Referat fra første konsultasjonsmøte 23 februar 2000

Deltakerne i konsultasjonsmøtet

Deres ref

Vår ref

Dato

00/14

.03.2000

Referat fra første konsultasjonsmøte 23 februar 2000

Til stede:
Fra staten:Kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen, Finansminister Gudmund Restad, statssekretærene Torunn Laupsa (BFD), Marit Totland(KUF), Idar Magne Holme (SHD), Steinulf Tungesvik (SHD), Jesper Simonsen (MD) og representanter fra administrasjonen.

Fra Kommunenes Sentralforbund: Leder Halvdan Skard, Grethe Bjørlo, Odd Arild Kvaløy, Elisabeth Aspaker, Åge Rosnes, Harald Røed, Morten Høglund, og representanter fra administrasjonen.

Referatet legger hovedvekt på de synspunkter som ble fremmet av KS, samt konklusjoner om oppfølging av enkelte punkter.

Pkt.1: Den finansielle situasjonen i sektoren
KS pekte på opp at den økonomiske situasjonen for fylkeskommunene og kommunene har blitt betydelig forverret i 1999. Det ser ut som vi får et sluttresultat for underskudd før lån på 10 mrd kroner. KS viste til samarbeidet med SHD om Innsatsstyrt finansiering(ISF). KS har forventninger om at Stortinget gjør noe for fylkeskommunene i år. KS oppsummerte med å peke på behovet for at fylkeskommuner og kommuner kan få mer frie midler til disposisjon uten statlige bindinger om aktivitetsvekst. Kommunesektorens hovedproblem er manglende samsvar mellom ressurser og oppgaver pålagt av staten.

I debatten framkom at SHD har invitert KS til samarbeid om to-årsgjennomgangen av handlingsplanen for eldre.

Kommunalministeren konkluderte diskusjonen på punkt nr. 1 med at bakgrunnen og tallmaterialet for underskuddet i kommunesektoren i 1999 må analyseres nærmere. KS ble invitert til å konkretisere sitt syn på de økonomiske rammene for kommunesektoren i 2001. Han foreslo et nytt møte om dette fredag 10 mars kl 1500. (Merknad: avlyst pga regjeringsskifte).

Pkt 2 Effektiviseringsmuligheter

KS uttalte at mange av de krav og forventninger staten stiller til effektivisering i kommunesektoren må være mulige å oppfylle, bla ved aksept for ulike organisatoriske løsninger. Det er uheldig å stille både generelle effektiviseringskrav og mer konkrete krav på enkeltsektorer.

Begge parter pekte på behov for en bedre oversikt over hva vi vet og hva vi mangler kunnskap om angående effektivisering. Det ble konkludert med at staten og KS skal samarbeide om et videre utredningsarbeid.

Pkt 3 Demografi og utbygging av tjenestetilbudet

KS uttalte at demografi må med i beregningene av utgiftsutviklingen, og så er det et politisk spørsmål å vurdere bevilgningsbehov .

KS ga synspunkter på aktuelle enkeltsaker:

  • Økonomisk sosialhjelp (SHD):Hvis staten her gir normer som binder, slik at det ikke lenger kan utøves lokalt skjønn, kan Rikstrygdeverket overta ansvaret. SHD uttalte at KS vil bli invitert til å delta i departementets videre arbeid med saken.
  • Barnehager(BFD): Staten finansieringsandel bør økes til 50% og kommunesektorens andel reduseres med 10 %. Da frigjøres anslagvis 1 mrd kroner i kommuneøkonomien.
  • Eldre(SHD): Handlingsplanen eldreomsorg er underfinansiert.

Pkt 4 Andre forhold:

  • Inntektsmuligheter: KS mener kommunene har tatt inn det de kan på VAR-området innenfor nåværende regler.
  • Innvandring: KS viste til pågående samarbeid med KRD/UMI om bosetting.
  • Sammensetning av inntektene: KS uttalte at øremerkede tilskudd må prisomregnes. KS støtter at skattenes andel av de frie inntektene opptrappes.
  • Lønn : KS uttalte at hvis lønnsoppgjøret går utover rammene for kommuneøkonomien, får kommunesektoren betydelige problemer. Hvis staten gir lønn utover rammen for kommunesektoren til lærerne og sykepleierne, kan KS komme til å kreve kompensasjon fra staten.

Med hilsen

Eivind Dale
avdeligsdirektør

Greta Billing
underdirektør

Til toppen