Kollektivtransport

Byvekstavtaler og belønningsavtaler

Byvekstavtaler og belønningsavtaler er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikken.

Illustrasjon av avtaletyper

Bakgrunn

I de største byområdene er det over lengre tid utviklet bompengefinansierte bypakker. Hver enkelt bypakke omfatter en portefølje av samferdselsprosjekter som finansieres med bompenger, samt statlige og lokale bidrag. Disse danner utgangspunktet for byvekstavtaler.

Tidligere var det Bymiljøavtaler et hovedgrep for å samordne areal- og transportpolitikken gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommune og kommuner i de ni største byområdene, jf. omtale i Nasjonal transportplan 2014–2023. Det ble i tillegg introdusert Byutviklingsavtaler i 2015 der formålet var å konkretisere arealforpliktelsene i bymiljøavtalene. For å integrere areal- og transportpolitikken ytterligere i disse ni største byområdene, ble bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene i 2016 samordnet til Byvekstavtaler. Byvekstavtaler er nærmere omtalt i Nasjonal  transportplanene 2018-2029 og 2022-2033. Det er i dag inngått byvekstavtaler med de fire største byområdene (Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren), og det er lagt til grunn at det også skal inngås byvekstavtaler med de fem mindre byområdene (Tromsø, Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma).

Det skal legges til grunn et nullvekstmål i byvekstavtalene – dvs. at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Gjennom ordningen med byvekstavtaler går staten tyngre inn og bidrar blant annet med 50 pst. av finansieringen av utbygging av viktige fylkeskommunale kollektivtansportprosjekter i de fire største byområdene. Samtidig skal lokale myndigheter føre en målrettet arealpolitikk som bygger opp under investeringene i transportsystemet i tråd med regional eller interkommunal areal- og transportplan.  

Finansiering

I byvekstavtalene bidrar staten med belønningsmidler,  midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksvei (som kan brukes på lokal vei gitt visse kritterier), statlig delfinansiering med 50 pst. av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene ('50/50-ordningen') og stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen der det er aktuelt. I tillegg er det statlige bidraget til store kollektivprosjekter økt fra 50 til 66 pst. for de fire største byområdene der halvparten av økningen skal brukes til reduserte bompenger, og den andre halvparten til bedre kollektiv. I tillegg bidrar staten med midler til reduserte billettpriser på kollektivtransport til alle de ni byområdene.

Byutredninger

Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbanedirektoratet og lokale myndigheter laget byutredninger som viser ulike måter å nå nullvekstmålet på, både gjennom samferdsels- og arealtiltak. 

Utredningene viser at det er mulig å nå målet, og at det kan gjøres med ulike kombinasjoner av virkemidler. Oppsummert viser disse resultatene at følgende virkemidler har stort betydning for måloppnåelsen: bompenger/vegprising, kompakt byutvikling og fortetting, økte parkeringsavgifter og redusert tilgjengelighet til parkeringsplasser, bedre kollektivtilbud, gang- og sykkelanlegg og redusert vegkapasitet/konkurransekraft for bilen. Byutredningene er  et viktig faglig grunnlag  byvekstavtalene

Byutredningene og en oppsummering finner du på på Vegdirektoratets nettsider.

Belønningsavtale

Belønningsordningen er en incentivordning som skal bidra til å nå nullvekstmålet. Ordningen skal stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Belønningsavtalene skal legge til rette for en markert endring i transportutviklingen i det aktuelle byområdet.

Det er Stortinget som i statsbudsjettet fastsetter den årlige totale bevilgningsrammen for tildelinger fra Belønningsordningen. For flerårige avtaler forutsetter man at Stortinget vedtar utbetaling i de årlige statsbudsjettene i avtaleperioden. Belønningsmidlene utbetales fra Samferdselsdepartementet.

Det er ansvarlig myndighet for lokal kollektivtransport i de ni største byområdene som kan søke om en belønningsavtale. Det er krav om at byområdene setter mål og dokumenterer en helhetlig virkemiddelbruk som kan sikre måloppnåelsen i tråd med nullvekstmålet i avtaleperioden.

Midler til reduserte billettpriser på kollektivtransport inngår i belønningsavtalene sammen med belønningsmidlene.

Belønningsavtalene er primært 4-årige avtaler.

Overgang fra belønningsavtaler og byvekstavtaler

For å legge til rette for mer langsiktige prioriteringer og helhetlig virkemiddelbruk, blir Belønningsordningen som separat ordning nå gradvis faset ut, men belønningsmidlene videreføres i byvekstavtalene.

Midlene vil fortsatt kunne brukes på samme type tiltak som tidligere, men kan også i sin helhet gå til drift av kollektivtransport. Kravet om måloppnåelse i tråd med nullvekstmålet ligger også til grunn og byvekstavtalene.

Hvis belønningsavtalen løper ut før det blir inngått en byvekstavtale, er det åpnet for at  det kan inngå ny belønningsavtale. Det vil ikke være til hinder for å inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt.

Ny tilskuddsordning til fem mindre byområder

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt til grunn en ny fireårig tilskuddsordning på totalt 600 mill. kr tidlig i planperioden for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Hensikten med ordningen er å legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. Det er en forutsetning at de lokale partene forplikter seg til å følge opp nullvekstmålet, og også gjennomfører tiltak innenfor egne ansvarsområder som bidrar til måloppnåelse. Det statlige tilskuddet skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak. Midlene skal ikke brukes til drift av kollektivtransport. Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i de bompengefinansierte bypakkene i de aktuelle byene, og bypakkene må ha en styringsmodell der alle partene er representert. De aktuelle byområdene er Bodø, Ålesund, Haugesund, Vestfoldbyen (Larvik, Sandefjord og Tønsberg) og Arendal/Grimstad.

Gjeldende byvekstavtaler

Gjeldende belønningsavtaler

Tidligere avtaler

Retningslinjer