Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Referat fra 2. konsultasjonsmøte 23.04.03

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN

2. KONSULTASJONSMØTE 23.04.03 - REFERAT

Saksnr.:

03/409

Tilstede:

Fra staten:

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, statssekretær Morten Andreas Meyer (KRD), landbruksminister Lars Sponheim, statssekretær Kari Olrud Moen (FIN), statssekretær Jan Otto Risebrobakken (SOS), statssekretær Helge Ole Bergesen (UFD), statssekretær Arnfinn Ellingsen (SD), statssekretær Kristin Ravnanger (HD), statssekretær Odd Anders With (BFD), statssekretær Brit Skjelbred (OED).

Fra Kommunenes Sentralforbund:

Leder Halvdan Skard, Grethe W. Bjørlo, Odd Arild Kvaløy, Harald Rød, Oddleiv Olavsen.

Dato:

23. april 2003, kl.0900 – 1100 i R5

Møteleder:

Statsråd Erna Solberg

Referent:

Fredrik Rivenes, KRD

Se også eget dokument " Materiale fra 2. konsultasjonsmøte".

1. Konsultasjonsmøtet

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ønsket velkommen til møtet. Hun viste til innkallingen og det utsendte materialet som var forberedt av administrasjonen. Hovedhensikten med møtet er en foreløpig drøfting av tema som har betydning for fastsetting og fordeling av inntekstrammen for kommunesektoren. I tillegg drøftes måloppnåelse foregående år, utvikling av tjenestetilbudet og effektiviseringsmuligheter i kommunesektoren og eventuelt andre større kommunerelaterte temaer.

KS leder Halvdan Skard pekte på at konsultasjonsmøtene er en arena som gir god mulighet for politiske samtaler/dialog.

Partene var enige om å tilstrebe rask utsendelse av referatet fra møtet. Det omforente materialet vil bli utsendt noe senere.

2. Måloppnåelse

Solberg viste til at de foreløpige KOSTRA-tallene er noe mangelfulle, og at det derfor ikke er grunnlag på nåværende tidspunkt å gjøre vurderinger av måloppnåelse på enkeltsektorer ut fra disse.

Skard var enig i at man har et stykke igjen å gå når det gjelder vurdering av måloppnåelse, og ønsket at man i konsultasjonssammenheng også bør vurdere måloppnåelse utover KOSTRA-data, jf. mål knyttet til barnehageutbyggingen og eldreomsorgen. Han så frem til at partene kommer lenger når det gjelder vurdering av måloppnåelse og måling av effektivitet.

Solberg sa seg enig i dette.Med hensyn til effektivisering, pekte Solberg på at KRD har invitert utvalgte forskningsinstitusjoner med bred erfaring fra arbeid med effektivitetsstudier, til å gi tilbud på et treårig forskningsprosjekt for utvikling av modeller for måling av størrelsen på produksjonen, effektiviseringsutvikling og effektiviseringspotensiale. KRD legger opp til å opprette en referansegruppe, blant annet bestående av KS, til å følge opp prosjektet.

Skard sa at prosjektet er spennende, og at det er ønskelig for KS å komme enda sterkere med i prosjektet.

Partene var enige om å fortsette samarbeidet med å videreutvikle tiltak for effektivitet og effektiviseringsmuligheter i kommunesektoren.

Med hensyn til den økonomiske situasjonen i kommunesektoren, viste Solberg til TBUs notat til 1. konsultasjonsmøtet, samt oppsummeringen fra utvalgets april-rapport.

Partene deler TBUs bekymring i forhold til at nivået på netto driftsresultat har ligget på et lavt nivå gjennom flere år, og at netto driftsresultat for kommunene ble ytterligere svekket i 2002.

3. Foreløpig drøfting av kommunerammen for 2004

Partene var enige om at den demografiske utviklingen og den økonomiske situasjonen representerer en stor utfordring for kommunesektoren. Partene var videre enige om viktigheten av å gi kommunesektoren mest mulig handlingsrom gjennom å styrke de frie inntektene og redusere øremerkingen av tilskudd. Regjeringen ønsker å ta grep for å styrke det lokale selvstyret.

Solberg viste til TBUs beregninger til det 1. konsultasjonsmøtet, og sa at 2004 vil bli et år hvor den demografiske utviklingen vil medføre sterk kostnadsvekst for kommunesektoren. Hun pekte videre på at inntektsveksten må ses i sammenheng med de makroøkonomiske rammebetingelsene, og at behovet for effektivisering og omstilling fortsatt er stort.

Skard sa at kommunesektorens behov for 2004 kan anslås til 7 mrd. kroner dersom en skal unngå vesentlige kutt i tjenestetilbudet. Han sa at det må føres en målrettet politikk over flere år for å rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren. Han pekte i den forbindelse på KS´ tilbud om et samarbeid med Regjeringen om dette. Dette innebærer at kommunesektoren tar på seg å la veksten i frie inntekter gå til oppretting av økonomisk ubalanse fremfor iverksetting av nye tiltak. Han understrekte at midler til redusert foreldrebetaling ikke vil bidra til å styrke kommuneøkonomien.

