Konsultasjonsmøte 26.04.2002 - Referat

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN

2. KONSULTASJONSMØTE 26.04.02 - REFERAT

Saksnr.:

02/1007

Tilstede:

Fra staten:

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, finansminister Per Kristian Foss, statssekretærene Andre Støylen (MD), Leif Helge Kongshaug (LD), Osmund Kaldheim (SOS), Guri Snøfugl (HD), Christine B. Meyer (AAD), Arnfinn Ellingsen (SD) og politisk rådgiver Elisabeth Aspaker (UFD)

Fra Kommunenes Sentralforbund:

Leder Halvdan Skard, Grethe Bjørlo, Odd Arild Kvaløy, Kjell Pettersen, Harald Rød, Oddleif Olavsen

Dato:

26.04.02, kl. 1300-1500 i R5

Møteleder:

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Referent:

mp__R]Fredrik Rivenes, KRD

Se også eget dokument ” Materiale fra 2. konsultasjonsmøte”.

Kommunalminister Erna Solberg påpekte innledningsvis at det vil bli innkalt til et eget konsultasjonsmøte om barnehagesatsingen. Hun viste til at Landbruksdepartementet deltok på konsultasjonsmøtet for første gang p.g.a. de foreslåtte endringene i oppgavefordeling på landbruksområdet.

Hun minnet om at det vil bli avholdt et eget møte om utvikling av konsultasjonsordningen mellom Kommunaldepartementet, Finans­departementet og KS i juni.

Det var ingen merknader til dagsorden.

1. Effektivitet og effektivitetsmåling

Erna Solberg omtalte måling av effektiviteten i kommunenes tjenesteproduksjon og utfordringene knyttet til dette. Hun viste til arbeidet til ALLFORSK, og pekte på betydningen av å arbeide videre med dette. Hun framhevet arbeidet med kommunenettverk for effektivisering og fornyelse.

Halvdan Skard bemerket at erfarings- og informasjonsutveksling er av felles interesse for regjeringen og kommunesektoren. Til tross for at det er vanskelig å få fram gode tall for å måle effektivitet understreket Skard at det er viktig å fortsette det pågående arbeidet. Han pekte på at ALLFORSK-arbeidet var primært en illustrasjon og at det er viktig å gå bak tallene bl.a. for å analysere faktorer bak kostnadsøkning. Han sa videre at det fra statens side bør signaliseres en videreføring av kommunenettverkene i 2003, og mente at det er stor interesse for nettverkene blant kommunene, men at videreføring er avhengig av finansiering.

Erna Solberg sa at regjeringen ønsker en videreføring av arbeidet med nettverkene og effektiviseringsarbeidet for øvrig.

2. Foreløpig drøfting av kommunerammen for 2003

Skard pekte på at det er felles forståelse om at kommuneøkonomien er i ubalanse. Han viste til uttalelsen fra KS landsstyre som er gjengitt i materialet. Den økonomiske situasjonen vil bli ytterligere forverret som følge av de økte pensjonsutgiftene. Også de pågående lønnsforhandlingene betyr store utfordringer. KS mente at økning i de frie inntektene er den beste måten å rette opp kommuneøkonomien på. Det forutsetter at kommuner/fylkeskommuner tar medansvar for å redusere ubalansen.

Kvaløy bemerket at kommunesektoren må ha økt balanse i økonomien for å kunne drive effektivitetsutvikling.

Gussgard tok opp sluttoppgjøret for sykehusreformen og påpekte viktigheten av å rette opp fylkeskommunens økonomiske situasjon slik at den i framtiden kan løse sine oppgaver på en fornuftig måte.

Finansminister Foss spurte om kommunesektoren kan dokumentere den antatte mangelen på arbeidskraft.

Ulleren svarte at det foreligger dokumentasjon om situasjonen på arbeidsmarkedet, blant annet har Statistisk Sentralbyrå gjort framskrivninger.

3. Andre større kommunerelaterte emner

Barnehager

Skard viste til at det skal være et eget konsultasjonsmøte om barnehager, og spurte i den forbindelse i hvilken grad staten ønsker at kommunene skal være aktører på området. Han understreket at kommunene ønsker å ha et reelt ansvar og at det er viktig at staten viser sektoren tillit.

Handlingsplan for eldre

Kaldheim innledet med å vise til avslutningen av handlingsplanen, og til et møte mellom KS og SOS den 3. april d.å.

