Plansystemet og prosessene

Frister i plandelen av plan- og bygningsloven

På denne siden finner du en kort beskrivelse av hjemmel, hva fristen gjelder og fristens lengde.

Der det ikke er fastsatt egne frister i plan- og bygningsloven, gjelder forvaltningslovens fristregler, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 første ledd.

Fristen for å klage på en vedtatt reguleringsplan er tre uke fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde ledd og forvaltningsloven § 29.

 

Plandelen av plan- og bygningsloven

 • § 5-4 Frist for berørt statlig og regionalt organ og (andre) kommuner til å fremme innsigelse til et planforslag. Frist: Så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for høringen av planforslaget.
 • § 5-6 Frist for kommunen til å oversende sak med innsigelse til statsforvalteren etter kommunestyrets vedtak. Frist: To uker.
 • § 5-5 Frist for statsforvalteren til å oversende sak med innsigelse til departementet etter gjennomført mekling. Frist: Innen fire uker (bør), men kan forlenges med ytterligere seks uker.
 • § 6-2 Svarfrist for forslag til statlige planretningslinjer som skal sendes på høring. Frist: Seks uker frist for uttalelse.
 • § 6-3 Svarfrist for statlig planbestemmelse som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Seks uker frist for uttalelse.
 • § 5-7 Frist for kommunen til å fremme søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse. Frist: Innen seks måneder etter at innsigelsen ble fremmet eller avgjørelsen truffet. (Søksmål om gyldigheten av en innsigelse kan ikke reises etter at det er foretatt mekling etter § 5-6.)

 

 • § 6-2 Svarfrist for forslag til statlige planretningslinjer som skal sendes på høring.  Frist: Seks uker frist for uttalelse.
 • § 6-3 Svarfrist for forslag til statlige planbestemmelser som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Seks uker frist for uttalelse.

 

 • § 7-2 Svarfrist for forslag til regional planstrategi som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst seks uker.
 • § 8-3 Svarfrist for forslag til planprogram for regional plan som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst seks uker.
 • § 8-3 Svarfrist for forslag til regional plan som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst seks uker.
 • § 8-5 Svarfrist for forslag til regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan. Frist: Minst seks uker.

 

 • § 10-1 Frist for å utarbeide kommunal planstrategi. Frist: Senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.
 • § 10-1 Frist for å gjøre forslag til vedtak om kommunal planstrategi offentlig kjent. Frist: Minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

 

 • § 11-4 Frist som gjelder den årlige rulleringen av kommuneplanens handlingsdel. Frist: Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 14 dager før kommunestyrets behandling.
 • § 11-13 Svarfrist for forslag til planprogram til kommuneplan som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst seks uker.
 • § 11-14 Svarfrist for forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst seks uker.
 • § 11-16 Frist for departementet til å varsle kommunen om at en kommuneplan med innsigelse kan bli endret. Frist: Tre måneder etter at departementet har mottatt planen.
 • § 11-18 Frist (for departementet) til å varsle kommunen om at det kan bli bestemt at nærmere angitte deler av arealdelen ikke skal kunne endres eller oppheves innen en nærmere angitt tidsramme, uten etter samtykke av departementet. Frist: Vedtak av Kongen må treffes innen tolv uker etter at departementet har mottatt planen.

 

Innen rimelig tid:

 • Frist for gjennomføring av oppstartmøte som er bestilt av privat forslagsstiller, jf. § 2 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.
 • Frist for kommunen til å sende referat fra oppstartmøtet til forslagstiller etter møtet.
 • Frist for kommunen til å sørge for foreleggelse av uenighetspunkter fra oppstartmøtet for kommunestyret etter at dette er krav av forslagstiller.

 

 • § 12-8 Frist for kommunen til å stoppe et privat initiativ til planarbeid. Frist: Senest like etter at oppstartsmøte er avholdt.
 • § 12-9 Svarfrist for forslag til planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst seks uker.
 • § 12-10 Svarfrist for forslag til reguleringsplan som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst seks uker.
 • § 12-10 Frist for å fremme innsigelse til reguleringsplan som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst seks uker.
 • § 12-10 Frist for kommunens administrasjon til å ferdigbehandle planforslag for politisk behandling etter at høringsfristen er utløpt. (Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring mv.) (frist for den politiske behandlingen – se § 12-12) Frist: Tolv uker.
 • § 12-11 Frist for kommunen til å avgjøre om et private reguleringsplanforslag skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. (Utfyllende bestemmelse om fristberegning er gitt i § 7 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven). Frist: Snarest, og senest innen 12 uker etter at forslaget er mottatt, om ikke annen frist er avtalt med forslagsstiller.
 • § 12-11 Frist for kommunen til å varsle forslagsstiller når det er besluttet at forslaget ikke vil bli fremmet. Frist: Tre uker.
 • § 12-12 Frist for kommunestyret til å treffe vedtak når planforslaget er ferdigbehandlet av administrasjonen. Frist: Tolv uker.

