Referat fra 3. konsultasjonsmøte 15.08.03

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren. (03.09.2003)

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN

3. KONSULTASJONSMØTE 15.08.03 - REFERAT

Saksnr.:

03/409

Tilstede:

Fra staten:

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, statssekretær Kristin Ørmen Johnsen, statssekretær Jan Otto Risebrobakken (SOS), statssekretær Helge Ole Bergesen (UFD), statssekretær Kristin Ravnanger (HD), statssekretær Odd Anders With (BFD), statssekretær Lars Arne Ryssdal (AAD).

Fra Kommunenes Sentralforbund:

Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Grethe W. Bjørlo, Harald Rød, Morten Strand, Åge R. Rosnes, Matz Sandman.

Dato:

15. august 2003, kl.1300 – 1500 i R5

Møteleder:

Statsråd Erna Solberg

Referent:

Mari Jacobsen, KRD

tt align=left>

1. Konsultasjonsmøtet

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ønsket velkommen til møtet. Hun viste til innkallingen og det utsendte materialet som var forberedt av administrasjonen. Hovedhensikten med møtet er en foreløpig drøfting av sammensetningen av kommunesektorens inntekter samt sammenhengen mellom disse, fordelingen av frie inntekter, effektivisering, utvikling i tjenestetilbud innenfor den inntektsramme som er varslet i kommuneproposisjonen og behovet for å styrke kommunesektorens finansielle situasjon.

KS leder Halvdan Skard ga regjeringen ros for å ha fremmet forslag som styrker det lokale selvstyret, blant annet i kommuneproposisjonen for 2004.

Med hensyn til den videre utviklingen av konsultasjonsordningen og arbeidet med å forbedre og forenkle denne, la partene vekt på at det er viktig at ordningen legger til rette for å se ting i sammenheng. For å beholde helheten er det blant annet behov for å bringe det bilaterale arbeidet i forbindelse med avtaler på enkeltområder inn i konsultasjonsordningen.

Partene var enige om å tilstrebe en rask utsendelse av referatet fra møtet. Det omforente materialet vil bli utsendt noe senere.

2. Inntektsvekst og sammensetningen av kommunesektorens inntekter 2004

Partene var enige om at den økonomiske situasjonen representerer en stor utfordring for kommunesektoren, og at det er behov for en gradvis forbedring av driftsresultatet. Videre pekte partene på utfordringen knyttet til at Stortinget vedtar satsinger på ulike områder som ”spiser opp” en stor del av den totale inntekstrammen for kommunesektoren.

Skard viste til drøftinger på det andre konsultasjonsmøtet i 2003, og gjentok tilbudet om et samarbeid mellom KS og regjeringen om en langsiktig plan for oppretting av den økonomiske ubalansen, som blant annet innebærer at kommunene påtar seg et ansvar for å la veksten i de frie inntektene gå til oppretting av økonomisk ubalanse fremfor iverksetting av ny aktivitet.

Solberg pekte på at et samarbeid for å bedre den økonomiske ubalansen krever bred politisk enighet, og at det er vanskelig å få til resultater på dette området før det skjer et klimaskifte i norsk politikk.

Partene var enige om å arbeide videre med problemstillingene og dilemmaene knyttet til en slik plan.

3. Andre forhold av betydning for kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon - effektivisering

ALLFORSK er gitt tilsagn om støtte til gjennomføring av utviklings- og forskningsprosjektet ”Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren”. KS vil bringes inn i dette arbeidet.

Med hensyn til effektiviseringsnettverkene, var partene enige om viktigheten av at nettverksarbeidet videreføres og videreutvikles.

KS inviterte staten til samarbeid om innholdet i et nettsted hvor alle kommuner kan få registrert resultater av brukerundersøkelser ned på virksomhetsnivå, ta ut rapporter og få sammenlignet sin egen kommune med andre kommuner over tid. KRD er innstilt på å drøfte dette videre.

4. Kommunesektorens oppgaver og tjenesteproduksjon

Barne- og familiedepartementet

Barnehagepolitikken

Med hensyn til redusert foreldrebetaling, pekte partene på at hovedinntrykket av situasjonen i kommunene nå var langt mer positivt enn det bildet som tidligere ble tegnet i media.

Det ble vist til bilateral kontakt vedrørende oppfølgingen av barnehageforliket, der det ble oppnådd enighet om å gjennomføre en felles undersøkelse av foreldrebetalingen i kommunene, samt å nedsette en administrativ arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal blant annet drøfte spørsmålet om, og i så fall hvordan, det kan inngås en forpliktende avtale mellom kommunesektoren og staten om oppfølging og gjennomføring av barnehageforliket. Det vises til materialet for nærmere omtale av det videre arbeidet.

Helsedepartementet

Det vises til omtale i materialet.