Kvaløy poengterte at kommunesektoren ønsker å avslutte planene og uttrykte ønske om at det fra statens side nå signaliseres en oppfølging. Han understreket at slik oppfølging må komme i form av økning i kommunerammen. I tillegg viste Kvaløy til den manglende indeksreguleringen av tilskuddet til sykehjemsplasser.

Pettersen påpekte at måltallene i handlingsplanen bør justeres, blant annet på grunn av kortere liggetid på sykehus og den derav følgende forskyvningen fra sykehus til sykehjem.

Kaldheim bemerket at regjeringen i avslutningsfasen forholder seg til målene i planen. Kaldheim tok videre opp støtten til pensjonister med kort opptjeningstid, og viste til at HD utvikler ulike modeller for å følge opp dette. Et forslag vil bli lagt fram til høsten.

Kommunal- og regionaldepartementet

Skard uttrykte seg positiv til at nyere befolkningstall skal brukes ved beregning av rammeoverføringene fra staten. Videre spurte han om når saken om selskapsskatten vil bli offentliggjort.

Foss svarte at regjeringen vurderer to modeller for selskapsskatten. Saken vil bli sendt ut på høring i løpet av året.

Skard omtalte saken om ressurskrevende brukere, og mente at det trolig bør skilles mellom system og finansiering.

Pettersen ga uttrykk for at det var positivt at nytt regelverk for ressurskrevende brukere skal sendes på en bred høring, men at man i mellomtiden må sørge for at det er tilstrekkelig midler tilgjengelig slik at gjeldende regelverk kan praktiseres. Det er et åpenbart gap mellom behov og midler som er stilt til rådighet.

Solberg viste til omtalen i kommuneproposisjonen.

Skard understreket at Husbankens tilskuddsmidler for 2002 må økes betydelig for å sikre gjennomføring av dagens bosettingsordning.

Pettersen påpekte at det kan få dramatiske konsekvenser for kommunenes muligheter til å vedstå seg sine mottaksvedtak, dersom ikke staten gjennom Husbanken sørger for at det er tilstrekkelige midler til lån og tilskudd slik staten tidligere har gitt løfte om.

Landbruksdepartementet

Kongshaug innledet med at regjeringen ønsker å få kommunesektoren inn som en landbrukspolitisk aktør. Stortinget skal behandle stortingsmelding om oppgavefordelingen i vår. Her legges det opp til rom for større lokalt skjønn. I tilknytning til finansiering understreket han at kriteriene i inntektssystemet skal gjennomgås på nytt.

Skard sa at KS vil komme med sine innspill når Stortinget har behandlet meldingen.

Miljøverndepartementet

Støylen omtalte Miljøverndepartementets mål om større satsing på lokal forankring i gjennomføringen av miljøpolitikken. I forbindelse med omtalen av Grønne kommuner sa han at regjeringen er åpen for en dialog med kommunesektoren om gjennomføringen.

Rød uttrykte bekymring for en fragmentering av fagmiljøene i kommunene som følge av MDs planer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Aspaker gjennomgikk sakene av særlig interesse for kommunesektoren. Hun framhevet at UFD i forbindelse med IKT i skolen ønsker en dialog med KS.

Pettersen påpekte at det hastet å få ut regelverk og søknadsskjema vedrørende regjeringens skolepakke. En rekke kommuner baserer sin skolesatsing utelukkende på denne pakken.

Rød stilte spørsmål ved trekkordningen for investeringskostnader i forbindelse med midlertidige skolebygg. I forbindelse med finansieringsordningen for privatskoler påpekte han at utrekk på kommunenivå kan få urimelige virkninger.

Samferdselsdepartementet

Ellingsen omtalte sakene sjøsikkerhet til sjøs, og ungdomskort og todelt veinett.

Skard understreket at det i forbindelse med sikkerhet til sjøs må utarbeides gode tall.

Ellingsen svarte at departementet kommer til å ha et eget møte med KS om dette.

Skard minnet om at det i forbindelse med todelt veinett vil ligge inne et vedlikholdsbehov som det må tas høyde for i midlene som følger med en eventuell overføring av ansvar til kommunene.

Det var enighet om å bearbeide materialet fra møtet til mest mulig omforent tekst.

Neste møte: 16. august.

Ref. 06.06.02 FR

Til toppen