Referat fra konsultasjonsmøte mellom staten og KS 21. august 2000

Deltakerne i konsultasjonsmøtet

Deres ref

Vår ref

Dato

00/14

31.08.2000

Referat fra konsultasjonsmøte mellom staten og KS 21. august 2000

Til stede:

Fra staten: Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad, statssekretærene Solveig Solbakken (BFD), Lars Erik Flatø (SHD) og Audun Tron (KRD), politiske rådgivere Thorbjørn Giæver Eriksen (FIN) og Arnt Frode Jensen (SD), og representanter fra administrasjonen.

Fra Kommunenes Sentralforbund: Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Elly Wolden, Åge R. Rosnes, Harald Rød, Morten Høglund, Oddleif Olavsen, Kjell Pettersen og representanter fra administrasjonen.

Som vedlegg til referatet følger bakgrunnsdokumentet for og innkallingsbrevet til konsultasjonsmøtet. Utgangspunktet for diskusjonen var den firepunktsinndelingen som er angitt i innkallingsbrevet og som samsvarer med rekkefølgen i bakgrunnsnotatet. Punktene var:

  1. Inntektsvekst og sammensetningen av kommunesektorens inntekter
  2. Fordelingen av frie inntekter mellom fylkeskommune- og kommunenivået
  3. Effektivisering
  4. Forhold av betydning for utviklingen i tjenestetilbud

Nedenfor refereres deler av diskusjonen under enkeltpunktene. Det vises i tillegg til den vedlagte bakgrunnsdokumentasjonen.

1. Inntektsvekst og sammensetningen av kommunesektorens inntekter

KRD-ministeren innledet med å konstatere at underskuddet i kommunesektoren ikke kan dekkes i løpet av ett år, men må tas over flere år. Hun viste til rammeforutsetningene som er angitt i kommuneøkonomiproposisjonen, og at handlingsplanene innenfor helse og omsorg skal følges opp. Ut over dette var det vanskelig å være konkret mht. det pågående budsjettarbeidet. KS framhevet at vekstforutsetningene i kommuneøkonomiproposisjonen er for lave, at vekstberegningene må ta utgangspunkt i hva Stortinget har vedtatt mht. inntektsramme for 2000 og at kommunesektoren må kompenseres for feriepengeavsetninger som følge av to dagers ekstra ferie også i 2002, samt for læreroppgjøret, lærerpensjoner og etterlattepensjoner.

KS framhevet videre at underskuddssituasjonen vil ramme oppgaver som er frivillige (ikke pålagt), vedlikehold og nødvendige investeringer. For stramme inntektsrammer vil føre til press på driften og forsterket ubalanse. KS mente det ikke var tilfeldig at barnehagesatsing og bosetting av flyktninger hadde stanset opp. Dette skyldes i følge KS ikke manglende vilje, men budsjettsituasjonen i kommunene. Underskuddssituasjonen i fjor og i år er et resultat av at kommunepolitikerne har forsøkt å opprettholde servicenivået.

2. Fordelingen av frie inntekter mellom fylkeskommune- og kommunenivået

Det var enighet om at det er nødvendig at fylkeskommunene får en større vekstandel enn kommunene i 2001 pga. av at de er i en vanskeligere økonomisk situasjon.

3. Effektivisering

KRD-ministeren viste til at staten vil gjøre sitt for at kommunesektoren skal få større muligheter for å effektivisere. Hun nevnte bl.a. arbeidet med å gjennomgå lover og forskrifter, forenklings- og fornyelsesprogrammet for offentlig sektor og Oppgavefordelingsutvalgets utredning. Kommunesektoren må imidlertid også bidra, og hun mente at det fortsatt er et potensiale for effektiviseringer i kommunesektoren.

KS erkjenner at det er et effektiviseringspotensiale, men at partene ofte snakker forbi hverandre når det gjelder størrelse og muligheter for effektivisering. En vet i dag lite om årsakene til forskjeller i effektivitet, og KS ønsker derfor å videreføre samarbeidet om å finne ut mer om dette. Videre ble det pekt på at kommunesektoren i dag stilles overfor skjulte effektivitetskrav; for eksempel gjennom manglende prisjustering av øremerkede tilskudd og ikke nok hensyntagen til den demografiske utviklingen. KS ønsket derfor at effektiviseringskravet overfor kommunesektoren skulle tydeliggjøres i statsbudsjettet, og at kravet skulle være generelt, og ikke bindes til enkeltsektorer. KRD-ministeren var enig i at man bør forsøke å tydeliggjøre effektiviseringskravene.

Fra statens side ble det også påpekt at somatikken har fått betydelig ressurstilførsel de senere år, og at pengetilførselen har vært større enn aktivitetsveksten. Det er store vedvarende forskjeller mellom sykehusene mht. ressursutnyttelse. Både staten og kommunesektoren har således forventninger til det kontaktorgan som SHD vil sette ned for løpende oppfølging av sykehusøkonomien.

KS påpekte at utdanningssektoren er sterkt regelorientert, noe som reduserer mulighetene for effektivisering. KS har imidlertid merket seg at formålet med den nye avtalen med lærerne er en produktivitetsgevinst.

KRD-ministeren sa til slutt under dette punkt at kommunesektoren vil bli konsultert i arbeidet med fornyelse og effektivisering av offentlig sektor. AAD-ministeren er ansvarlig for dette på generelt plan, og det ble vist til at han har innkalt til et møte fredag 25.8 (senere flyttet til 6.9).

4. Forhold av betydning for utviklingen i tjenestetilbud

KS framhevet betydningen av at staten er orientert om den finansielle situasjonen i kommunesektoren og det utgiftsbilde kommunesektoren står overfor for 2001; bl.a. når det gjelder pensjonsforpliktelser og utgiftskrav knyttet til utvidet ferie. Det er derfor viktig at kommunesektoren kompenseres for nye oppgaver eller forventninger om aktivitetsøkning på eksisterende oppgaver. Det er også viktig at staten sier noe om forventninger til utviklingen i den finansielle situasjonen i kommunesektoren og muligheter for omstilling innenfor dagens oppgaveportefølje. Bl.a. ble det nevnt hvilke produktivitetsmuligheter som er til stede som følge av lønnsavtalen med lærerne. KS nevnte også at de nye helselovene vil kunne medføre betydelige kostnader for kommunesektoren. Staten sa at det i første rekke vil være forskriftene til helselovene som er viktig mht. binding av ressurser, og viste til at disse er ute på høring. SHD vil ha en dialog med KS utover høsten. BFD sa at også når det gjelder oppfølgingen av Stortingets behandling av barnehagemeldingen, vil kommunesektoren/KS bli konsultert. KS så positivt på dette. KRD og KS var enige om at det i framtidige konsultasjonsmøter blir gitt en orientering om status for samarbeidet i slike enkeltsaker.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Vegsund
rådgiver

Vedlegg : Bakgunnsdokumentasjon for og innkallingsbrev til konsultasjonsmøtet

Til toppen