Viderebruk av offentlig informasjon

Å gjøre data tilgjengelig for viderebruk handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til de data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger av både mennesker og maskiner.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data kan bidra til å nå flere mål:

  • Utvikling av nye tjenester 
    Offentlige data om for eksempel geografiske forhold, vannføring og meteorologi er data som kan danne grunnlag for nye tjenester. Standardisering av dataformater og programvare har bidratt til at det ligger godt til rette for at private aktører kan utnytte offentlige rådata i nye, innovative produkter og tjenester. Vi ser allerede flere eksempler på at offentlige data egner seg for utvikling av enkle applikasjoner på mobiltelefoner og nettbrett, se for eksempel yr.no og ÆtteForsker.
  • Økt demokratisk deltagelse
    Informasjon er en viktig forutsetning for å kunne ta stilling til saker, delta i debatter og påvirke samfunnsutviklingen. Innsyn i saker og prosesser gir mulighet til å kontrollere hvordan byråkrater og politikere forvalter sine posisjoner og samfunnets midler. Gjennom bearbeiding av offentlige datasett kan pressen eller andre for eksempel avdekke uregelmessigheter i systemer eller saksbehandling.
  • Effektivisering i offentlig og privat sektor
    Offentlige data brukes også på tvers av offentlige virksomheter. Når data blir gjort tilgjengelig, kan for eksempel offentlige virksomheter slippe å hente inn data som andre deler av det offentlige allerede har. Det kan bidra til at oppgaver løses på en mer effektiv måte. Viderebruk kan også føre til færre krav om innrapportering fra privat sektor.

Viderebruk er blant annet regulert gjennom implementeringen av europeisk lovgivning gjennom bestemmelser i offentleglova. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som sammen med Justisdepartementet har ansvaret for offentleglova. KMD har også ansvaret for Norsk Lisens for Offentlige data (NLOD), som er utarbeidet for å gi offentlige virksomheter en juridisk trygghet ved tilgjengliggjøring av egne data. KMD har også fastsatt Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data, og Digitaliseringsrundskrivet har egne bestemmelser om hva som skal publiseres som åpne data.

Det praktiske arbeider med viderebruk er det Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som står for. Difi tilbyr både veiledning og tekniske kompetanse og infrastruktur gjennom sine nettsider. Difi drifter også data.norge.no, hvor alle virksomheter kan tilgjengeliggjøre sine data, enten direkte eller gjennom lenking. I tillegg tilbyr Difi Datahotellet, en gratis tjeneste der offentlige dataeiere kan publisere egne datasett, uten å investere infrastruktur eller programvare.