Hva gjør du hvis du er bekymret?

Kriminalomsorgen og radikalisering

Kriminalomsorgens rolle i forebygging av radikalisering,

Kriminalomsorgen har et løpende samarbeid med politiet. Dersom kriminalomsorgen ser tegn til at innsatte eller domfelte har blitt radikalisert, og har grunn til å frykte at vedkommende kan komme til å begå straffebare handlinger, vil dette bli formidlet til politiet, slik at politiet kan iverksette egnede tiltak ved løslatelse.

Det er også innført en mentorordning rettet mot innsatte som antas å være i faresonen for å bli radikalisert. De som er i målgruppen vil tilbys mentor, som vil gi regelmessig oppfølging i fengsel, og søkes opprettholdt etter løslatelse. Ordningen er et prøveprosjekt over tre år med start fra 2015, og vil deretter bli evaluert.