Lars Sponheim sa at KS´ forslag var konstruktivt og interessant, og at Regjeringen er innstilt på å arbeide langsiktig for å bedre den økonomiske balansen i sektoren.

Solberg mente at det er interessant dersom kommunesektoren kan forplikte seg i forhold til å bruke en økt inntektsramme til styrking av den finansielle situasjonen. Hun viste til de stramme makroøkonomiske rammebetingelsene, og sa videre at et samarbeid for å bedre den økonomiske balansen krever bred politisk enighet.

Partene var enige om å arbeide videre med saken.

4 Kommunesektorens oppgaver og tjenesteproduksjon

Utdannings- og forskningsdepartementet

Lærlingtilskuddet

Skard pekte på at fylkeskommunene taper et halvt års tilskudd som følge av ulike regnskapsprinsipper i kommune og stat, og sa at det var et sterkt ønske fra fylkeskommunenes side om at departementet ser på saken på nytt.

Bergesen sa at departementet avventer tilbakemelding fra Riksrevisjonen.

Skolepakke 2

Når det gjelder virkningen på årslønnsveksten, var partene enige om at saken skal tas opp på administrativt nivå mellom KRD, AAD og KS.

Barne- og familiedepartementet

Barnehage

Odd Anders With viste til at stortingsmeldingen om barnehager ble lagt frem 11. april. Han pekte på at det er viktig å styrke lokaldemokratiet ved at kommunesektoren overtar det helhetlige ansvaret for barnehagene. Han sa videre at forslagene i meldingen er viktige for å nå de politiske målene for sektoren. Han understrekte at maksimalpris vil bety et inntektstak for barnehageeierne, og kan gå på bekostning av lokal frihet og mangfold. Han stilte seg positiv til å videreutvikle kontakten med KS med hensyn til spørsmålet om en intensjonsavtale.

Skard sa at KS støtter finansieringsmodellen i stortingsmeldingen, og sa at meldingen var en tillitserklæring til lokaldemokratiet.

Sosialdepartementet

Jan OttoRisebrobakken viste til at Stortinget ikke har tatt stilling til stortingsmeldingen om SATS, og at Regjeringen ikke har tatt stilling til videre fremdrift i saken.

Solberg pekte på at Rus I og II må ses i sammenheng med SATS og storbyene.

Skard sa at KS er spent på arbeidet med et felles dokument om kvalitet i pleie- og omsorgssektoren. Risebrobakken ville nå løfte saken opp på politisk nivå.

Helsedepartementet

Overføring av ansvaret for syketransport og skyss av helsepersonell

Kristin Ravnanger sa at departementet var klar over KS´ innvendinger mot forslaget. Saken ligger nå til behandling i Stortinget.

Landbruksdepartementet

Sponheim viste til et godt samarbeid med KS på departementets områder. Han sluttet seg til KS sitt synspunkt om at fylkeskommunene bør trekkes inn i den landbrukspolitiske dialogen på regionalt nivå i lys av fylkeskommunenes regionale utviklingsrolle. Med hensyn til omorganisering av laboratorietjenestene, sa han at staten var villig til å ta et medansvar, og vil se nærmere på saken når realitetene foreligger. Det legges opp til et møte mellom KS og LD i forkant av at saken legges fram i revidert nasjonalbudsjett.

Justisdepartementet

Det vises til omtale i materialet.

Miljøverndepartementet

Det vises til omtale i materialet.

Kommunal- og regionaldepartementet

Differensiert arbeidsgiveravgift

Solberg viste til at brev til ESA ble sendt 25. mars 2003, og sa at man avventer tilbakemelding.

Momskompensasjon – oppfølging av NOU 2003:3

Solberg understreket at Regjeringen ønsker et nytt system i 2004.

Skard pekte på at KS ønsker en drøfting med KRD og FIN for ikke minst å unngå uheldige fordelingsvirkninger i kommunesektoren.

Introduksjonsordningen for flyktninger

Solberg pekte på at målsetningen med ordningen var å få flere i arbeid og redusere antallet sosialhjelpsmottakere. Hun erkjente likevel at utgiftene for kommunene kan komme til å øke i 1. fase, og at departementet i den forbindelse blant annet vil vurdere fordelingen av integreringstilskuddet innenfor 5-årsperioden.

Skard sa at han var bekymret for at større kostnader i starten vil føre til at kommunene vegrer seg for å delta i ordningen, og var positiv til at KRD vil se nærmere på dette.

Administrasjonen ble på bakgrunn av møtet bedt om å utarbeide forslag til omforent tekst på enkelte punkter i materialet til møtet.

Til toppen