Maritim industri

Norge skal forbli en maritimstormakt internasjonalt, somviser vei inn i det grønne skiftetgjennom å utvikle, bygge og tai bruk nullutslippsløsninger ogautonome fartøy.

maritim ikon

 

Markedsmuligheter

Den globale omstillingen av maritim næring har så vidt begynt. En rapport fra Menon viser at kun 5 pst. av verdensflåten består av lav- og nullutslippsfartøy.1 Samtidig har FNs sjøfartsorganisasjon satt et mål om minst 50 pst. utslippsreduksjon innen 2050, og en visjon om utfasing av skipsfartens klimagassutslipp så raskt som mulig i dette århundret. Norge arbeider for at målet skjerpes til null utslipp fra internasjonal skipsfart i 2050.2 Målt i tonn blir rundt 90 pst. av samlet godsmengde i utenrikshandelen fraktet på sjø, mens skip står for om lag halvparten av godstransporten innenriks målt i transportarbeid. Norge ligger i front av omstillingen til grønn skipsfart, og den norskeide flåten har en andel lav- og nullutslippsskip på hele 24 pst. Norsk maritim industri er også den som har kommet lengst i verden på bygging av lav- og nullutslippsfartøy, og har verdensledende selskaper blant annet innenfor design og bygging av skip, fremdriftssystemer, og utstyr og tjenester. Grønn skipsfart trenger grønne løsninger også på land, og mange havner har allerede bygd ut landstrøm og tatt i bruk ny teknologi for å kutte utslipp. Det å lykkes med den grønne omstillingen hjemme, kan skape et eksportpotensial for norske maritime løsninger, både når det gjelder teknologi, utstyr, ulike fartøykategorier og systemer.

Utfordringer

En forutsetning for grønn maritim eksportvekst er at det faktisk realiseres et internasjonalt marked for grønn skipsfart. Det vil trolig kreve at både det nasjonale, europeiske og globale rammeverket for utslippsreduksjon må tilta i kraft. Spesielt nullutslippsløsningene for store skip som skal operere over lange strekninger, møter både teknologiske og økonomiske utfordringer, i tillegg til at infrastruktur for distribusjon av alternativt drivstoff må bygges ut. Kostnadsgapet mellom konvensjonelle løsninger og nullutslippsløsninger må lukkes, slik at det blir lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger.

Norge har en innovativ maritim industri som ligger langt fremme i å utvikle nye lav- og nullutslippsløsninger. Disse bør i større grad kommersialiseres. Særlig de store nybyggingsverftene har over tid opplevd en utfordrende markedssituasjon. Riktig infrastruktur, kompetanse og utstyr på de norske verftene er viktig for å kunne posisjonere seg for bygging av lav- og nullutslippsfartøy.

 

Les mer om maritim næring i veikartet fra side 90.