Den norske kirke

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen arbeider for å etablere kirken som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Kirkens økonomi

Den norske kirke blir i hovedsak finansiert ved statlige og kommunale midler, med deler av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond og gjennom gaver.

Værdal kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Følg saksgangen:

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Det arbeides nå med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Reformen skal etter planen gjennomføres i 2017. Arbeidet har bakgrunn i regjeringsplattformen for regjeringen Solberg og vedtak i Kirkemøtet.

Aktuelt nå

Berg prestebolig

Kulturministerens kronikk i Vårt Land 11. august. (Foto: Ovf.no):

Prestenes boplikt - rask avvikling uten debatt?

Det er stor enighet om at prestenes fem hundre år gamle bopliktordning er utdatert. Det åpenbare behovet for endringer har vært ønsket, debattert, hørt offentlig og deretter endret etter forhandlinger med prestenes organisasjoner.

Behov for opprydning i Den norske kirkes medlemsregister – kirkevalget 2015

Kulturministeren ber Kirkerådet om å treffe umiddelbare tiltak.

81,5 mill. kroner til kyrkjevala i 2015

Regjeringa foreslår å løyve 76 millionar kroner til gjennomføring av kyrkjevala i Den norske kyrkja i 2015. Løyvinga kjem i tillegg til 5,5 millionar kroner som er løyvd i 2014 til å førebu vala. Den samla løyvinga vil då vere på 81,5 millionar kroner.

Flere aktuelle saker om Den norske kirke

Dokumenter

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.

NOU 2006: 2

Staten og Den norske kirke

Formålet med utredningen var å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skulle videreføres, reformeres eller avvikles.

Kontakt

Kyrkjeavdelinga

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030
Besøksadresse: Akersgt. 59,