Oversikt over forventede saksbehandlingstider

Utenriksdepartementet behandler søknader og henvendelser fortløpende og så raskt som mulig. Nedenfor finner du oversikt over forventet saksbehandlingstid for ulike typer saker.

Saksbehandlingstidene som omtales nedenfor er forventede behandlingstider for ordinære saker. Komplekse saker, eller saker der det mangler opplysninger eller dokumentasjon, vil ta lengre tid. Søknader må derfor presist beskrive forholdene i saken og vedlegge dokumentasjon som underbygger saken.

Vi tar forbehold om at saksbehandlingstidene kan bli lengre i perioder med ferieavvikling.

Type sak

Antall
uker

Eksportlisens for flerbruksvarer (Liste II)                                                                        

Eksportlisens og overføringslisenser for forsvarsmateriell (Liste I)                                     

Eksportlisens for kunnskapsoverføring                                                                                             

Eksportlisens for tjenester

Generelle henvendelser 

3

Importsertifikat 

1

Klage på vedtak. Du har rett til å klage på et vedtak du har fått innen tre uker etter at du mottok vedtaket. Klagen sendes inn skriftlig i E-lisens under «Generelle henvendelser». Henvis til saksnummeret klagen gjelder.                               

12

Leveringsbevis

1

Lisens for formidling av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer

Saker om eksport til et sanksjonert land. Se oversikt over sanksjonerte land og hvilke bestemmelser og begrensinger som gjelder landet du skal eksportere til.      

12 

Samarbeidsavtaler                                                                                                                 

12 

Sertifisering av foretak i Norge

18 

Søknad om endring av gyldig lisens                                                                                    

Tollsaker