Sosialdepartementet

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Med hensyn til avtalen mellom KS og regjeringen om kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenestene, sa partene at de ser frem til den videre oppfølgingen og konkretiseringen av denne.

SATS

I forbindelse med nedsettelsen av et utvalg som skal utrede organisasjonsmodeller på dette området samme dag, vil KS bli invitert til å delta i en referansegruppe. KS ønsker å være aktivt involvert i arbeidet med SATS.

Rus I og II

Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 54 (2002-2003) om Rusreform II er utsatt til høsten. KS tok opp spørsmålet om utsettelsen kan få konsekvenser for gjennomføringstidspunktet. SOS viste til at det er lagt til grunn en felles gjennomføring av Rus I og Rus II fra 1. januar 2004, og at det fortsatt tas sikte på dette.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kvalitetsutvikling

Partene var enige om intensjonen om å arbeide for kvalitetsutvikling i skolen.

Skard pekte på at KS ønsker at kommunene skal få et større ansvar for kvalitetsarbeidet, og at mer midler blir kanalisert gjennom kommunene i den forbindelse. Helge Ole Bergesen sa at det er ønskelig med nasjonale kvalitetsvurderinger, da undersøkelser viser at halvparten av kommunene ikke driver systematisk kvalitetsutvikling i skolen. Han sa videre at departementet vil ha tett dialog med KS i dette arbeidet.

Skoleanlegg

Skard viste til merknaden knyttet til lånerammen for neste år, og pekte på at låneordningen på kort sikt er billig for staten samtidig som den gir gode effekter i kommunene.

Skolepakke II

Partene var enige om at saken skal tas opp på administrativt nivå mellom UFD, KRD og KS.

Kommunal- og regionaldepartementet

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere

KS ønsket en avklaring av hvordan en skal fortolke kommunalkomiteens formulering om at sterkt hjelpetrengende over 67 år skal finansieres gjennom ordinære midler til eldreomsorgen.

Økonomiske oppgjør i forbindelse med oppgaveendringer innen barnevern, familievern og på rusområdet

KRD har bedt fylkeskommunene gå gjennom tallgrunnlaget som ligger til grunn for beregningen av uttrekket fra den enkelte fylkeskommune. Ved anmodninger fra enkeltfylkeskommuner om vesentlige justeringer i nevnte tallgrunnlag, vil KRD i så fall avholde et møte med den aktuelle fylkeskommunen. Solberg viste til at fylkesordførernes arbeidsutvalg har sagt seg enig i prinsippet som er valgt for uttrekket.

Bosetting av flyktninger

Solberg viste til resultatene fra Beregningsutvalgets kartlegging av utgiftene i 2002, som viser at det for sosialhjelpsundersøkelsen og administrasjonsundersøkelsen under ett har vært en økning i utgiftsnivået fra 2001 til 2002. Den relativ kraftige økningen i administrasjonsutgiftene synes i hovedsak å skyldes den forbedrede kvaliteten på Oslo-rapporteringen.

KS pekte på at kommunene i stor grad har fulgt opp programmet om bosetting av flyktninger, og at et betydelig antall færre flyktninger nå venter i mottak.

Solberg pekte på at mange kommuner har klart dette uten høye tilskudd til bosetting.

Partene vil på administrativt nivå ha samtaler om temaet i forbindelse med boligmeldingen.

Introduksjonsordningen

KS pekte på at de to første årene av introduksjonsordningen isolert sett vil bli dyrere enn i dag, og mente at man ikke må ta ut en eventuell gevinst av senere innsparinger på forskudd.

Voksenopplæring med samfunnskunnskap

Med hensyn til finansieringsordningen, sa Solberg at hun vil være konsekvent når det gjelder forslag om rammefinansiering, og håpet at KS vil være det samme.

Innvandrere uten rett til trygd

Partene var enige om at det er viktig å komme frem til gode løsninger når det gjelder eldre innvandere som ikke har rett til trygd. KS etterlyste fortgang i å finne løsninger på dette området.

Utvalg for kommunal eiendomsforvaltning

KRD er innstilt på en dialog med KS når det gjelder et utvalg for gjennomgang av kommunal eiendomsforvaltning.

5. Andre innspill fra KS

Arbeidsledighet

De ulike arbeidsmarkedstiltakene på dette området ble gjennomgått. KS tok opp at kommunesektoren burde kunne spille en rolle i arbeidsmarkedspolitikken. AAD stilte seg ikke prinsipielt avvisende til dette, men ønsket ikke å gå nærmere inn på virkemiddelbruken på nåværende tidspunkt.

6. Eventuelt

Eventuelle endringer i regelverket for vann- og avløpsgebyrer vil bli drøftet med KS.

Administrasjonen ble på bakgrunn av møtet bedt om å utarbeide forslag til omforent tekst på enkelte punkter i materialet til møtet.

Til toppen