Innspill til utredning om organisering av veisektoren

Samferdselsdepartementet holdt 23. juni 2022 et innspillsmøte om organisering av veisektoren. Samtidig ba departementet om skriftlige innspill til det videre arbeidet. Disse innspillene er nå tilgjengelig.

Bakgrunnen er at det i Hurdalsplattformen slås fast at «regjeringen vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.»
 
De skriftlige innspillene som ble mottatt er tilgjengelig under (pdf):