Konsultasjonsmøte 27.04.01 - Referat

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN

2. KONSULTASJONSMØTE 27.04.01 - REFERAT

Saksnr.:

01/01

Tilstede:

Fra staten:

Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad, statsråd Tore Tønne (SHD), statssekretærene Hege Norheim (FIN), Tore Hagebakken (SHD), Wegard Harsvik (KUF), politiske rådgivere Jo Stein Moen (MD), Frode Alfheim (AAD), og representanter fra administrasjonen.

Fra Kommunenes Sentralforbund:

Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Elly Wolden, Oddleif Olavsen, Kjell Pettersen og representanter fra administrasjonen.

Dato:

27.04.2001, kl.1300 - 1430 i R5

Møteleder:

Statsråd Sylvia Brustad

Referent:

Fredrik Rivenes, KRD

Kommunalminister Sylvia Brustad ønsket velkommen til møtet. Hun viste til eget konsultasjonsmøte om barnehagesatsningen tidligere samme dag.

Det var ingen merknader til dagsordenen, men Halvdan Skard bemerket at det muligens burde vært holdt et eget møte vedrørende revidert nasjonalbudsjett. Skard pekte videre på at det var positivt at det avholdes egne bilaterale konsultasjonsmøter, men han ba om at bilaterale møter ikke må føre til at statsrådene ikke møter på hovedkonsultasjonsmøtene. Han påpekte at det er kun på hovedkonsultasjonsmøtene at det er mulig å drøfte helheten i saker vedrørende kommunesektoren.

Brustad var enig i dette.

1. Det andre konsultasjonsmøtet

Brustad innledet med at det andre møtet skal gi åpning for drøfting av kommunerammen. I tillegg er effektivitet og større saker satt opp på dagsordenen.

Harsvik ga uttrykk for at det er viktig med god kontakt med KS, og at det vil bli avholdt et eget konsultasjonsmøte med KS om skolesaker. Skard repliserte at den antydete møtedatoen 2.mai er for sent i forhold til kommuneproposisjonen. Han pekte på at kommunesektoren må se ting i sammenheng, og at det for eksempel kan bli nødvendig å prioritere barnehager på bekostning av eldreomsorg og skole.

Kvaløy mente at det er viktig å ikke utvanne konsultasjonsordningen ved å bruke konsultasjonsbegrepet på alle typer møter mellom KS og staten.

Brustad minnet om at det har vært et ønske fra KS med særmøter.

Staten og KS er enige om innholdet i det andre konsultasjonsmøtet. Partene er enige om ønskeligheten av egne bilaterale møter på spesielle temaer, men at dette ikke skal erstatte behandlingen på de fire felles konsultasjonsmøtene, som behandler helheten i forholdet til kommunesektoren.

2. Effektivitet og effektivitetsmåling

Brustad viste til materialet som var utsendt på forhånd til møtet for drøftingen av pkt.2 på dagsordenen. Brustad konkluderte med at det er effektiviseringsmuligheter, men at vi fortsatt har store problemer med å beregne denne. I forhold til 2002-opplegget mente Brustad at selv om det er usikkerhet om størrelsen, er det relativt godt dokumentert at det er et potensiale for effektivisering. Hun stilte spørsmålet om hvor store gevinster KS mener det er mulig å forutsette i kommuneopplegget for neste år.

Skard påpekte at det skjer et løpende effektiviseringsarbeid i kommunesektoren. Men at det fortsatt er mye å gjøre på dette feltet. Han mente at KOSTRA ikke vil gi svar på alt. Skard mente at arbeidsgruppen har gjort en god jobb, men at den nok har hatt for kort tid til arbeidet. Han foreslo derfor at arbeidsgruppen fortsatte arbeidet. Han mente også at det viktig å synliggjøre effektiviseringskravene i statsbudsjettet, og at det f.eks. tydelig må fremgå om tallene er prisjustert eller ikke.

Staten og KS er enige om at det fortsatt er effektiviseringsmuligheter i sektoren, og at omstillings- og effektiviseringsarbeidet må fortsette og ytterligere stimuleres. Man er enige om at effektiviseringskravet i kommuneopplegget må gjøres tydelig og mer etterprøvbart. Det er i den sammenheng viktig at arbeidet med utvikling av effektivitetsmåling fortsetter, og partene er enige om at den nedsatte arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid.

3. Foreløpig drøfting av kommunerammen for 2002

Brustad viste til materialet til møtet, hvor det er gjengitt utdrag fra mars-rapporten fra det tekniske beregningsutvalget (TBU), og KS’ merknad.

