Forsøk med enhetsfylke og kommunal oppgavedifferensiering

Som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – lokalt og regionalt nivå ble det godkjent flere forsøk med oppgavefordelingen og forsøk med enhetsfylke for perioden 2004-2007. Formålet med forsøk med kommunal oppgavedifferensiering og forsøk med enhetsfylke er å innhente erfaringer med alternative måter å organisere oppgavefordelingen og forvaltningen på.

Kommunal oppgavedifferensiering betyr at enkelte kommuner kan overta oppgaver fra fylkeskommunen eller staten – og at enkelte fylkeskommuner kan overta oppgaver fra staten.

Enhetsfylke innebærer at fylkeskommunen integreres med fylkesmannen til ett regionalt organ. Enhetsfylket skal ivareta både tradisjonelt statlige oppgaver – som lovlighetskontroll, klage og tilsyn – og øvrige oppgaver, som tjenesteyting og regional utvikling. Enhetsfylket vil bestå av en statlig del underlagt departementene, og en fylkeskommunal del underlagt fylkestinget. Enhetsfylket vil ha én administrativ leder.

Evaluering av forsøkene

Forsøkene med oppgavedifferensiering og enhetsfylke evalueres gjennom forsøksperioden. Agenda Utredning & Utvikling AS utfører evalueringen av forsøkene med oppgavedifferensiering i kommunene. Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) evaluerer forsøkene på det regionale nivået, både enhetsfylkeforsøkene og forsøkene med oppgavedifferensiering i fylkeskommunene.

Agenda Utredning & Utvikling AS har også utført en analyse av generalistkommunesystemet på oppdrag fra departementet, rapporten Bør kommunene ha forskjellige oppgaver? Generalistkommuneprinsippet og differensiert oppgavefordeling. Generalistkommunesystemet innebærer at alle kommuner, uavhengig av ytre kjennetegn som for eksempel størrelse, har ansvar for de samme oppgavene.

Ferdige rapporter:

Forsøkene

Kommuner:

  • Bergen kommune: kulturminne
  • Kristiansand kommune: kulturminne
  • Oslo kommune: kvalifiseringstiltak Aetat
  • Trondheim kommune: barnevern
  • Stavanger kommune: kulturminne

De godkjente vedtektene finner du her.

Fylkeskommuner:

  • Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommuner (Vestlandsrådet): Samferdsel
  • Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner (BTV): Samferdsel og næringsoppgaver

De godkjente vedtektene finner du her.

Enhetsfylker:

  • Hedmark

De godkjente vedtektene finner du her.

Finansiering av forsøkene:

En nærmere redegjørelse for finansieringen av forsøkene finnes i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) Forsøk med oppgavedifferensiering mv.

Tidligere dokumenter i forbindelse med godkjenning av forsøkene finner du her.