Statlig lokaliseringspolitikk

Regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for statlig lokaliseringspolitikk: regional fordeling av statlige arbeidsplasser, god tilgjengelighet med kollektivtransport, sykkel og gange og ikke minst en kostnadseffektiv bygge- og eiendomsforvaltning. Flere av de hensynene og føringene som gjelder ved lokalisering av statlige virksomheter, er angitt i forskrifter og retningslinjer, som KMD har ansvar for å følge opp.

Ålesund utsikt

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon

Retningslinjene fastset formål for den statlege lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i samband med lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

Legging av baneskinner

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Arendal

Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor

Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse og styring med bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Instruksen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012 og sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017.

Aktuelt nå

Hvordan skal statlige virksomheter tilpasse seg ny fylkesstruktur?

Fra januar 2020 har vi fått ny fylkesstruktur i Norge. Regjeringen har vedtatt at den geografiske inndelingen av statlige etaters regionkontorer i utgangspunktet bør følge fylkesgrensene.

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo