Om Team Norway

Team Norway er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Formålet med samarbeidet er å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi gjennom informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og koordinerte initiativer.

Det eksportrettede virkemiddelapparatet består av flere aktører med ulike mål og virkemidler. Alle jobber imidlertid for å fremme norsk næringsliv i utemarkedene. For at arbeidet skal være mest mulig koordinert samarbeider aktørene under paraplyen Team Norway. Dette samspillet mellom de ulike aktørene skal bidra til å skape synergier som samlet øker effekten av aktørene hver for seg. For at Team Norway skal fungere optimalt er det behov for et nært samarbeid med næringslivet gjennom blant annet handelskamrene i utemarkedene og de ulike næringslivsorganisasjonene her hjemme.

Nærings- og fiskeridepartementet leder arbeidet med Team Norway sammen med Utenriksdepartementet og Energidepartementet. I utemarkedene har utenriksstasjonene ansvaret for å koordinere Team Norway-arbeidet der dette er etterspurt, i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet. Utenriksstasjonene leder Team Norway i tjenestelandet og organiserer prosjekter og felles satsinger for å bistå norsk næringsliv.

I Norge avholdes faste møter i Team Norway Forum. Team Norway Forum består av de offentlige aktørene med ansvar for næringsfremme og er etablert for å sikre mer strategisk styring og samordning av virkemiddelaktørene. Det er også fastsatt strategiske prinsipper for arbeidet med næringsfremme i utlandet (se under). Formålet med prinsippene er å redusere uklarheter i rolle og ansvar mellom aktørene, og minimere sjansen for duplisering av kompetanse og tjenestetilbud i uteapparatet.

Strategiske prinsipper for næringsfremme

  1. Felles formål. Formålet med arbeidet med næringsfremme er høyest mulig verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer.
  2. Rolle og ansvarsforståelse. Nærings- og fiskeridepartementet er ansvarlig og koordinerende departement for arbeidet med næringsfremme i utlandet.
  3. Samarbeid - Team Norway. Aktørene som arbeider med næringsfremme skal samarbeide godt. Ansvarsdeling mellom aktører skal avklares for å unngå duplisering.
  4. Prioriteringer og resultater. Arbeidet med næringsfremme skal være basert på definerte prioriteringer og basert på effekter og resultater. Virkemidler bør jevnlig evalueres.
  5. Etterspørselsdrevet. Arbeidet skal i størst mulig grad være etterspørselsdrevet fra næringslivet.
  6. Fleksibilitet. Arbeidet skal være mest mulig effektivt og ubyråkratisk.