 

 • § 13-1 Frist for kommunen til å varsle søkeren om midlertidig forbud mot tiltak. Frist: Innen utløpet av de saksbehandlingsfrister som følger av § 21-7.
 • § 13-1 Frist for kommunen til deretter å vedta midlertidig forbud mot tiltak. Frist: Innen åtte uker etter utløpet av de frister som følger av § 21-7.
 • § 13-2 Frist for å avgjøre et planspørsmål (reguleringsvedtak) etter at forbud mot tiltak etter § 13-1 er nedlagt. Frist: Fire år, men fristen kan forlenges, jf. § 13-3.

 

 • § 15-2 Frist for grunneier til å kreve ekspropriasjon etter at reguleringsplanen er gjort kjent etter § 12-12 fjerde ledd. Frist: Tre år.
 • § 15-2 Frist for grunneier til å kreve ekspropriasjon når bebyggelsen er fjernet. Frist: Tre år etter at bebyggelsen er fjernet.
 • § 15-3 Frist for grunneier til å kreve erstatning etter skjønn når en eiendom blir ødelagt som byggetomt mv. Frist: Senest tre år etter at vedtak er gjort kjent etter § 12-12 fjerde ledd, eller at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12 femte ledd.
 • § 15-3 Frist for grunneier til å kreve erstatning når bebyggelsen er fjernet. Frist: Tre år etter at bebyggelsen er fjernet.
 • § 15-3 Frist for grunneier til å kreve erstatning når en eiendom bebygges i henhold til reguleringsplan som gir den en vesentlig bedre utnytting enn andre eiendommer i området. Frist: Senest tre måneder etter at byggetillatelse er gitt.
 • § 15-3 Frist for eier eller fester av eiendom som gis bedre utnytting til å kreve skjønn. Frist: Når endelig reguleringsplan foreligger.
 • § 15-3 Forfall på erstatningsbeløpet. Frist: Tre måneder etter at beløpet er endelig fastsatt.

 

 

Frist for fastsetting av planprogram som omfatter konsekvensutredning – se pbl. §§ 11-13 og 12-9.

 • § 11 Frist for ansvarlig myndighet til å ta stilling til om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Frist: Senest seks uker etter at forslagsstilleren har gitt opplysningene etter § 9.
 • § 15 Frist for å gi uttalelse til forslag til planprogram. Frist: Minst 6 uker.
 • § 16 Frist for kommunen til å fastsette planprogrammet etter at forslaget har vært på høring. Frist: Normalt innen ti uker.
 • § 25 Frist for høring av konsekvensutredningen til berørte myndigheter, parter og interesse-organisasjoner og legge dokumentene ut til offentlig ettersyn. Frist: Minst 6 uker.
 • § 27 Frist for å gi uttalelse til en tilleggsutredning. Frist: Minst 2 uker.

 

 • § 21-7 Frist for å behandle byggesak med søknad om dispensasjon. (Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter)  Frist: 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger.
 • § 21-7 Det følger av § 7-3 i byggesaksforskriften at kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter. 
 • § 21-7 Det følger av § 7-1 bokstav c i byggesaksforskriften at det gjelder frist for kommunen til å behandle klagesaker som omfatter dispensasjonssøknad og ev. oversende klageinstansen. (Fristen kan forlenges av klageinstansen, jf. 7-3 tredje ledd.). Frist: 8 uker.
 • § 21-7 Det følger av § 7-1 bokstav d at det gjelder frist for klageinstansen til å avgjøre klager der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Frist: 12 uker.
 • § 21-7 Det følger av § 7-5 i byggesaksforskriften at det gjelder frist for statlige og regionale myndigheters saksbehandling av byggesaker som omfatter dispensasjon. (I særlige tilfeller kan kommunen forlenge fristen for disse myndigheter før denne er utløpt.) Frist: 4 uker.

 

 • Frist for kommunen til å behandle søknad som kun gjelder dispensasjon, jf. byggesaksforskriften § 7-4. Frist: 12 uker.
 • Frist for kommunen til å behandle klage. (Kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller der undersøkelse på barmark er nødvendig.) Frist: Så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker.
 • Frist for klageinstansen til å avgjøre klagesaken. (Klageinstansen kan forlenge fristen i særlige tilfeller med inntil 4 uker av gangen, og i saker der undersøkelse på barmark er nødvendig).  Frist: 12 uker.
 • Frist i klagesak der det er gitt utsatt iverksetting. Frist: 6 uker.
 • Frist for statlige og regionale myndigheters saksbehandling av søknad om dispensasjon, jf. byggesaksforskriften § 7-5. (I særlige tilfeller kan kommunen forlenge fristen for disse myndigheter før denne er utløpt.) Frist: 4 uker.

 

Frist for kommunen til å føre inn opplysninger i sitt planregister, jf. kart- og planforskriften § 15 første ledd andre punktum. Snarest mulig, dvs. innen 8 arbeidsdager.