Skard viste til rapporten fra TBU, som han mente ga en god beskrivelse av den økonomiske situasjonen i sektoren. For 2002 mente han at det er spesielt viktig hva som gjøres m.h.t. spesialisthelsetjenesten, på grunn av ubalansen i fylkeskommuneøkonomien. Han mente at regjeringen har signalisert en klar intensjon om å sikre fylkeskommunenes videre driftsgrunnlag. Han advarte mot at det tas fra kommunerammen for å dekke opp ubalansen i fylkeskommunene som følge av sykehusreformen. Han pekte videre på at mange kommuner er i Registeret for betinget lovlighetskontroll. Han pekte på behovet for å komme opp på et netto driftsresultat på 3%. Han minnet videre om behov for et lengre perspektiv, og etterlyste en plan for å få balanse i kommuneøkonomien.

Kvaløy mente at staten og kommunesektoren er kommet langt i å få en felles virkelighetsforståelse. Han pekte på at en økning av frie midler er helt nødvendig for å gjenopprette balansen i sektoren, man at det er uklart hva som omtales som frie midler fordi disse ofte forutsettes brukt til bestemte formål. Han etterlyste også fokus på avskrivninger i kommunesektoren.

Dale minnet om at spørsmålet om regnskapsprinsipper for kommunesektoren nylig er behandlet i Stortinget, og at økonomibestemmelsene er endret for å muliggjøre en synliggjøring av kapitalslitet.

Brustad viste til fremleggelse av kommuneproposisjonen 11.mai.

4. Andre større kommunerelaterte emner

4.1 Handlingsplanen for eldre

Brustad minnet om punktet om omsorgsboliger på forrige møte, og opplyste at regjeringen er innstilt på å forlenge søknadsfristen til 1.oktober. Skard uttrykte tilfredshet med dette. Hagebakken påpekte at det nødvendig å gå inn for landing, bl.a. av hensyn til andre oppgaver og hensynet til de driftsmessige konsekvensene. Han opplyste at noen vil måtte stå på venteliste til etter stortingets behandling, og at man vil bruke fylkesmennene aktivt i forhold til behandlingen av søknadene i Husbanken. Han opplyste at Stortinget vil få en oppdatert situasjonsrapport i forbindelse med statsbudsjettet.

4.2 Miljøvern

Brustad viste til materialet til møtet, som inneholder en beskrivelse av statens arbeid med avklaring av ansvar og myndighet på miljøvernområdet. Hun minnet om at dette var i tråd med prinsipper i oppgavemeldingen. Moen fremhevet den gode prosessen man hadde hatt med KS i arbeidet, og viste til prosjektene i 16 kommuner. Skard mente at arbeidet var spenstig og bra og så frem til det videre samarbeidet.

Staten og KS var enige om å fortsette samarbeidet om saken.

4.3 Overføring av spesialisthelsetjenesten til staten

Skard viste til KS’ merknad og uttrykte bekymring for det økonomiske oppgjøret. Han sa seg tilfreds med konsultasjonsmøtene som har vært holdt med helseministeren, men påpekte at KS vil følge opp reformen i forhold til stortinget. Han pekte spesielt på områdene kortsiktig gjeld og feriepenger, underskudd iår/ifjor, uttak av effektiviseringspotensialet, pensjonsutgiftene, og de langsiktige virkningene av endret kostnadsnøkkel. Han minnet om at fylkeskommunene må kunne drive videre på samme nivå, og at det økonomiske uttrekket blir avgjørende for dette. Tønne mente at konsultasjonsmøtene som har vært avholdt har vært konstruktive, og at begge parter har en god felles forståelse av problemene knyttet til reformen. Han viste også til at spørsmålene ikke er ferdigbehandlet, og at den første avklaringen vil komme gjennom kommuneproposisjonen.

Staten og KS vil følge opp saken videre.

5. Innspill fra KS

  • Fastlegeordningen: Tønne sa at han delte bekymringen som fremkom i innspillet fra KS og at virkningene i praksis vil bli fulgt opp.
  • Interkommunal legevakt: Tønne kommenterte at saken er viktig og at SHD vil skaffe oversikt over utviklingen.
  • Videregående opplæring for voksne: Harsvik kommenterte at saken vil bli fulgt opp av KUF.
  • Lønnsvekst for kommuneansatte: Brustad kommenterte at dette dreier seg om tariffoppgjøret, og viste forøvrig til kommuneopplegget.
  • Avskrivningssatsene for e-sektoren: Norheim kommenterte at finansdepartementet arbeider med saken. Man går gjennom avskrivningssatsene. M.h.t. tariffene henviste hun til NVE.

Brustad takket for møtet.

Neste møte: 14.08.

Vedlegg

Ref. 31.05.01 FR

Til toppen