCE-forordningen

  EØS-posisjonsnotat 06.02.2006
  Celexnr.: 32003R1435

  Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) ...

 • Typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktor

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 16.01.2006
  Celexnr.: 32005L0067 Basis rettsaktnr.: 1986/298/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2005/67/EF av 18. oktober 2005 om endring av bilag I og II til Rådets direktiv 86/298/EØF, bilag I og II til Rådets direktiv 87/402/EØF og bilag I, II og III til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktorer med henbli...