Konsultasjonsmøte 16.10.2001

Referat fra konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesktoren om Fellesdokumentet 2001.

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN

4. KONSULTASJONSMØTE 16.10.01 – REFERAT

Saksnr.:

01/01

Tilstede:

Fra staten:

Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad, statsrådene Trond Giske (KUF), Siri Bjerke (MD), Guri Ingebrigtsen (SHD), statssekretærene Lars Erik Flatø (SHD), Vidar Ovesen (FIN), Solveig Solbakken (SHD), Marianne Seip Haugsnes (AAD), Audun Tron (KRD) og representanter fra administrasjonen.

Fra Kommunenes Sentralforbund:

Leder Halvdan Skard, Oddleif Olavsen, Grethe W. Bjørlo, Åge R. Rosnes og representanter fra administrasjonen.

Dato:

16.oktober 2001, kl.1300 – 1500 i R5

Møteleder:

Statsråd Sylvia Brustad

Referent:

Fredrik Rivenes, KRD

Kommunalminister SylviaBrustad ønsket velkommen til møtet. Av hensyn til den parlamentariske situasjonen foreslo hun at man tok sikte på å få ferdigbehandlet Fellesdokumentet samme dag.

KS leder Halvdan Skard sa at KS er glad for å kunne møte regjeringen i konsultasjonssammenhengen. Han var enig i ambisjonen om å få dokumentet ferdig.

Med hensyn til kommuneøkonomien minnet Skard om statsministerens foredrag tidligere i år til ordførerne om et ”nasjonalt forlik” om kommuneøkonomien. Skard mente at det har oppstått en akutt situasjon pga pensjonskostnadene. Kommunesektoren har ingen buffere å møte dette med. Han presiserte at det er nødvendig å diskutere hvordan vi griper an dette for 2002.

1. Fellesdokumentet 2001

Utkast til fellesdokument for 2001 ble detaljert gjennomgått. Det ble foretatt en rekke endringer og tilføyelser.

Det vises til Fellesdokument 2001 som vedlegg til referatet.

2. Øvrige innspill fra KS

Skard tok opp konsekvensene av EUs avløpsdirektiv. Han tok også opp utfordringene knyttet til lønnsoppgjøret til våren.

Statsråd Bjerke opplyste at man har arbeidet med hvordan direktivet skal følges opp, og at man er innstilt på å sikre en felles forankring av dette arbeidet.

3. Eventuelt

Intet.

Brustad takket for møtet.

Vedlegg

Ref. 17.10.01 FR

Til toppen